Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 16 december 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
16 dec. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Raadsverslag 4 november 2010-Raadsverslag 25 november 2010-Raadsagenda 16 december 2010-Lijst Ingekomen stukken Raad d.d. 16 december 2010-Toezeggingen college aan raad en commissies-Verslag vergadering milieuraad 5-10-2010
  • -Raadsagenda 20101104-Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Schep-vaststellen nota ruimtelijke beoordeling en aanwijzen categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Opvolger van nota projectbesluiten en ontheffingen.-Milieujaarverslag 2009-Voorstel lokale prioriteiten 2011 Politie-Opheffing GemReg Muziekcentrum ZuidKennemerland-vaststellen Bijgebouwenregeling 2010 als opvolger van de nota Erfregeling Gemeente Bloemendaal-belastingverordeningen 2011-Treasurystatuut gemeente Bloemendaal 2011-Actualisering financiele regelgeving-goedkeuring begroting 2011 Stopoz-Verordening gunning opdrachten door toekenning van een exclusief recht Bloemendaal 2010-benoeming bestuurslid Stopoz-Vaststellen afvalstoffenverordening Bloemendaal 2011 en vaststellen wijze van inzamelen restafval-De raad dient jaarlijks informatie te ontvangen omtrent het gevoerde beleid ten aanzien van de handhaving van de leerplicht. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor het jaarverslag van het schooljaar 2009-2010 voor kennisgeving aan te nemen.-Destructieverordening Bloemendaal 2010-bestemmingsplan Bloemendaalse Park/Duin en Daal-Advies en voorstel Kascommissie inzake afrekening fractievergoeding 2007, 2008 en 2009-Collegebrief beantwoording vragen Werkbezoek huisvesting-beantwoording-compensatie eigen bijdrage-planmatige ontwikkeling centrale huisvesting-antwoord op WMO-advies inzake parkeren winkelstraat-Duurzaam inkopen-TCG34 (160910) toezegging handhaving subsidieverordening duurzame energie-Voorstel lokale prioriteiten 2011 Politie Kennemerland Midden-Brief aan de raad ter bespreking in de commissie Samenlving over de laatste stand van zaken bedrijfsplan en totaal overzicht kosten-informatie stand van zaken weg bezuiden Bennebroek-Voorstel vaststellen afvalstoffenverordening-uitvoering-overzicht inzet extern deskundigen ten behoeve van werken en diensten-overzicht formatie motie 5-Fractievergoeding overzicht 2007, 2008 en 2009-Nota Reserves en Voorzieningen 2010-eindrapport 'Van Greenport tot Mainport, regionale verkenning conform MIRT wegverbinding N205 - N206', dd 3/05/2010-persbericht provincie Zuid Holland, dd 20/10/2010-Overzicht van de wijzigingen van het treasurystatuut 2011 ten opzichte van het treasurystatuut 2002.-Overzicht en verantwoording van de in 2009 uitgevoerde milieutaken-Beleidsnota die erfindeling regelt. Opvolger van de Nota Erfregeling-kaarten gebiedstype bijgebouwenregeling-Nota ter beoordeling van ruimtelijke verzoeken. Zowel ontheffingen, projectbesluiten, herzieningen, wijzigingen als principeverzoeken.-Delegatievoorstel Gemeenteraad aan college van b&w-Schriftelijke vragen VVD 14-07-2010 VRK-reactie op rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid-Begroting 2011: uitvoering motie 5 sturing formatie en externen-formatie ambtelijke organisatie-Meldingen of incidenten, schema op pagina 17 van de begroting-door ambtelijjke taakgroep ihkv bezuinigingstaakstelling onderwijsbegroting 2011-ledenbrief-afwijzing herziening bestemmingsplan Zeeweg 14-24-afwijzing herziening bestemmingsplan Zeeweg 14-24-afwijzing herziening bestemmingsplan Zeeweg 14-24-ledenbrief 10/105, dd 23/11/2010-brief aan de raad met betrekking tot de ontwikkeling van de Haringbuys-jaarverslag Gemeentelijke Muziekschool Jaap Prinsen 2009 - 2010-Lbr. 10/104 Voorbereiding Bestuursakkoord-Lbr. 10/103; informatie uitslag schriftelijke stemming tijdens Buitengewone algemene ledenvergadering op 12 november 2010-beheer Hertenkamp Bloemendaalse Bos-afwijzing herziening bestemmingsplan Zeeweg 14-24-begeleidende e-mail brief aan de raad-plan van aanpak-bezorgdheid over actuele ontwikkelingen-Update nr. 3 najaar 2010-rapport maatwerk bij meervoudigheid-brochure Branceh informatie 2009-verzamelbrief november 2010-toelichting achtergrond en maatregelen-bevestiging nieuw opgevoerde gegevens in EB Parametermodule van het CAK-uitnodiging vergadering en vergaderstukken 13-12-2010-rapport van bevindingen fractievergoedingen 2009-zin of onzin over gedragsbeeinvloeding-rapport Maatwerk bij Meervoudigheid met bijbehorende persbericht-vergaderstukken d.d. 01-12-2010-06-12-2010-10-12-2010-verzamelbrief november 2010-uitnodiging vergadering en vergaderstukken 29-11-2010-reactie op de agenda van de raadsvergadering van 23 september j.l.-advies-clientenraad Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken-brief voor de raad-en verloopoverzicht van financiele bijdragen 2008-rapport uitgaven 2007 in het kader van de verordening fractie-ondersteuning

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen