Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 10 juni 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
10 jun. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Verslag commissie Grondgebied d.d. 10 juni 2010-lijst ingekomen stukken raad 1 juli 2010-Commissieagenda-2010-05-27
  • -Het college legt met dit voorstel de Lokale milieuagenda 2010 ter vaststelling aan de raad voor.-In zijn vergadering van 17 december 2009 heeft de raad de Bouwverordening Bloemendaal 2009 vastgesteld. De huidige dertiende serie wijzigingen van de Bouwverordening is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de nieuwe Bouwverordening Bloemendaal 2010 vast te stellen.-handreiking voor de visuele inspectie van woningen en daarmee vergelijkbare bouwwerken op de aanwezigheid van asbest-voorbeeld voor inhoudsopgave sloopveiligheidsplan-checklist van bedreigde objecten, functies en maatregelen ten behoeve van de opsteller van het sloopveiligheidsplan-activiteiten samenhangende met slopen en bedreigingen-Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal-tekening 26-10-2009-keuzetabel voor de vaststelling van deelstromen bij sloop-stedenbouwkundige bepalingen-Stand van zaken uitvoering Lokale milieuagenda 2007-2009 31 december 2009.