Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 01 november 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
01 nov. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2007-09-27-Betreft de raadsvergadering waarin o.a. de begroting 2008 werd behandeld.-2007-11-29-2007-09-27-2007-11-01-2007-10-25
  • -Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2006-2007-commissieflap raadsvoorstel Jaarverslag Leerplicht 2006-2007-Tarieventabel behorende bij Legesverordening Bloemendaal 2008-2008 Precariobelasting tarieventabel-verslag bijeenkomst van de werkgroep regionale inkoop; bedijfsplan en concept B&W- en raadsvoorstellen-voormalig bestuurders-vergaderstukken voor vergadering 14/09/2007-uitnodiging vergadering Dagelijks Bestuur dd 13-09-2007-rapport verantwoordelijkheid voor eerstelijnstoezicht zie bijlagen onder nummers 2007015090 en 2007015091-vragen en opmerkingen t.a.v. de verkeersveiligheid Vogelenzangseduinweg-rapport en nota van bevindingen Buiten Spelen-opmerkingen n.a.v. gang van zaken.-portefeuillehoudersoverleg Gezondheid Kennemerland d.d. 26-09-2007-beroepschriften bestemmingsplan; kopieën-uitnodiging vergadering 11 oktober 2007 aanvang 8.30-dringend verzoek goede regeling communicatie richting calamiteitenzender-septembercirculaire 2007-conceptbegroting 2008 en kopie portrettengalerij leden bestuur-conceptbegroting 2008-verzoek maatregelen tegen lange en zware vrachtauto's (LZV's)-rapport Bijstand en Vermogen-zienswijze berichtgeving over Gemeente Koggenland door RTW N-H; kopie brief verzonden aan RTW N-H-doorkijkspiegel toiletgebouw-uitvoering artikel 45 Wet op het primair onderwijs; verzoek actie wethouder en Raad-BOR-advies plan van aanpak fusie gemeente Bloemendaal-Bennebroek.-rapport Vallen en opstaan verantwoordelijkheid voor het eerstelijnstoezicht-rapport Buiten Spelen-zienswijze welstandsnota en aanbieding zwartboek-Bijzondere ledenbrief, (21/09/2007)-uitnodiging deelname-Bijeenkomst over Bestuurskracht op 5 september 2007-basisnormen voor integriteit-reactie van de cliëntenraad-notitie bij verordening-Zwartboek Welstandsadvisering gemeente Bloemendaal-Brief raadsfracties Bloemendaal.-Bijzondere ledenbrief, (21/09/2007) Bijzondere ledenbrief, (21/09/2007)-uitnodiging-Bestuurskracht en intergemeentelijke samenwerking, powerpoint presentatie-verslag bijeenkomst van 05/09/2007-onderzoeken naar integriteitsbeleid-De najaarsnota 2007 is een tussentijdse rapportage waarin voornamelijk de afwijkingen / ontwikkelingen over de eerste acht maanden ten opzichte van de lopende begroting 2007 worden weergegeven. In deze nota is onderscheid gemaakt tussen budgetwijzigingen van meer dan € 25.000 en minder dan € 25.000.-2008 Verordening Toeristenbelasting Bloemendaal-2008 Verordening Precariobelasting Bloemendaal-2008 Legesverordening Bloemendaal-2008 Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal-2008 Verordening onroerende-zaakbelastingen-2008 Verordening rioolrechten Bloemendaal 2008-2008 Verordening hondenbelasting Bloemendaal-2008 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Bloemendaal 2008-2008 Verordening belastingen roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal-Fusie gemeenten Bloemendaal en Bennebroek tot gemeente BLOEMENDAAL-NIEUW! per 1.1.2009 Plan van Aanpak -begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingstraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begrotingsraad 1-11-2007-begroting 2008 uitgesproken op 01-11-2007-begroting 2008 uitgesproken op 01-11-2007-begroting 2008 uitgesproken op 01-11-2007-begroting 2008 uitgesproken op 01-11-2007-begroting 2008 uitgesproken op 01-11-2007-begroting 2008 uitgesproken op 01-11-2007-begroting 2008 uitgesproken op 01-11-2007-uittreksel raadsverslag 24-4-2008, punt 10 inz verlichting kunstgrasvelden-Reactie WOR-bestuurders op advies BOR Bloemendaal-Bennebroek inzake plan van aanpak fusie-Delegatie- en mandaatbesluit uitvoering CAR-UWO Bloemendaal 2007 -Intergemeentelijke samenwerking inkoop-Jaarverslag Leerplicht 2006-2007 (concept- raadsvoorstel en -besluit)-Vaststelling Plan van Aanpak voor de fusie van de gemeenten Bloemendaal en Bennebroek-verlenen privaatrechtelijke toestemming voor uitbreiding verlichting kunstgrasvelden invoeren gemeentegaranties voor sportverenigingen

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen