Commissie Samenleving 03 september 2008 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • -2008-09-03-2008-09-03-2008-09-03-2008-09-03-2008-06-11-2008-06-11
    laden...
  • -Toezeggingen college van B&W in Commissie en Raad augustus-toekomst, 1e notitie-Het college neemt de door de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken toegezonden marap over het tweede kwartaal van 2008 voor kennisgeving aan en informeert de raad.-Het college: 1. neemt kennis van het rapport van SGBO "De weg naar een brede welzijnsinstelling in Bloemendaal; 2. ondersteunt de conclusies uit het rapport; 3. stelt een budget beschikbaar voor de aanstelling van een kwartiermaker; 4. raadpleegt de commissie Samenleving.-Het college besluit het concept-raadsvoorstel en -besluit 'vaststellen verordening Wsw-raad' vast te stellen en voor te legen aan raad en commissie Samenleving.-Vaststelling Verordening Wsw-raad Bloemendaal 2008-Raadsvoorstel vaststellen Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet sociale werkvoorziening-Raadsvoorstel vaststellen verordening PGB WSW-voorstel aan de raad om kennis te nemen van de Beleidsnotitie "Een nieuwe start voor de Tetterodehal"-Vaststelling jaarrekening 2007 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland-Het college besluit het concept-raadsvoorstel en -besluit vast te stellen en voor te leggen aan de commissie Samenleving en gemeenteraad-marap 2 2008 IASZ Intergemeentelijke Afdeling Sociale zaken-Een nieuwe start voor de Tetterodehal-presentatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Hulp bij het huishouden, De indicatiestelling-Toelatingsbeleid Haarlemse VO-sc-De weg naar een brede welzijnsinstelling in Bloemendaal-Tielenius Kruijthoff, M.; onderzoek Brede Welzijnsinstelling-visie van het bestuur op rapport en werkwijze werkgroep Toekomst Openluchttheater-reactie op rapport De weg naar een brede welzijnsinstelling in Bloemendaal-Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland-Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor de Verordening Wsw-raad Bloemendaal 2008 vast te stellen. Door middel van deze verordening geeft de gemeenteraad volgens de Wet sociale werkvoorziening vorm en inhoud aan cliĆ«ntenparticipatie.-3 september 2008
    laden...