Commissie Samenleving 02 september 2009 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • -2009-09-02-Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving te houden opwoensdag, 2 september 2009, om 20.00 uur-2009-06-17
    laden...
  • -Vaststelling Verordening Wet kinderopvang gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede.-Het college neemt de managementrapportage over het tweede kwartaal 2009 van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken voor kennisgeving aan en besluit de raad te informeren.-Implementatienota beleid huiselijk geweld in de Veiligheidsregio Kennemerland 2009-2012-Zomernota 2009-Burgemeester en wethouders stellen de raad –i.v.m. de toetreding van Heemstede- voor de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling CAReL (Centraal meld- en registratiesysteem RMC en Leerplicht) vast te stellen. -Het college neemt de managementrapportage van de IASZ over het eerste kwartaal 2009 voor kennisgeving aan en besluit de raad te informeren.-Het college besluit voornemens te zijn tot: 1. akkoord gaan met het bedrijfsplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2. akkoord gaan met de regionale aanpak en opdrachten aan de regionale werkgroepen met betrekking tot a. de zorgcoördinatie en doorzettingsmacht b. de aansluiting van het CJG op bureau jeugdzorg c. de opvoedondersteuning en licht pedagogische hulp d. de telefonische en digitale bereikbaarheid en de inloopfunctie CJG e. de aansluiting van het CJG op het onderwijs 3. ove-Het college besluit: 1.het verslag van het jongerenwerk eerste kwartaal 2009 voor kennisgeving aan te nemen. 2.de evaluatie van de jongerenbus voor kennisgeving aan te nemen. 3. de effecten van de uit de evaluatie voorvloeiende acties te meten in de volgende evaluatie. 4.de raad te informeren. -a. neemt kennis van de overzichten; b. neemt in de meerjarenbegroting de lasten zoals genoemd bij de categorieën I en II op; c. besluit aan drie externe offerte te vragen voor een onderzoek naar de bouwkundige noodzaak van vervangende nieuwbouw van de schoolgebouwen genoemd onder categorie III. d. De raad te informeren.-implementatienota huiselijk geweld in de Veiligheidsregio Kennemerland 2009 t/m 2012 'Een vuist tegen huiselijk geweld'-lijst van toezeggingen juni 2009-Projectopdracht Centrum Jeugd en Gezin Bloemendaal-derde kwartaal 2009-tweede kwartaal 2009-verslagperiode 1-1-2009 tot en met 31-3-2009 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken, Gemeente Bloemendaal, Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Gemeente Heemstede.-verslag 1e kwartaal 2009 jongerenwerk Bloemendaal-verslagperiode 1-1-2009 tot en met 31-3-2009 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken, Gemeente Bloemendaal, Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Gemeente Heemstede..-Tussentijdse bestuursrapportage Paswerk-Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken, managementrapportage verslagperiode 01-04-2009 t/m 30-06-2009-jaarverslag 2008 en accountantsverklaring mbt jaarrekening 2008 STOPOZ-concept april 2009
    laden...