Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 11 maart 2008 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
11 mrt. 2008, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2008-03-11-2008-02-05-2008-03-11
  • -Het college besluit het raadsvoorstel inzake de Verordening parkeerbelastingen 2008-1 vast te stellen en dit voor te leggen aan commissie en raad.-Het college stemt in met de reacties op de aanbevelingen en brengt die ter kennis van de commissie Middelen.-vaststellen verordening lijkbezorgingsrechten 2008-Het college stelt het raadsvoorstel vast en legt het voor aan commissie en raad.-geen financiele consequentie te verbinden aan het in 2007 niet naleven van: -artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Bloemendaal 2005; -artikel 12 van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs Bloemendaal 2007; -artikel 6.3 van de Verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2007. -Besluit Regionalisering brandweer Kennemerland per 31 maart 2008 en de bijbehorende bestuursafspraken-Het college besluit: 1) in te stemmen met de bestuursafspraken inclusief de bijbehorende bijlage A en bijlage B; 2) akkoord te gaan met het overdragen van het gemeentelijk brandweerpersoneel Haarlem/Bloemendaal aan de VRK per 31 maart 2008 onder de daartoe geldende voorwaarden vastgelegd in het sociaal plan; 3) in te stemmen met de financiële consequenties van regionalisering, dat wil zeggen met de financiën zoals opgenomen in de bestuursafspraken en de gemeentelijke begroting 2008 als uitga-Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Het college heeft de intentie om 3 nieuwe boa s aan te stellen voor toezicht en controle op het strand en voor meer toezicht in de gemeentekernen verdeeld over 5 kernen voortuitlopend op de fusie met Bennebroek als 5e kern.-Notitie voor de raad over dorpskernenbeleid-Het college besluit vast te stellen: het onderzoeksprogramma 2008 - 2013 vast te stellen; de portefeuillehouder te machtigen het programma voor 2008 op advies van het MO van 23 januari 2008 te wijzigen;de bedrijfsvoering met betrekking tot het opstellen en uitvoeren van het onderzoeksplan vast te stellen; de raad over dit besluit te informeren.-Het college besluit het concept-raadsvoorstel en -besluit "Vaststelling nieuwe Beheersverordening Algemene Begraafplaats Bloemendaal 2008" vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-notitie "Verschillen moeten kunnen", aanbiedingsbrief-verordening parkeerbelastingen 2008 -1 Bloemendaal-uitvoeringsbesluit Algemene begraafplaats Bloemendaal 2008-Gecombineerde actielijst raad en cie maart-Memo renovatiebudget scholen-resultaten benchmarkonderzoek naar de formatieve omvang van het ambtelijk apparaat; uitgevoerd door Berenschot in 2007 uitgevoerd-benchmark 2007-Raadsvoorstel Onderzoeksprogramma ex art. 213a Gemeentewet 2008- 2013-Raadsvoorstel Verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2008 no 2008003375-B&Wvoorstel en besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaren / inhuur parkeercontroleurs-Raadsvoorstel Verordening parkeerbelastingen Bloemendaal 2008-1-B&Wvoorstel en besluit over aanbevelingen onderzoeksrapport 213a inzake renovatiebudget scholen-Raadsvoorstel Besluit regionalisering brandweer Kennemerland no 2008002553-Notitie Dorpskernenbeleid "Verschillen moeten kunnen: het dorpskernenbeleid in de gemeente Bloemendaal" no 2008001679-Raadsvoorstel gevolgen Rechtmatigheidsonderzoek / rapport van JE-consultancy no 2008002688-Bijlage behorende bij het voorstel tot het aanstellen van 3 extra BOA s het inhuren van parkeercontroleurs en de noodzakelijke voorzieningen-Bestuursbesluit vorming Brandweer Kennemerland-Bijlage B, behorende bij de de bestuursafspraken VRK i.o. en gemeente Bloemendaal , m.b.t. regionalisering brandweer.-Bijlage A Takenbeschrijving behorende bij de bestuursafspraken VRK i.o. en Gemeente Bloemendaal, m.b.t. regionalisering brandweer.-Hoofddocument Bestuursfafspraken VRK i.o. en Gemeente Bloemendaal m.b.t. regionalisering van de brandweer-Het collegeonderzoek 213a betreft Guido de Bres en Julianaschool grootonderhoud en renovatie

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen