Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 25 januari 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
25 jan. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Burgemeester en wethouders besluiten opdracht te verlenen aan de historicus dr.J.Vogel om te onderzoeken of de lijst met omgekomen ingezetenen, bijlage II uit het boek van Anna M.G. Nierhoff Kroniek 1939-1945, als basis kan dienen voor het aan te leggen Register van omgekomen ingezetenen van de gemeente Bloemendaal en stellen daarvoor max. € 1000,-- beschikbaar-Voorgesteld wordt toestemming te verlenen aan burgemeester en wethouders om goedkeuring te verlenen aan de toetreding van Bennebroek tot de gemeenschappelijke regeling samenwerking Sociale Zaken 2006 en om de gemeenschappelijke regeling gewijzigd vast te stellen.-toetreding Bennebroek Het college besluit het conceptraadsvoorstel en -besluit vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-De burgemeester moet jaarlijks een Burgerjaarverslag uitbrengen waarin hij in ieder geval rapporteert over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en over zijn bevindingen over de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie. Het Burgerjaarverslag 2005 heeft door omstandigheden lang op zich laten wachten. De burgemeester legt in dit verslag verantwoording af aan de raad en stelt voor het verslag voor kennisgeving aan te nemen.-Er is ons college gebleken dat Bloemendaalse sportverenigingen en met name de hockeyclubs in toenemende mate wachtlijsten moeten hanteren en dat het daarom slechts beperkt mogelijk is nieuwe jeugdleden aan te nemen. Daar wij de jeugd willen stimuleren meer te bewegen en de traditionele sportclubs daarvoor slechts een beperkte mogelijkheid kunnen bieden, stellen wij voor ook in Bloemendaal de JeugdSportPas in te voeren. Deze pas biedt de schooljeugd de gelegenheid met een groot aantal verschillen-Het college besluit het conceptraadsvoorstel en -besluit vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-Voorgesteld wordt de verschillende bedragen per fractie vast te stellen-Het college besluit het conceptraadsvoorstel en -besluit vast te stellen en voor te leggen aan de commissie Grondgebied en de gemeenteraad.-Het college:besluit het raadsvoorstel en -besluit Verordening Achter de Zuilen vast te stellen en voor te leggen aan de raad;stelt vast de Verordening Achter de Zuilen;trekt in het Reglement d.d. 29 januari 1991waarin de werkwijze van het comité nader is geregeld.-De huidige Verordening Comité Tentoonstellingen Bloemendaal is niet meer van deze tijd. Naast enkele gewenste tekstuele aanpassingen, vinden wij het na intrede van dualisering niet meer passend dat de taken en werkwijze van het Comité door de gemeenteraad worden vastgesteld. Wij stellen u derhalve voor de Verordening Comité Tentoonstellingen Bloemendaal d.d. 19 juni 1986, zoals nadien gewijzigd, in te trekken. Ter informatie treft u in de raadsportefeuille de nieuwe verordening aan zoals die wij-Geachte heer Krant, Hiermee beantwoorden wij de door de fractie van GroenLinks gestelde vragen met betrekking tot het (concept) Inrichtingsplan Park Brederode. Op pagina 2 wordt gesproken over het feit dat er 25% minder wordt teruggebouwd. Hoe is dit precies gemeten?In het Masterplan Park Brederode (tevens opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan Meer en Berg) en de samenwerkingsovereenkomst is aangegeven, dat het bebouwd grondoppervlak met circa 25% wordt gereduceerd. Het gaat-De Rekeningcommissie brengt verslag uit-Voorgesteld wordt de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bloemendaal 2005 te wijzigen en daartoe de Subsidieverordening monumenten Bloemendaal 2007 vast te stellen-De verschillende bedragen per fractie vaststellen-PVDA Fractie Heemskerk generaal pardon-opmerkingen/advies naar aanleiding van de bijeenkomst op 28/11/2006-Motie van de gemeente Oldenzaal tegen het uitblijven van een generaal pardon voor asielzoekers-PVDA Fractie Heemskerk betr. generaal pardon -Motie inzake aanpassing bushaltes-opmerkingen/advies naar aanleiding van de bijeenkomst op 28/11/2006-offerte-Motie gemeentelijke herindeling-rapportage-register van omgekomen ingezetenen Tweede Wereldoorlog-scouting doet mee aan de Wmo-rapportage gemeenteonderzoek derde kwartaal 2005-rapportage gemeenteonderzoek derde kwartaal 2005-Stichting Ons Bloemendaal Brederodelaan 56 Oude Zusterhuis-oproep tot samenwerking bij het oplossen van regionale problemen-effecten belastingplan 2007; gemeentelijke politieke ambtsdragers-verzoek bij nieuwbouw in Vogelenzang deze voorziening te realiseren-circussen; geen dieren in circussen-toetreding gemeente Bennebroek-Projectvoorstel inwoners Tetterodeweg Brouwerskolkweg e.o.-adhesiebetuiging, verzoek ondersteuning motie inzake stopzetten financiele bijdrage-motie om het vreemdelingentoezicht niet op te nemen in de prestatieafspraken met de politieregio's voor 2007-ihkv klimaatbeleid-burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden; informatie over beleid-aanbesteding-persbericht inzake implementatie nieuwe richtlijnen-onderzoeksopdracht door deskundige Stichting Advisering Bestuursrechtspraak-Boons , M.L.D. Korte Kleverlaan 76-verzoek commentaar op plannen-verkoop terrein aan projectontwikkelaar; handhaving woonbesteming pand hoek Aerdenhoutsduinweg/ Oscar Mendliklaan; Aerdenhoutsduinweg-herstel dak Kapel overzicht kosten-verzoek aandacht bouwkundige staat van De Kapel, Potgieterweg 4-Kleverlaan 6a plaatsen tank-aanbieding manifest Talent ontwikkelen talent benutten betr. kennistekort en aansluitingsproblemen-gemeente Bloemendaal-verordening-N206 Bartenweg Vogelenzang-Verordening Commissie Achter de Zuilen Bloemendaal 2007-(aangepaste) beleidsnotitie

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen