Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 13 september 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
13 sep. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -13-09-2007 Samenvattend verslag van de besloten vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op dinsdag 13 september 2007, in het gemeentehuis van Overveen-13-09-2007 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op dinsdag 13 september 2007, in het gemeentehuis van Overveen
  • -Artikel 21.1 van de Wet milieubeheer schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag doet aan de gemeenteraad over het beleid met betrekking tot een aantal milieutaken. Het college legt thans aan de raad het milieujaarverslag 2006 ter vaststelling voor.-Beslissen op aanvraag monumentenvergunning-raadsvoorstel over de vaststelling van een subsidieverordening om de toepassing van zonneenergie te stimuleren-Jaarverslag over de in 2006 uitgevoerde milieutaken.-juni / juli 2007-haarbaarheidstoets, projectnr. 847.310, juli 2007-haarbaarheidstoets, projectnr. 847.310, juli 2007-verzoek wijziging bestemmingsplan-zienswijze uitgesproken in Commissie Grondgebied dd 26-06-2007.-zienswijze uitgesproken in Commissie Grondgebied dd 26-06-2007-inspraak namens District KNHB, uitgesproken in Commissie Grondgebied dd 26-06-2007-uitleg dhr. Bruins Slot in Commissie Grondgebied dd 26-06-2007-Bloemendaalseweg, Mollaan, Brederodelaan; uitgesproken in Commissie Grondgebied dd 26-06-2007.-onderzoek verkeerscirculatieplan 2006-samenvatting inspraak Smit, R.-Er moet jaarlijks aan de raad verslag worden gedaan van het genoemde beleid m.b.t. de uitvoering van milieutaken. Het verslag over 2006 wordt nu voorgelegd.-Park Brederode Beheer BV verzoekt voor het hoofdgebouw op het PZ-terrein, Brederodelaan 54, om een monumentenvergunning op grond van artikel 11 van de Monumentenwet. De Cie voor Welstand & Monumenten heeft negatief geadviseerd. Het advies van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten is positief. Vanuit de totaalvisie wordt de voorkeur gegeven aan de uitvoering van het plan zoals ingediend.-2007011654