Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 03 december 2009 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
03 dec. 2009, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -aangepaste versie n.a.v. commissievragen Erfgoedverordening Bloemendaal 2009-ontwerp bestemmingsplan Jan van Galen/ Witte de Withlaan-Vaststellen Wijzigingsplan Schoollaan-Erfgoedverordening Bloemendaal 2009-Standpuntbepaling raad over Harmonisatie Bouwverordeningen Bennebroek en Bloemendaal-Het college besluit: 1. het programma van eisen t.b.v. de exploitatie van de Tetterode hal vast te stellen; 2. de drie potentiële kandidaten te benaderen een aanbieding te doen voor de exploitatie en tegelijkertijd in een drietal vakbladen een advertentie te plaatsen; 3. de inschrijvers gedurende 6 weken de gelegenheid te bieden tot het indienen van een bedrijfsplan; 4. bij het beoordelen van de biedingen sportservice Noord-Holland te betrekken; 5. het team gemeentelijke eigendommen te vrag-conclusies onderzoek ontwikkelingen Brouwerskolkgebied-Brief aan provincie over haalbaarheid golfbaan-plankaart-regels-toelichting-nota van Beantwoording-nota van beantwoording-Programma van Eisen exploitatie Tetterode sporthal-inspraakreactie dhr. J. Schuijt en dhr. W. van Gend-inspraakreactie Stichting Haringbuys-inspraakreactie Vereniging Marinehospitaalterrein-inspraakreactie tijdens commissie Grondgebied d.d. 5 november 2009-inspreektekst-plankaart, tekening 0377-01-po1-toelichting, regels en plankaart, versie oktober 2009, projectnummer 0377-01-verkenning gebiedskarakteristieke inrichtingsmiddelen en principeopzet planvorming-reactie op einde samenwerking gemeente en golfclub inzake het realiseren van een ecologische golfbaan-rapport Inpassingsstudie voor de fysieke verplaatsing van de milieustraat en delen van de gemeentewerf-realisatie golfbaan Woestduin, ontgrenzen EHS Woestduin-milieustraat gemeente Bloemendaal-kopie gedingstukken-rapport Cultuurhistorische verkenning Gemeentewerf