Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 21 oktober 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
21 okt. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Notulen raad 21 oktober 2010-Verslag commissie Samenleving d.d. 6 oktober 2010-Verslag raad 23 september 2010-Ingekomen stukken Raad 21-10-2010-Verslag commisssie Samenleving d.d. 15 seoptember 2010-Toezeggingen college aan commissies en raad september-20100914 Commissieverslag Bestuur&Middelen-Raadsagenda 21 oktober 2010-Commissieagenda Bestuur en middelen 20101005-Commissieagenda Grondgebied 7 oktober 2010-Commissieagenda Samenleving 2010-10-06-Verslag vergadering milieuraad 31-08-2010
  • -informatie provinciale bezuinigingen openbaar vervoer-Aanbesteding groenbestek-Keuzenotitie nieuwe aanbesteding Groenbestek-Het voorstel betreft het benoemen van de voorzitter van de raadscommissie grondgebied-Vaststellen afvalstoffenverordening Bloemendaal 2011 en vaststellen wijze van inzamelen restafval-nota ombuigingsoperatie 2012 2014-Begroting 2011 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland Paswerk-Najaarsnota 2010-Begroting 2011-Vaststellen bestemmingsplan Dorpshuis Vogelenzang-Het college besluit: 1. kennis te nemen van de managementrapportage 4e kwartaal 2009 + verantwoording 2009, met de bijbehorende accountantsverklaringen; 2. de raad te informeren.-Voorstel om de stichting vrienden van de Hertenkamp jaarlijks de kosten van het beheer te vergoeden tot een maximum van € 50.000,-.-B & W stelt raad voor om een bijdrage uit de Reserve Sociale woningbouw te verlenen aan het project Deken Zondaglaan/ Teylingerweg-verkoop stuk grond Josephschool-overwegingen niet over te gaan tot herprofilering reconstructie Julianalaan - overzicht verkeersprojecten 2010 - 2013-Voorstel vaststellen afvalstoffenverordening-aanbieding van de accountantsverklaring jaarrekening Paswerk 2009-onkruidbestrijding-evaluatie gladheidsbestrijdingsplan-Voortgangsrapportage programma dienstverlening-beantwoording vragen Bergbezinkbassin Kastanjelaan Bennebroek-Ondertekening OGGz-convenant-inrichtingsplan 30-km gebied Zuidlaan-jaarverslag 2009-marap 1 en 2 IASZ 2010-aanbieding jaarrekening IASZ met accountantsverklaringen aan de raad-Aanbiedingsbrief raad Burgerjaarverslag 2009-Informatie Hoed-ontwikkeling in gemeente-overzicht ten behoeve van de raadsleden van verkeersprojecten in de huidige raadsperiode-Beantwoording technische vragen begroting 2011-Najaarsnota 2010 - Beantwoording vragen GroenLinks-Promotour Europees Jaar vd Vrijwilligers 2010 - Antwoord wethouder Bruggeman TCS 25-Julianalaan - inspreeknotitie Vereniging BPO Bewonersraad Hendriklaan Oost e.o.-Begroting 2011-Burgerjaarverslag 2009-Najaarsnota 2010-aanbiedingsbrief begroting 2011-2014-Bijlagen nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014 gemeente Bloemendaal-berekeningsmethodiek op basis van totale subsidie-Evaluatie gladheidsbestrijding 2009-2010-reserve sociale woningbouw-Gladheidsbestrijdingsplan 2009-2010-Keuzenotitie over beheer Hertenkamp Bloemendaalse Bos na 1 januari 2011-inrichtingsplan 30-km gebied Zuidlaan-Ontslagbrief duocommissielid Gemeente Bloemendaal-model beheerregeling Wabo DIV / Archivering-ledenbrief 10/094-ledenbrief 10/095-onderzoek regionaal vervoer-onderzoek regionaal vervoer-accountantsverklaring jaarrekening 2009 Paswerk-ledenbrief 10/093-relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen-onveilige verkeerssituatie Julianalaan oost en kruising Prins Hendriklaan (oost)-motie samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid-Ledenbrief_-vng reactie-Ledenbrief 10/089-Vereniging van Griffiers; Ordevoorstel-Vereniging van Griffiers; statuten-definitieve begroting 2011 Paswerk-toelichting en voorschriften-verbeelding bestemmingsplan Dorpshuis Vogelenzang-managementrapportage 2010-02, verslagperiode 01-04-2010 tot en met 30-06-2010, Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken-Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken ( IASZ )-Managementrapportage 2009-04, tevens verantwoording over 2009 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken ( IASZ )-functie duocommissielid raadscommissie Grondgebied-samenvatting ledenbrief 10/094-samenvatting ledenbrief 10/095-oostelijke kruising julianalaan met prins hendriklaan-onderzoek regionaal vervoer-accountantsverklaring jaarrekening 2009 Paswerk-ledenbrief 10/093-relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen-ledenbrief 10/092: aanbieding VNG rapport Sleuren of sturen-onveilige verkeerssituatie Julianalaan oost en kruising Prins Hendriklaan (oost)-Motie samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid-ledenbrief-Vereniging van Griffiers-Managementrapportage 2009-04, tevens verantwoording over 2009 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken ( IASZ )-Stichtingskosten overzicht Deken Zondaglaan-deel 1 Hoe, wat en waarom? (algemene brochure)-jaarverslag 2009-spelregels omgaan met handhavingsverzoeken burgers-rapport nationale ombudsman-wijzigingen in de CAR-inspraaknotitie vergadering commissie grondgebied 07/10/2010-inspraaknotitie vergadering commissie grondgebied 07/10/2010-inspraaknotitie vergadering commissie grondgebied 07/10/2010-inspraaknotitie vergadering commissie grondgebied 07/10/2010-samenvatting kostenbeeld-aanbiedingsbrief algemene brochure-reactie op voorstel van B&W mbt beheer Hertenkamp-verzoek gemeentelijke lasten VRK niet te verhogen-verzoek medewerking-spreekrecht in raadsvergadering-motie D66 inzake verbetering samenwerking gemeentebelastingen n.a.v. evaluatie GBKZ-Stichting Welzijn Bloemendaal-aanpassen bestemmingsplan aan de uitspraak van de Raad van State-informatie inzake inspectieonderzoek vergunningverlening publieksevenementen, najaar 2010-verzoek inspraakrecht bij gemeenteraadsvergadering inzake inrichtingsplan 30-km gebied Zuidlaan-jaarverslag 2009-wijziging CAR-rapport-verzoek te mogen participeren in de fase van planvoorbereiding-De Meerlanden Holding N.V.-wijzigingen in de CAR-wijzigingen CAR n.a.v. ingangsdatum pensioen-bij exploitatieoverzicht 2009 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO) van de gemeente Bloemendaal-bij financiele verantwoording 2009 van de SISA-regelingen van de gemeente Bloemendaal-reactie op besluit toekenning bijdrage van € 14.170 per woning-verzoek bijdrage uit reserve sociale woningbouw Bloemendaal-Nieuwe voorstellen begroting 2011-2014