Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 22 februari 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
22 feb. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2007-02-22
  • -Sinds de zomer van 2006 heeft de gemengd samengestelde "Projectgroep nieuwe manier van vergaderen" onderzocht of het mogelijk is om in onze gemeente een nieuwe manier van vergaderen in te voeren.De Projectgroep rapporteerde in december 2006, gevolgd door een Nader advies dat op 16 januari 2007 werd uitgebracht.Voorgesteld wordt om de voorstellen van de Projectgroep over te nemen.-verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiele organisatie Bloemendaal 2003-Het college besluit het bijgaand raadsvoorstel voor te leggen aan commissie en raad.-Wij stellen u voor over te gaan tot het vaststellen van de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2007 onder intrekking van de oude verordening.-Voorgesteld wordt het bezwaarschrift van de heer H.J. Swaak tegen het op 12 april 2006 vastgestelde Gemeentelijk restauratie-uitvoeringsprogramma, conform het advies van de commissie ongegrond te verklaren.-Het college stelt het raadsvoorstel vast en ligt dit voor aan commissie en raad.-voor alle plannen ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening, over de vaststelling waarvan de raad in deze raadsperiode een besluit neemt, te bepalen dat zonder nadere raadpleging van de raad het inspraakmodel als bedoeld in de Verordening interactieve beleidsvorming Bloemendaal 2006 wordt toegepast, tenzij de raad aangeeft hiervan te willen afwijken.-Raadsbesluit tot vaststelling Verordening interactieve beleidsvorming Bloemendaal 2006-Het college besluit:het gewijzigde gemeentelijk restauratie-uitvoeringsprogramma 2006-2011 vast te stellen; ende raad van dit besluit op de hoogte te stellen.-Op 14 juli 2005 is een Reserve Sociale Woningbouw ingesteld. Over de aanwending van deze reserve is echter niks geregeld. Middels bijgevoegde beleidsregel wordt de doelstelling van de reserve ingevuld. Het voorstel is in te stemmen met de beleidsregel.-Beleidsplan WWB, Ioaw, Ioaz, Bbz 2007-Het college besluit;Het concept-raadsvoorstel en -besluit vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-Toelichting Reserve sociale woningbouw-Voorgesteld wordt het gemeentelijk restauratie-uitvoeringsprogramma 2006-2011 voor rijksmonumenten vast te stellen.-Restauratie uitvoeringsprogramma 2006 t/m 2011 GRUP van de gemeente Bloemendaal (herzien) OP GROND VAN ARTIKEL 11 VAN HET BRRM 1997 -Restauratie uitvoeringsprogramma 2006 t/m 2011 van de gemeente Bloemendaal op grond van artikel 11 van het BRRM 1997-motie - ondersteuning VNG standpunt-motie - ondersteuning VNG standpunt-sollidariteitsactie met het Tibetaanse volk-verzoek gemeenteraad niet in te stemmen met wijziging maatvoering-circussen; verzoek meewerken aan nieuw beleid gebaseerd op verbod dieren in circussen-aanbod presentatie activiteiten passend in WMO beleid-kopieen van stukken Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg-verzoek mee te doen en ontvangst gratis gemeentepakket-werkplan 2007; brief-nieuwe wijze verantwoording gemeentesubsidies over de toegekende financiele middelen over het jaar 2006-zoals aangeboden aan de informateur en onderhandelaars-advies-goedkeuring bestemmingsplan met uitzondering van enkele plandelen-geluidsoverlast-verzoek aankaarten/ aanpassen beleid-vervangen voorbeeldverordening ex artikel 212 Gemeentewet van de Vernieuwingsimpuls, Lbr. 06/88-Hoge Duin en Daalse weg 21b bezwaarschrift betreffende vaststelling GRUP 2006-2011-Het college besluit het bijgevoegde raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.-gemeentelijk restauratie-uitvoeringsprogramma 2006-2011-Beleidsplan WWB, Ioaw, Ioaz en Bbz Bloemendaal 2007

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen