Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 29 november 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
29 nov. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2007-11-29-Betreft de raadsvergadering waarin o.a. de begroting 2008 werd behandeld.-29-11-2007-2007-10-09-advies bezwaar van E.M. van Bommel namens Bakker van Vorst B.V> en Ashendene 23 B.V., en H.M van Haaster Kwekerij B.V., beide gericht tegen het besluit tot aanwijzing van de gronden behorende tot het gebied Vogelenzang Noordoost als percelen waarop de voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.
  • -taxatie begraafplaats en toegangspad-antwoord op brief 2007013686 iz verplaatsen graven v/d Hoge Duin en Daalseweg naar de Rooms Katholieke begraafplaats Adelbert-Het college besluit: 1. het toegangspad en de begraafplaats nabij Hoge Duin en Daalseweg 42-46 voor de getaxeerde prijs te koop aan te bieden aan de bewoners van de nummers 42, 44 en 46 (kosten koper); 2. op voorwaarde dat - de Congregatie afziet van het haar zakelijk recht van gebruik, tegen vergoeding van de kosten van verplaatsing met een maximum van € 60.000,--; - een recht van opstal wordt gevestigd voor riolering met aan- en toebehoren; - een erfdienstbaarheid wordt gevestigd t.b.v.-afvastoffenheffing Bloemendaal 2008 en Verordening onroerende zaakbelastingen Bloemendaal 2008.-2008-2011-De bezwaarschriften van Bakker van Vorst, Ashendene en Haaster B.V. gericht tegen uw besluit van 5 juli 2007 tot het vestigen van een voorkeursrecht op gronden gelegen in het gebied Vogelenzang Noordoost.-besluit op bezwaarschriften-verbetervoorstellen afvalscheiding-Onderzoek Rekenkamers naar drie gemeenschappelijke regelingen-Opheffing gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Zuid-Kennemerland-Concept begroting 2008 Paswerk-Concept begroting 2008 Paswerk-raadsvoorstel vaststelling wijzigingsplan 'Meer en Berg IV' en uitwerkingsplan 'Duin en Beek'-Advies verantwoording fractieondersteuning 2006-Onderzoeken naar gemeenschappelijke regelingen Paswerk, HDK en AZK-Brief aan B&W inz Onderzoeken naar Gemeenschappelijke Regelingen door gez Rekenkamers-Interpellatie D66 voor raad 29-11-2007-Opgesteld naar aanleiding van opmerkingen in raadscommissie Grondgebied d.d.15-11-2007-overzicht inkomsten en uitgaven extern personeel-november 2007-2008 Verordening onroerende-zaakbelastingen-2008 Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal-evaluatie papieremmer en verbetervoorstellen afvalinzameling 2007-voorschriften uitwerkingsplan Duin en Beek-bestemmingsplan-plankaart Duin en Beek-Uitwerkingsplan Duin en Beek (bpl. Meer en Berg, IV)-Bakker Van Vorst BV / Ashendene en M. van Haaster Kwerkerij BV-Paswerk-rapportage-Nota-nieuwsbrief-verzamelbrief november 2007-uitnodiging 14 februari 2008, tijd 10.00 uur. Kneuterdijk 22, Den Haag-brochure iz ruimte voor volkstuinen-stand van zaken 2005-2006; zie documentnummer 2007019632-bouwvergunning bouwplan BAM; zienswijze inz strijdigheden met bestemmingsplan Zijlweg West e.o.-bedenkingen tegen bouwplannen PWN terrein-ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoedingen wethouders, raadsleden en commissieleden-reactie op plaatsen leidingbrug over de Houtvaart naar de Urban villa's-jaarverslag 2006-uitspraak ongegrondverklaring beroep-Doorstart voor de schooluitvaller, rapport van de Inspectie Werk en Inkomen-goedkeuring verordening-Klacht over het verpesten van de gemeente, jeugd etc.-Stappen met DURP; informatie voorbereiding nieuwe Wro per 1/07/2008-handreiking benoemingsproces burgemeester-deskundigenverslag-verantwoordingsjaar 2007-kopieen stukken-aanbieding boekje Plezier in herindelen-tweede rapportage-doorkijkspiegel toiletgebouw-bezwaar voorkeursrecht gemeente op perceel kadastraal bekend als G91 en G119-bezwaar aanwijzing gronden ingevolge Wet voorkeursrecht gemeenten, kadastraal G 559.-uitgaven 2006 in het kader van de verordening fractie-ondersteuning-Onderzoek Rekenkamers naar drie gemeenschappelijke regelingen; 2007017672-2007017723 Raadsvoorstel verbetervoorstellen afvalscheiding / keuze inspraakprocedure-Vrijstellingsbepaling voor maatschappelijke instellingen opnemen in de legesverordening-Raadsvoorstel vaststelling uitwerkingsplan "Duin en Beek" no 2007014632

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen