Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 25 maart 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
25 mrt. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -notulen raad 18 frb 2010-Raadsagenda-2 maart 2010-Agenda Presidium 2 maart 2010-lijst ingekomen stukken voor de raad van 25 maart 2010
  • -taxatierapport Brouwerskolk 2 en 2A, Overveen-Bloemendaalseweg 162-Bennebroekerlaan 5 en 3A-Wilhelminalaan 2-overleg uitvoering vergunning-reactie H. Copier m.b.t. dakopbouw Jan van Galenlaan 13-projectplan centrale huisvesting gemeentehuis-nav raadsvergadering d.d. 04-02-2010-Stedenbouwkundig Programma van Eisen Haringbuys i.e. Kaders en voorschriften conform opdracht aan het college bij motie van 17 september 2009-Telecommunicatieverordening Bloemendaal 2010-verordening Wet Inburgering-Het college besluit het 'begrotings-- en verantwoordingscyclus spoorboekje' voor kennisgeving aan te nemen.-informeren over de stand van zaken inzake de beantwoording van vragen-brief van college aan de raad over Dorpshuis Vogelenzang-beantwoording aanvullende vragen raadslid Heukels inzake stimuleringsbudget woningbouw-beantwoording vragen-Aanvraag kapvergunning Marinehospitaalterrein / Park Tetrode-motie inzake gemeentelijke onderscheidingen CDA/VVD-verbouwing Dorpshuis Vogelenzang-aanmeldingsformulier voor vacatures-ledenbrief-profielschetsen-factsheet best practices, VNG ledenbrief 10/025; verbetering en verbreding van de gemeentelijke continuïteitsplannen-factsheet best practices, VNG ledenbrief 10/025; verbetering en verbreding van de gemeentelijke continuïteitsplannen-factsheet best practices, VNG ledenbrief 10/025; verbetering en verbreding van de gemeentelijke continuïteitsplannen-Ledenbrief_BAOZW-U201000347-Microsoft Word - Projecten [LSTZG] in het kort-nieuwsbrief Raadslid Nu-oproep voor drie jaar het lage BTW-tarief van 6 % van toepassing te verklaren op alle onderhoud- en vernieuwbouwwerkzaamheden aan de bestaande woningvoorraad-lbr.10/022-commissierapport-Research voor Beleid-brief-VNG ledenbrief Lbr. 10/020-modelgedragscode integriteit-overzicht kostenvergoedingen burgemeesters en wethouders-inschrijven t/m 1 maart 2010-aangepaste stichtingskostenopzet-budgetopstelling investeringskosten-ledenbrief handreiking-reactie op brief d.d. 17 december 2009 m.b.t. een nader onderzoek-verzoek medewerking bij de uitvoering van doelgerichte projecten-oproep voor drie jaar het lage BTW-tarief van 6 % van toepassing te verklaren op alle onderhoud- en vernieuwbouwwerkzaamheden aan de bestaande woningvoorraad-verzoek medewerking aan het onderzoek-wet ruimtelijke ordening, zesde voortgangsmonitor-vragen omtrent declaratiegedrag collegeleden Noord-Hollandse gemeenten-subsidiestromen in de amateurkunsten-boekje-ter inzage legging-rapport 'Kwaliteit gemeentelijk toezicht Kinderopvang 2008'-rapport 'Kwaliteit van gastouderbureaus, het handhaven waard'-publicatie Discriminatie is te meten-verzoek beantwoording vragen-verzoek voorstellen meenemen in armoede-, sport- en cultuurbeleid-uitkomst onderzoek subsidiestromen in de amateurkunsten-inzet VNG voor partijprogramma's landelijke verkiezingen 09-06-2010-verzoek aandacht voor gezinsvriendelijk houden woonomgeving-uitnodiging bijwonen openbare jaarvergadering Stichting Dorpshuis Vogelenzang op 15 maart 2010-kostenbesparing door loopbaanbeleid bij de brandweer-opmerkingen m.b.t. rooien bomen terrein Park Tetrode-kopieen nadere stukken-ter inzage legging-rapporten 'Kwaliteit gemeentelijk toezicht Kinderopvang 2008' en 'Kwaliteit van gastouderbureaus, het handhaven waard'-afschrift brief van Mr. Chr. P. van Eeghen aan Raad van State betreffende hoorzitting 02-03-2010-aandacht voor rol burgemeester-spoorboekje begroting- en verantwoordingscyclus VRK, Veiligheidsregio Kennemerland-Veiligheidsregio Kennemerland-inzet en stimulering verplaatsbare mantelzorgwoningen-besluit personeel veiligheidsregio's en andere brandweerontwikkelingen. Lbr; 10/016-publicatie Discriminatie is te meten-toestemming uitstel aanvraag vaststelling groot onderhoud dorpshuis Vogelenzang-verlening subsidie groot onderhoud dorpshuis Vogelenzang 2009