Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 09 september 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
09 sep. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Commissieagenda-Verslag commissie Samenleving 10 juni 2010-Verslag commissie Grondgebied d.d. 10 juni 2010-Commissieagenda grondgebied 9 september 2010-Ingekomen stukken Raad 23 september 2010-Verslag commissie Grondgebied d.d. 9 september 2010
  • -uitvoering klimaatovereenkomst en provinciale regeling voor subsidiering energiebesparing en duurzame energietoepassing bij bestaande woningen-Voor de gemeente is een duurzaamheidvisie voor het jaar 2030 opgesteld en een actieprogramme voor de korte, de middellange en de lange termijn.-Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-Gelet op het vorenstaande stellen wij uw raad voor om: 1. het eindverslag, de inspraaknotitie, van de inspraakprocedure over de geharmoniseerde inzameling van restafval vast te stellen; 2. te besluiten om diftar volume/frequentie voor restafval in te voeren in de hele gemeente (scenario 3); 3. tot de invoering van diftar de huidige inzamelsystematiek voor rest- en gft-afval en heffingssystematiek voort te zetten; 4. tot de invoering van diftar de Afvalstoffenverordening Bloemendaal 2011 vast-bestemmingsplan Bloemendaalse Park/Duin en Daal-project Bloemveld-afwijzen partiele herziening-Bestemming tot openbare weg door rechthebbende-algemene verordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparingsmaatregelen-Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen-voorstel om in te stemmen met ontwerp-bestemmingsplan Sportterreinen Brederodelaan e.o, 4e herziening en beantwoording inspraakreacties-instemmen raad met ontwerp-bestemmingsplan Landelijk Gebied 4e herziening-Werkwijze actualiseren bestemmingsplannen-De raad wordt geïinformeerd over het opnemen van zowel een goothoogte als een bouwhoogte in de nieuw op te stellen bestemmingsplannen-samenvoegbestand speerpunt duurzaamheid-Nota Zienswijzen-Regels vaststelling plan door raad-gedeeltelijke herziening; door de raad vast te stellen versie-Toelichting Meer en Berg ged. herz. vaststelling plan-definitieve versie (vaststelling raad)-plankaart-eerste herziening-Bestemmingsplan Kweekduin, 2e herziening, vaststellingsdatum 23 september 2010-toelichting-inspraaknotitie afvalinzameling 2010-reactienota inspraak afvalinzameling 2010-vragenlijst-situatie Bloemendaalseweg 210-resultaten Bloemendaalsweweg 210, wegverkeerslawaai-voorontwerp-bestemmingsplan Sporterreinen Brederodelaan e.o. 4e herziening-rapport TNS NIPO raadpleging bevolking afvalinzameling-tekening situatie en kadastrale grenzen Watermuntlaan / Groothoefbladlaan-aanbiedingsbrief versie 5 stedenbouwkundige rapportage, rapportage R.B.O.I. en bijlagen-ondertekende brief m.b.t. bestemmen deel eigendom VvE Bloemveld I en II tot openbare wegen-Zeeweg 14/20, veranderen van herindeling onderste bouwlaag en gevelwijziging-levering drie strookjes openbare grond door VvE Bloemveld I en II, Bennebroek-verkenning van de nulsituatie en mogelijkheden voor de CO2-reductie-uitspraak Raad van State