Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 11 september 2007 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
11 sep. 2007, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -20070911
  • -Reactie van college van B&W op aanbevelingen burgerbrieven van de Nationale Ombudsman nr. 2007007139-Bloemendaalseweg 185 B te Overveen-naast Bloemendaalseweg 185b 8959-2-verkoop Bloemendaalseweg 158 B Overveen-intrekken Beleidsnotitie verkoop gemeentelijk onroerend goed 2005-memo voor de raad, commissie Middelen ter zake een voorstel door de politie voor de prioritering van de lokale veiligheidsthema's 2008 in de gemeente Bloemendaal-raadsvoorstel herindelingsregeling tot grenscorrectie Velsen-Bloemendaal no. 2007013864-Voorstel tot vaststelling raadsvoorstel tot (definitieve) grenscorrectie met Velsen v.w.b. PZ-terrein-Raadsvoorstel en -besluit tot definitieve vaststelling van de grenscorrectie Bloemendaal-Velsen, waarmee bereikt wordt dat het gehele plangebied van Park Brederode onder de jurisdictie van Bloemendaal valt.-beantwoording vragen no 2007010804 en memo over voortgang status van de ICT no. 2007014145-Aanbevelingen Rekenkamer Gemeente Bloemendaal en reactie B&W no. 2007007459-Raadsvoorstel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Bloemendaal 2007-Raadsvoorstel Vaststelling Gedragscode bestuurders gemeente Bloemendaal 2007-B&W zijn voornemens een stuk grond (Bloemendaalseweg 185b) te verkopen nadat op eerder verzoek van de commissie de te vragen grondprijs opnieuw werd bekeken (cie-vergadering van 10 oktober 2006)-Beantwoording vragen VVD fractie inzake I & A Plan en uitvoering WKPB dd 12 juni 2007-offerte begeleiding ontwikkelingstraject voor gemeente Bloemendaal-Het college besluit: - voornemens te zijn akkoord te gaan met het ontwikkelingstraject burgerparticipatie; - voornemens te zijn dit traject te laten uitvoeren onder leiding van Partners+Pröpper, bureau voor bestuurskundig onderzoek en advies en derhalve in te stemmen met enkelvoudige aanbesteding; - over deze aanpak het gevoelen van de raad in te winnen.-afschrift brief Van der Schaaf & Kooymans makelaars mbt overleg perceel grond Azalea-de Beleidsnotitie verkoop gemeentelijk onroerend goed 2005 in te trekken.-Rapport aanbevelingen d.d. 04-01-2006.Besluit B&W d.d. 21-02-2006 (2006002118)Het college besluit:-Het college besluit;voornemens te zijn het perceel grond gelegen naast Bloemendaalseweg 185 B te verkopen voor € 143,75 per m2 exclusief overdrachtsbelasting;omtrent dit voornemen het gevoelen van de raad in te winnen, alvorens een definitief besluit te nemen.-Gedragscode bestuurders gemeente Bloemendaal 2007-Het college besluit voornemens te zijn in te stemmen met bijgevoegde beleidsregels verkoop onroerend goed Bloemendaal 2007 omtrent zijn voornemen de cie Middelen-Toelichting beleidsregels verkoop gemeentelijk onroerend goed Bloemendaal 2007-Beleidsregels verkoop gemeentelijk onroerend goed Bloemendaal 2007-reactie op aanbevelingen burgerbrieven gemeente-Het college:1. stemt in met schriftelijke beantwoording van de vragen van de CDA-fractie van 17-10-2006 over de Beleidsnotitie verkoop gemeentelijk onroerend goed conform antwoordbrief;2 besluit de raad te informeren conform de procedure ex artikel 37 van het Reglement van Orde door toezending van een afschrift van de antwoordbrief aan alle raadsleden via de griffie.-Geachte heer Burger,Op 17 oktober 2006 heeft u schriftelijk vragen gesteld over de beleidsnotitie-juni / juli 2007-(aangepaste) beleidsnotitie

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen