Overzicht moties en amendementen 2015_S_2015000021_61.PDF

1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld OVERZICHT MOTIES , AMENDEMENTEN, Initiatiefvoorstellen 2015 Amendementen Aangenomen Datum lette r Corsanr Partij(en) Inhoud Stemverhouding 29-1-2015 A 2015031790 D66, GrL Ontwerp Veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012, (vooralsnog) behoud natuurbestemming voor Natura 2000-gebied Voor: 17 Tegen: 1 (PvdA) Afw.: 1 (LB) 19-2-2015 A 2015030881 PvdA Technische correctie verbeelding BP Reparatieplan van Verschuer Brantslaan 2-4 Voor: 19 Tegen: 0 29-1-2015 B 2015031789 GrL Onderwerp veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012 Voor: 18 Tegen: 0 Afw.: 1 (VVD, Hendricks) 30-4-2015 A 2015049822 D66 Krediet vervangen nieuwbouw Bos en Duinschool Voor: 14 (CDA, VVD, GrL, D66) Tegen 5 (PvdA, HvB, LB) 28-5-2015 A 2015048452 LB Controle Protocol accountant 2014 en 2015 Voor: unaniem Tegen 0 Afw: 1 (VVD) 28-5-2015 B 2015049930 PvdA Bestemmingsplan reparatieplan BP Overveen 2013. Aanpassing besluitregel Voor: 16 Tegen: 0 Afw: 3 (HvB, VVD, D66) 25-6-2015 A (2 acce nt 2015051906 VVD, D66, GrL, CDA, LB, HvB, PvdA Herziening Subsidiemeetlat 2016 Voor 17 Tegen: 0 Afw: 2 (LB, GrL) 25-6-2015 B 2015051994 VVD, D66, LB. GrL, CDA, PvdA, Kadernota 2016 Addendum Kadernota 2016 Voor: unaniem Afw (2 GrL, LB) Corsanr: 2015000021 1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld 24-9-2015 A 2015060738 PvdA, D66 Bijdragen Mobiliteitsfonds ZuidKennemerland Voor: 16 (PvdA, D66, VVD, CDA, GrL, LB Tegen: 1 (HvB) 24-9-2015 C acce nt 2015060720 PvdA, CDA Uitgangspuntennotitie sociale woningbouw Voor: 17 Tegen: 0 Afw.: VVD (1), LB (1) 25-11-2015 A 2015158900 VVD, D66, LB Voorstel verlichting veld 3 en 4 HCB in definitief veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012 Voor: 17 Tegen: 0 Afw.: 2 (HvB, LB) 16-12-2015 A PvdA Burger initiatief Rotonde Brederodelaan Voor: unaniem Afw.: 2 Moties Aangenomen Datum Nr Corsanr Partij(en) Inhoud Stemverhouding 29-1-2015 1 2015031787 PvdA Prestaties ViVa! Zorggroep bij de huishoudelijke ondersteuning Voor: 11 (GrL (1), D66, CDA, LB 29-1-2015 2 2015031788 VVD, PvdA, D66 Naar een centrale klantcontactfunctie voor het sociaal domein Voor: 15 VVD (5), PvdA (1), Dd66 (4), GrL (1) 3 GrL (2), HvB (1) Afw: 1 (LB) 19-2-2015 2 2015031777 VVD, GrL Openbaar groen samen met inwoners Voor: 14 (VVD, GrL, CDA, D66) Tegen: 5 (HvB, LB. PvdA) 26-3-2015 1 2015040198 GrL, D66, LB Naamgeving nieuwbouwproject terrein voormalig MHT: Vijverpark Overveen Voor: 10 (GrL, D66, LB) Tegen: 9 (VVD, PvdA, HvB, CDA) 26-3-2015 2 2015040197 HvB, D66, CDA Herinrichten van het pleintje de voormalige Van Wijkgarage Voor: 10 (HvB, D66, CDA, LB) Tegen: 9 (VVD, GrL, PvdA) 30-4-2015 1 2015049811 GrL, PvdA, Middenduin wel of niet openstellen voor Voor: 19 Corsanr: 2015000021 1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld D66 wisenten Tegen: 0 Stemverklaring 1 (D66, Westphal) 30-4-2015 2 2015049812 VVD, LB, GrL, PvdA Zorg om de Brandweer, Zorg voor de inwoners Voor: 11 ( 5 (VVD), 1 (PvdA), 3 (GrL), 3 (LB) Tegen: 7 (2 (CDA),4 (D66), 1 (HvB) Stemverklaring: CDA en D66 Tegen: Er wordt teveel vooruitgelopen op de reactie van de VRK 30-4-2015 4 2015049814 CDA en D66 Samen naar een nog betere brandbestrijding Voor: 18 Tegen: 1 (HvB) Stemverklaring: PvdA stem voor vanwege de aanvulling op de motie van de VVD 30-4-2015 9 accent 2015049819 GrL, PvdA, LB, HvB Dakopbouwen Bloemendaalse zijde Hendrik vd Graaflaan Voor: 10 Pvda (1), CDA (2), LB (3), HvB (1), GrL (3) Tegen: 8 VVD (4), D66 (4) Afw: 1 (VVD) 24-9-2015 1 GrL, PvdA. CDA Opvang vluchtelingen in Bloemendaal Voor: 14 (D66, PvdA, LB (1) CDA, VVD (3), GrL) Tegen: 5 (LB (2), HvB, VVD (2) Afw.: geen 24-9-2015 2 PvdA Aandacht voor wijksamenhang Voor: Unaniem Afw.: VVD (1), LB (1) 24-9-2015 3 GrL Verduurzaming sociale woningvoorraad (prestatieafspraken 2e fase) Voor: 17 Tegen 0 Corsanr: 2015000021 1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld Afw; 2 28-10-2015 1 VVD, GrL Beeldkwaliteit Nieuw Oldenhove Voor: 15 (VVD, GrL, CDA, HvB, D66,PvdA) Tegen: 3 (LB) Afw.: 1 (VVD) 5-11-2015 2 CDA Meer inspraak en participatie voor buurtbewoners bij project Nieuw Oldenhove Voor: 15 (VVD, GrL, CDA, HvB, D66, PvdA) Tegen: 3 (LB) Afw.: 1 (VVD) 5-11-2016 1 VVD Hernieuwd elan in bestuur Voor: 16 Tegen: 0 Afw.: 3 (LB, VVD, GrL) 5-11-2015 2 VVD Strandambulance Reddingsbrigade Voor: 16 Tegen: 0 Afw.3 (LB, VVD,GrL) 5-11-2015 3 D66, GrL Afvalscheiding Voor: 13 (PvdA, VVD, LB, GrL, D66) Tegen 3 (CDA, HvB) Afw.: 3 (VVD, GrL,LB) Stemverklaring: CDA (Burger), HvB (Roos), LB (Heukels) 16-12-2015 1 D66, LB Wijziging behandeling burgerinitiatief Rotonde Brederodelaan Voor: LB, D66, PvdA, CDA (1), VVD Tegen: HvB, CDA (1) SV: PvdA, HvB, CDA Amendementen Verworpen Datum letter Corsanr Partij(en) Inhoud Stemverhouding 29-1-2015 C 2015031791 HvB Ontwerp Veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012 Voor: 1 (HvB) Tegen: 17 Corsanr: 2015000021 1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld Afw.:1 (LB) 30-4-2015 B 24-9-2015 2015048964 HvB Krediet vervangende nieuwbouw Bos en Duinschool Voor: 2 (HvB), 1 (VVD, Brussaard) Tegen 17 Stemverklaring Brussaard B HvB Mobiliteitsfonds Zuid Kennemerland Voor 1 (HvB) Tegen: 16 Afw: 2 28-10-2015 A LB Principeverzoek herontwikkeling Olldenhove Overveen Voor 3 (LB) Tegen: 15 Afw: 1 (VVD) 5-11-2015 A PvdA, CDA Begroting 2016, handhaving hondenbelasting Bloemendaal Voor: 3 (PvdA, CDA) Tegen: 13 Afw: 3 (VVD, LB, GrL) 5-11-2015 B PvdA, CDA Begroting 2016 Verhoging parkeertarief Bldaal Dorp Voor: 3 PvdA, CDA Tegen: 13 Afw: 3 (VVD, LB. GrL) SV: Brussaard, Roos 5-11-2015 C HvB Begroting 2016 Mobiliteitsfonds wordt niet gestort in 2016 Voor: 3 (LB,HvB) Tegen: 13 Afw: 3 (vvd, lb,grl) SV: Heukels, Schell. Roos 5-11-2015 D HvB Begroting 2016 inhuur adminstratief juridisch medewerker geschrapt wordt Voor: 3 (HvB, LB) Tegen: 13 Afw: 3 (VVD, GrL, LB) SV: Schell, Roos, Heukels 25-11-2015 B LB, HvB Veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012 Voor: 3 (PvdA, LB) Tegen 14 (VVD, D66, GrL, CDA) Afw.: 2 (LB, HvB) Corsanr: 2015000021 1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld Moties Verworpen Datum Nr Corsanr Partij(en) Inhoud Stemverhouding 19-2-2015 1 2015031609 D66 Motie Vreemd aan de orde van de dag alcohol, jongeren en volwassen Voor: 5 D66 (1) GrL (Koningsveld) Tegen: (14) 30-4-2015 3 2015049813 HvB Rapport Brandbestrijding Voor: 1 (HvB) Tegen: 18 30-4-2015 10 2015049820 LB Boekenrodeweg 3a te Aerdenhout Voor: 3 LB, 2 GrL, 2 CDA, Tegen: 4 VVD, 4 D66, 1 GrL, 1 HvB, Afw: 2 (VVD) 30-4-2015 11 accent 2015049821 HvB Inrichting Plantsoen Witte de Withlaan Voor: HvB Tegen: VVD, GrL, CDA, D66, LB, PvdA 28-5-2015 25-6-2015 2 2015049932 PvdA Budgetrecht Raad 28 mei 2015 Aangehouden: Stemmen staken Voor: (9)GrL, CDA. PvdA. LB Tegen: (9) VVD, HvB, D66 Afw: 1 VVD 25 juni 2015 Stemmen voor: 6 (PvdA, Corsanr: 2015000021 1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld CDA, HvB, GrL/2) Stemmen tegen: 9 (VVD, D66) Afwezig: 4 (LB, Grl/1) 25-6-2015 1 2015051392 HvB Aanpassing RIS zoekfunctie op de website Voor: 0 Tegen: 14 Afw: 5 (LB, GrL(1), HvB) 25-6-2015 2 2015047385 GrL, HvB Vuurwerkverbod particulieren Voor: GrL (2) Tegen: 12 (VVD, D66, CDA, PvdA) Afw: 5 (hvB, LB, GrL) 25-6-2015 3 2015052002 HvB Geen contant geld aan de balie van burgerzaken Voor: Geen Tegen: 14 Afw 5 (LB, GrL, HvB) 25-6-2015 4 2015052003 HvB Aanbieden plastic afval Voor: geen Tegen 14 Afw: 5 (LB, GrL, HvB) 25-6-2015 5 2015051993 HvB Uitkomst rapport EwH Voor: 1 HvB Tegen: 14 (VVD, D66, GrL, PvdA, CDA) Afw: 4 (LB, GrL (1) 25-6-2015 6 2015051829 HvB Valwildbeheer Voor: geen Tegen: 14 Afw: 5 (LB, GrL (1), HvB 5-11-2015 6 2015155468 HvB Begroting 2016 Bladkorven Voor: 5 (CDA, LB, HvB) Tegen: 11 (VVD, GrL, PvdA , D66) Afw: 3 5-11-2015 4 2015155467 LB Begroting 2016 lokale heffingen Voor: 4 (HvB, LB, PvdA) Tegen: 12 (VVD, CDA, D66. GrL) Afw: 3 (VVD, GrL, LB) Corsanr: 2015000021 1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld Corsanr: 2015000021