Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 20 maart 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
20 mrt. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -HERPROFILERING jULIANALAAN-Ontwikkelingsvisie Brouwerskolkweg e.o. raadsnotulen 14-12-2006
  • -bijlage bij B&W-voorstel 2007002224, financiele aspecten/risico's-kostenberekeningen per bospark en totaal-Kaderstelling ten behoeve van Ontwikkelingsvisie Brouwerskolkweg e.o.-Het college besluit het raadsvoorstel met betrekking tot de Ontwikkelingsvisie Brouwerskolkweg e.o. vast te stellen.-Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen voor het Duurzaam Veilig inrichten van de gebiedsontsluitingsroute in Bloemendaal. Dit betreft de Bloemendaalseweg (vanaf de Korte Kleverlaan), de Mollaan en een deel van de Brederodelaan tot de Donkerelaan. Het vervolg van de Brederodelaan tot de grens Velsen staat gepland rond 2010, in samenhang met rioolvernieuwing en ontwikkeling van Park Brederode. De belangrijkste kenmerken van een Duurzaam Veilige inrichting zijn het maken van een rijba-Het college besluit : 1. In principe in te stemmen met het ontwerp voor de inrichting van de route Bloemendaalseweg - Mollaan - Brederodelaan tussen de Korte Kleverlaan en de Donkerelaan volgens tekeningen 8986-5 tot en met 8990-5; 2. Het verstrekken van informatie over de financiële gegevens in bijlage 2 (reg.nr. 2007002500) bij dit voorstel op grond van artikel 10, lid 2, sub a, van de Wet openbaarheid van bestuur achterwege te laten. 3. De gemeenteraad te verzoeken het benodigde krediet-Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad. -Voorgesteld wordt te besluiten de tweede herziening van de Welstandsnota Bloemendaal 2003 vast te stellen, betreffende het Welstandsgebied 15, Park Brederode.-Aanleiding In juli 2005 is de eerste versie (het ontwerp) van de Herstelplannen Bosparken door het college goedgekeurd. Deze Ontwerp-herstelplannen Bosparken zijn besproken in de commissie Grondgebied van 19 oktober 2005. Naar aanleiding van het collegebesluit (6 december 2005) over het communicatietraject voor de Herstelplannen Bosparken zijn deze plannen na overleg met belangengroepen aangepast (collegebesluit 12/6/2006, 2006007601). Deze aangepaste Herstelplannen Bosparken (Concept-herst-Het college van B&W besluit: 1. het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de commissie en raad, 2. een externe projectleider bosparken in te huren voor de uitvoering v/h herstel van de bosparken in 2007/2008.-planning ontw.visie Brouwerskolk-zienswijze VVD fractie; ingekomen bij vergadering Commissie Grondgebeid 20/03/2007-zienswijze D66 fractie; ingekomen bij vergadering Commissie Grondgebeid 20/03/2007-tekeningen/modellen-zienswijze/inspraakreactie-In oktober 2005 zijn ontwerp-herstelplannen besproken in deze commissie. Nu, na een interactief traject m.b.t. de ontwerpen, zijn die aangepast er ter visie gelegd. De inspraakreacties zijn opgenomen in een aparte nota.Nu kan de raadsbehandeling plaatsvinden.-T.b.v. de kaderstelling voor de ontwikkelingsvisie Brouwerkolkweg e.o. worden 3 modellen aan de raad voorgelegd. Eventuele aanpassingen hierop kunnen daarna zonodig in de vergadering van deze commissie van 17 april a.s. behandeld worden. Gevraagde beslissing Het college van b & w kaders meegeven voor het opstellen van de ontwikkelingsvisie Behandeling in de gemeenteraad-De genoemde wegen/weggedeelten dienen ingericht te worden volgens de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Belangrijkste kenmerken daarvan zijn het maken van een rijbaan met minimaal noodzakelijke breedte, veilige oversteekplaatsen, vrijliggende fietspaden en parkeervoorzieningen. Er is zekerheid nodig dat de herinrichting daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Daarom wordt nu krediet aan de raad gevraagd. Daarna vindt overleg met de bewoners plaats. Gevraagde beslissing Een krediet beschikbaa-Vanaf 15 december 2006 t/m 26 januari 2007 hebben de concept-welstandscriteria ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Thans kunnen ze door de raad behandeld worden.-GOW- Route Bloemendaal, traject Bloemendaalseweg tot Donkerelaan (5)-GOW- Route Bloemendaal, traject Bloemendaalseweg tot Donkerelaan (4)-GOW- Route Bloemendaal, traject Bloemendaalseweg tot Donkerelaan (3)-GOW- Route Bloemendaal, traject Bloemendaalseweg tot Donkerelaan (2)-GOW- Route Bloemendaal, traject Bloemendaalseweg tot Donkerelaan (1)-Tweede herziening Welstandsnota 2003 Bloemendaal Welstandsgebied 15, Park Brederode -reactienota inspraak bosparken-uit serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-van de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.