Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 15 mei 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
15 mei 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Geachte heer Jonker,Op 19 juni 2006 ontvingen wij het advies van de SAOZ inzake het door u ingediende verzoek om vergoeding van planschade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit verzoek heeft betrekking op uw woning aan de Vogelenzangseweg 41 b te Vogelenzang. Een kopie van het advies van de SAOZ treft u bij deze brief aan.Op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Procedureverordening Planschadevergoeding 1994 stellen wij u nu gedurende vier weken na verzend-Geachte heer Jonker,Op 2 augustus jl. ontvingen wij uw hierboven genoemde brief waarin u reageert op onze brief van juni 2006. In die brief stellen wij u in de gelegenheid binnen vier weken te reageren op het advies van de SAOZ inzake uw verzoek om vergoeding van planschade die u heeft geleden door de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’. U geeft onder meer aan telefonisch van de heer Van Zetten begrepen te hebben dat het niet noodzakelijk was om binnen vier weken te reage-Het college besluit:-voorstel te kiezen voor kwaliteitsniveaus voor het beheer van de openbare ruimte-Raadsvoorstel: vestigen voorkeursrecht Woestduin-Uitwerkingsplan "Parkzicht, Brederodelaan en Meerenberg en Wijzigingsplan "Meer en Berg III" (Park Brederode). Het college besluit, ter voorbereiding op de WRO procedure hiervan: 1. De Concept Uitvoeringsovereenkomst Parkzicht, Brederodelaan en Meerenberg (inclusief het Programma van Eisen) voor te leggen aan de raadscommissie Grondgebied d.d. 15 mei 2008; 2. Na advies van de raad commissie Grondgebied de Uitvoeringsovereenkomst te tekenen tezamen met CV Park Brederode; 3. In te stemmen met-Het college besluit - in te stemmen met het Plan van aanpak kwaliteitsbeelden - in te stemmen met de projectplannen ‘Kwaliteit fiets- en voetpaden’ en ‘Kwaliteit openbaar groen’ - in te stemmen met het uitnodigen van de commissie Grondgebied voor een workshop ‘Ambitie’-Vogelenzangseweg 41b Het college besluit in te stemmen met het bijgevoegde conceptraadsvoorstel en - besluit en dit voor te leggen aan de commissie Grondgebied en de raad.-Vogelenzangseweg 41b-De kadernota is bedoeld voor de gemeenteraad om nieuw beleid voor de komende jaren in te kaderen. Het gaat daarbij zowel om financieel als algemeen beleid. Behoudens beleidswijzigingen zoals die in het collegeprogramma zijn opgenomen, verwijzen wij u voor wat betreft het bestaande beleid naar de laatst vastgestelde begroting. Verder biedt deze nota u inzicht in de beschikbare financiële ruimte in de komende jaren.-Het college besluit de kadernota 2008 vast te stellen en voor de leggen aan commissie en raad.-De raad besluit: 1.De gemeenterekening 2006 vast te stellen; 2.Het rekeningoverschot van €.2.074.000 de volgende bestemming te geven: - dekking van kosten van activiteiten uit 2006 welke in 2007 worden uitgevoerd: € 281.000 - storting in flexibele algemene reserve €.1.793.000-Het college besluit:1. het concept-raadsvoorstel en besluit vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad;2. de bevestiging bij de gemeenterekening (letter of representation) aan de accountant toe te sturen;-Het college besluit:-Het college stelt het raadsvoorstel vast en legt het voor aan commissie en raad.-De raad besluit akkoord te gaan met de calamiteitenverlichting op/aan de Kop Zeeweg en het benodigde budget hiervoor beschikbaar te stellen.-Het college besluit aan het bureau Langhout & Wiarda een second opinion te vragen over het verzoek van de heer U. J. om vergoeding van de door hem geleden schade als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied'.-Geachte heer Krant,Uw fractie heeft vragen gesteld over de stelling van de Stichting Vogelenzang Veilig in het rapport “over de veiligheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging in Vogelenzang en de Bartenweg”. Voor de duidelijkheid is de stelling uit het rapport hieronder weergegeven: Het is zeer waarschijnlijk dat de huidige geluidbelasting en emissie van uitlaatgassen in Vogelenzang en op de Bartenweg de wettelijke normering overtreffen. Uw vragen en de beantwoording daarop van ons co-verzoek om second opinion planschadeverzoek-melding plan second opinion door bureau Langhout en Wiarda te Heerenveen-Toelichtende memo over totstandkoming en conclusie n.a.v. extern opgestelde beeldkwaliteitsniveau opnbare buitenruimte-Gezamenlijke aktielijst commissies/raad april 2008-Marinehospitaalterrein; zienswijze gericht tegen toepassing van artikel 19-1. Helderheid scheppen in de beoordelingscriteria voor het onderhoudsniveau; 2. Vaststellen van het huidige onderhoudsniveau van het openbaar groen; 3. Bepalen van de kosten voor het behalen en behouden van het gewenste onderhoudsniveau. -Kadernota 2008-kaartje GOVERA routes-regionale routes vrachtverkeer-overzichtslijstje-rondvraag raad 26-4-2007: voldoen aan 2 toezeggingen wethouder-conceptbrief gebiedsuitwerking haarlemmermeer-boll-reactie op brief 2007000800; melding dat na verwachting omstreeks 1 maart inhoudelijk zal worden gereageerd-offerte-offerte Stevig Ouderschap-kop van de Zeeweg-reactie op rapport iz. schadebedrag verbouwwerkzaamheden-voorstel aanleg fietsroute-Vogelenzangseweg 41 b-planschade bestemmingsplan Landelijk Gebied-verzoek schadevergoeding wegens bestemmingsplan Landelijk Gebied-Kaders vaststellen voor de meerjarenbegroting 2008-2011-De jaarrekening vaststellen het het overchot te bestemmen zoals voorgesteld-B&W besluit over rapport van Stichting Vogelenzang Veilig-In de raad van 26 april 2007 is afgesproken dat over de planologische procedure overleg wordt gepleegd met deze commissie-In het collegeprogramma 2006-2010 en de programmabegroting 2007 is besloten om het onderhoudniveau van het openbaar groen en van de fiets- en voetpaden te verhogen. Om uitvoering te geven aan deze doelstelling, is een Plan van Aanpak kwaliteitsbeelden opgesteld-Het plaatsen van calamiteitenverlichting op/aan de Kop Zeeweg om ervoor te zorgen dat de openbare orde en veiligheid in het algemeen verbeterd. Eveneens stelt het de politie en andere hulpverleners in staat om effectiever op te treden in geval van incidenten.-Raadsvoorstel besluiten op verzoek om planschade Vogelenzangseweg 41b te Vogelenzang-memo: Reactie Langhout op Jonker 23-3-07 Vogelenzangseweg 41b-verdraaiing borden-onkruid-besmeuring afvalbakken-vullingsgraad afvalbakken-zwerfafval bloembakken-Notitie over aanpak project verhogen kwaliteit voet- en fietspaden en groen-Opdrachtgever B&W (collegeprogramma 2006-2010) Raad (begroting 2007, amendement) Projectleider A.J.M. Janus Startdatum Einddatum Doorlooptijd 15-03-2007 15-09-2007 6 maanden Aanleiding In de programmabegroting is sinds 2003 een zinsnede opgenomen over de kwaliteit van het wegennet : Dit ambitieniveau is in de productbegroting vertaald in intensivering van het klein onderhoud aan fiets- en voetpaden; daartoe is sinds 2005 een bedrag van € 40.000,- per jaar uit het onderhoud-N206 Bartenweg Vogelenzang