Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 29 november 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
29 nov. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -taxatie begraafplaats en toegangspad-antwoord op brief 2007013686 iz verplaatsen graven v/d Hoge Duin en Daalseweg naar de Rooms Katholieke begraafplaats Adelbert-Het college besluit: 1. het toegangspad en de begraafplaats nabij Hoge Duin en Daalseweg 42-46 voor de getaxeerde prijs te koop aan te bieden aan de bewoners van de nummers 42, 44 en 46 (kosten koper); 2. op voorwaarde dat - de Congregatie afziet van het haar zakelijk recht van gebruik, tegen vergoeding van de kosten van verplaatsing met een maximum van € 60.000,--; - een recht van opstal wordt gevestigd voor riolering met aan- en toebehoren; - een erfdienstbaarheid wordt gevestigd t.b.v.-afvastoffenheffing Bloemendaal 2008 en Verordening onroerende zaakbelastingen Bloemendaal 2008.-2008-2011-De bezwaarschriften van Bakker van Vorst, Ashendene en Haaster B.V. gericht tegen uw besluit van 5 juli 2007 tot het vestigen van een voorkeursrecht op gronden gelegen in het gebied Vogelenzang Noordoost.-besluit op bezwaarschriften-verbetervoorstellen afvalscheiding-Onderzoek Rekenkamers naar drie gemeenschappelijke regelingen-Opheffing gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Zuid-Kennemerland-Concept begroting 2008 Paswerk-Concept begroting 2008 Paswerk-raadsvoorstel vaststelling wijzigingsplan 'Meer en Berg IV' en uitwerkingsplan 'Duin en Beek'-Advies verantwoording fractieondersteuning 2006-Onderzoeken naar gemeenschappelijke regelingen Paswerk, HDK en AZK-Brief aan B&W inz Onderzoeken naar Gemeenschappelijke Regelingen door gez Rekenkamers-Interpellatie D66 voor raad 29-11-2007-Opgesteld naar aanleiding van opmerkingen in raadscommissie Grondgebied d.d.15-11-2007-overzicht inkomsten en uitgaven extern personeel-november 2007-2008 Verordening onroerende-zaakbelastingen-2008 Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal-evaluatie papieremmer en verbetervoorstellen afvalinzameling 2007-voorschriften uitwerkingsplan Duin en Beek-bestemmingsplan-plankaart Duin en Beek-Uitwerkingsplan Duin en Beek (bpl. Meer en Berg, IV)-Bakker Van Vorst BV / Ashendene en M. van Haaster Kwerkerij BV-Paswerk-rapportage-Nota-nieuwsbrief-verzamelbrief november 2007-uitnodiging 14 februari 2008, tijd 10.00 uur. Kneuterdijk 22, Den Haag-brochure iz ruimte voor volkstuinen-stand van zaken 2005-2006; zie documentnummer 2007019632-bouwvergunning bouwplan BAM; zienswijze inz strijdigheden met bestemmingsplan Zijlweg West e.o.-bedenkingen tegen bouwplannen PWN terrein-ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoedingen wethouders, raadsleden en commissieleden-reactie op plaatsen leidingbrug over de Houtvaart naar de Urban villa's-jaarverslag 2006-uitspraak ongegrondverklaring beroep-Doorstart voor de schooluitvaller, rapport van de Inspectie Werk en Inkomen-goedkeuring verordening-Klacht over het verpesten van de gemeente, jeugd etc.-Stappen met DURP; informatie voorbereiding nieuwe Wro per 1/07/2008-handreiking benoemingsproces burgemeester-deskundigenverslag-verantwoordingsjaar 2007-kopieen stukken-aanbieding boekje Plezier in herindelen-tweede rapportage-doorkijkspiegel toiletgebouw-bezwaar voorkeursrecht gemeente op perceel kadastraal bekend als G91 en G119-bezwaar aanwijzing gronden ingevolge Wet voorkeursrecht gemeenten, kadastraal G 559.-uitgaven 2006 in het kader van de verordening fractie-ondersteuning-Onderzoek Rekenkamers naar drie gemeenschappelijke regelingen; 2007017672-2007017723 Raadsvoorstel verbetervoorstellen afvalscheiding / keuze inspraakprocedure-Vrijstellingsbepaling voor maatschappelijke instellingen opnemen in de legesverordening-Raadsvoorstel vaststelling uitwerkingsplan "Duin en Beek" no 2007014632