Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 16 juni 2009 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
16 jun. 2009, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2009-06-16-2009-05-19-2009-06-16-2009-06-16
  • -verkoop boerderij Veen en Duin-Het college besluit: 1. voornemens te zijn de in concept bijgevoegd antwoordbrief te verzenden in antwoord op de door de BAM gedane aanbieding; 2. dit voornemen voor te leggen aan de commissie middelen van heden; 3. met inachtneming van de reactie van de commissie over te gaan tot verzending.-raadsvoorstel jaarverslag en -rekening Bloemendaal 2008-Jaarverslag en -rekening 2008 Bloemendaal-Raadsvoorstel mbt het vaststellen van een nieuwe brandbeveiligingsverordening Bloemendaal 2009-Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-Het college besluit de rapportage voor kennisgeving aan te nemen en de raad hierover te informeren.-Standpuntbepaling raad over Terugverkoop moestuin Sint Lucia Klooster te Bennebroek-Collegeprogramma 2009 - 2014 en Kadernota 2010-1. Het collegeprogramma 2009 - 2014 vast te stellen; 2. De Kadernota 2010, met daarin verwerkt de financiële doorwerking van het collegeprogramma, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.-Het college besluit: 1. Voornemens te zijn te besluiten tot (terug) verkoop aan het Sint Lucia klooster van de kavel gemeentegrond, A 4207 gedeeltelijk (oppervlakte 1.433 m2), de zgn. Moestuin, zoals deze bij akte van levering d.d. 16-1-2005 van het Sint Lucia klooster werd verworven door de voormalige gemeente Bennebroek, zulks tegen een koopsom van € 93.082,40, kosten voor rekening gemeente, één en ander ter uitvoering van het in genoemde akte neergelegde recht van koop; 2. Over zijn voorne-Het college besluit: 1. de projectopdracht vast te stellen; 2. deze projectopdracht ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad; 3. het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad; 4. in te stemmen met het vragen van offerte aan de besproken bedrijven; 5. het communicatietraject op te starten.-Raadsbesluit vaststellen Legesverordening 2009 -1 alsmede voorstel tot geldend verklaren belastingverordeingen op basis van art. 29 Wet Arhi onder gelijktijdige intrekking van een aantal verordeningen.-Vaststellen Legesverordening 2009 -1 en geldend verklaren belastingverordeningen op basis van art. 29 Wet Arhi-april 2009-Jaarverslag en jaarrekening 2008 gemeente Bloemendaal-programmarekening 2008 gemeente Bennebroek-verzoek advies gemeenteraad Bloemendaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen