Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 26 juni 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
26 jun. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Wet voorkeursrecht gemeenten; vestigen voorkeursrecht Vogelenzang-Burgemeester en wethouders stellen de raad voor het benodigde bedrag voor de te verlenen subsidie voor renovatie van het dak van de Kapel aan de Potgieterweg 4 te Bloemendaal, beschikbaar te stellen uit de reserve monumenten.-De Welstandsnota is aan een algehele herziening toe. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om eerst iedereen in de gelegenheid te stellen op het ontwerp van de herziening te reageren. Zij stellen de raad daarbij voor te kiezen voor het inspraakmodel als bedoeld in de verordening interactieve beleidsvorming Bloemendaal 2006-monumenten-Het college besluit: 1. voornemens te zijn in te stemmen met de wijziging van het wegprofiel; 2. omtrent zijn voornemen het gevoelen van de raad in te winnen alvorens een definitief besluit te nemen.-De raad besluit: 1. de voorjaarsnota 2007 vast te stellen voor wat betreft onderdeel A 2. kennis te nemen van de onderwerpen in onderdeel B 3. het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2007 op het punt van rechtmatigheid van begrotingsafwijkingen aan te passen conform het controleprotocol van de gemeente Heemstede.-Het college besluit: 1. op de verkeersaspecten van het volledige plan inspraak te verlenen door middel van tervisielegging van 20 april t/m 31 mei 2007; 2. op 25 april 2007 een inloopavond te organiseren; 3. voornemens te zijn voor het gedeelte Brederodelaan tussen de Zomerzorgerlaan en de Donkerelaan vrijstelling te verlenen ex art. 19-2 WRO en de wettelijke tervisielegging te combineren met de inspraaktermijn; 4. de stichting SHDH (De Rijp) en de Hockeyclub Bloemendaal te verz-De raad besluit: 1.De gemeenterekening 2006 vast te stellen; 2.Het rekeningoverschot van €.2.074.000 de volgende bestemming te geven: - dekking van kosten van activiteiten uit 2006 welke in 2007 worden uitgevoerd: € 281.000 - storting in flexibele algemene reserve €.1.793.000-Het college besluit:1. het concept-raadsvoorstel en besluit vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad;2. de bevestiging bij de gemeenterekening (letter of representation) aan de accountant toe te sturen;-Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen voor het Duurzaam Veilig inrichten van de gebiedsontsluitingsroute in Bloemendaal. Dit betreft de Bloemendaalseweg (vanaf de Korte Kleverlaan), de Mollaan en een deel van de Brederodelaan tot de Donkerelaan. Het vervolg van de Brederodelaan tot de grens Velsen staat gepland rond 2010, in samenhang met rioolvernieuwing en ontwikkeling van Park Brederode. De belangrijkste kenmerken van een Duurzaam Veilige inrichting zijn het maken van een rijba-Het college besluit : 1. In principe in te stemmen met het ontwerp voor de inrichting van de route Bloemendaalseweg - Mollaan - Brederodelaan tussen de Korte Kleverlaan en de Donkerelaan volgens tekeningen 8986-5 tot en met 8990-5; 2. Het verstrekken van informatie over de financiële gegevens in bijlage 2 (reg.nr. 2007002500) bij dit voorstel op grond van artikel 10, lid 2, sub a, van de Wet openbaarheid van bestuur achterwege te laten. 3. De gemeenteraad te verzoeken het benodigde krediet-Het college besluit:De raad te informeren d.m.v. het voorleggen van het jaarverslag aan de raadscommissie Grondgebied.De aanbevelingen met betrekking tot aanpassingen van de Welstandsnota mee te nemen in het kader van de evaluatie van de Welstandsnota.-aanbiedingsbrief stand van zaken-Potgierweg 4, Kapel-Potgieterweg 4; verbetering bouwkundige staat kapel-Voorgesteld wordt de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bloemendaal 2005 te wijzigen en daartoe de Subsidieverordening monumenten Bloemendaal 2007 vast te stellen-Dit stuk is een weergave uit het controle protocol 2006 bij de jaarrrekening van de gemeente Heemstede. Dit dient ter illustratie voor de manier waarop de gemeente Bloemendaal met begrotingsafwijkingen zou kunnen omgaan.-Herinrichting Bloemendaalseweg Mollaan Brederodelaan. Voorstel tot wijziging wegprofiel. Bijlage 1 bij verzoek om advies raadscommissie.-2007-Commissie voor Welstand en Monumenten Jaarverslag 2004 en 2005-zienswijze uitgesproken in Commissie Grondgebied dd 26-06-2007.-zienswijze uitgesproken in Commissie Grondgebied dd 26-06-2007-inspraak namens District KNHB, uitgesproken in Commissie Grondgebied dd 26-06-2007-uitleg dhr. Bruins Slot in Commissie Grondgebied dd 26-06-2007-Bloemendaalseweg, Mollaan, Brederodelaan; uitgesproken in Commissie Grondgebied dd 26-06-2007.-renovatie dak; Potgieterweg 4; De Kapel-aanvullende informatie mbt aard van de onderhouds- en herstelwerkzaamheden-herhaald verzoek aandacht bouwkundige staat van De Kapel; Potgieterweg 4-herstel dak Kapel overzicht kosten-verzoek aandacht bouwkundige staat van De Kapel, Potgieterweg 4-De ontwikkelingsvisie wordt aan de raad aangeboden-Coördinatie procedure vergunningen in plangebied "Meer en Berg"-Raadsvoorstel Wet voorkeursrecht gemeenten; vestiging voorkeursrecht Vogelenzang Noord-Oost-Raadsvoorstel Beschikbaarstelling budget voor verlening bijzondere subsidie De Kapel, Potgieterweg 4 te Bloemendaal-B&Wvoorstel en -besluit Wijziging wegprofiel Bloemendaalseweg, Mollaan, Brederodelaan-Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2007-De jaarrekening vaststellen het het overchot te bestemmen zoals voorgesteld-deel 2-deel 1