Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 27 mei 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
27 mei 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Raadsagenda-Verslag raadsvergadering 22 april 2010-2010-05-27
  • -concept jaarverslag 2009 VRK-jaarverslag en jaarrekening Paswerk 2009, concept-concept jaarverslag 2009 VRK, dd 26/04/2010-conceptrapport onderzoek bedrijfsvoering-Raadsvoorstel voortgangsrapportage uitvoering Informatiebeleid-Voorjaarsnota 2010-concept jaarverslag VRK 2009 en brief Kenmerken VRK-Het college stelt de raad voor het jaarverslag en de jaarrekening 2009 van de gemeente Bloemendaal vast te stellen. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het beleid en inzet van middelen in het boekjaar 2009. Het resultaat bedraagt € 705.382 negatief. Het college stelt de raad voor om genoemd bedrag te ontrekken aan de flexibele algemene reserve. Tevens stelt het college de raad voor om, vanwege financieel-technische redenen, een bedrag van € 46.230 ten laste van de reserve begraafplaats toe-De raadszaal kent een aantal technische knelpunten waaronder te schaarse verlichting en onvoldoende elektrapunten en een aantal problemen in het dagelijks gebruik zoals kapotte stoelen en gaten in vloerbedekking en gordijnen. In deze voordracht wordt u voorgesteld een aantal zaken op te knappen, maar vooral te verbeteren.-Vaststelling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2010-Advies en voorstel Kascommissie inzake afrekening fractievergoeding 2007, 2008 en 2009-Raad wordt geinformeerd over stand van zaken Woonvisie-brief raad aanschaf strandrolstoel-gebruik schoolterreinen na schooltijd als speelvoorziening-Dr. Franckschool en Wietze Noormanlaan-infobrief raad mbt monumentenreserve-beantwoording vragen van LB (2010005448)-bergweg-reglement van orde 2010-Jaarverslag kinderopvang 2009-Voortgangsrapportage Uitvoering Informatiebeleidsplan-reactie managementletter 2009-beantwoording reacties en vooroverleg op voorontwerp-ontwerp beeldkwaliteitplan Parkzicht - Brederodelaan - Meerenberg, gedeeltelijke herziening op het bestemmingsplan Meer en Berg-notitie belangenafweging plaatsen lichtmasten derde kunstgrasveld Mixed Hockeyclub HBS-ex artikel 3.1 Wro beheer/ontwikkeling, concept 2-onderdeel Verbeelding, tekening-Eerste herziening (partieel) +Toelichting Bestemmingsplan Meer en Berg-Vragen van commissie grond over ISV III Notitie worden beantwoord.-Tussenrapportage Woonvisie 2010-ledenbrief-dertiende serie wijziging model bouwverordening 1992-Aanpassing subsidies welzijn, bibliotheken en kunsteducatie 2009-2010-nieuw rapport ivm onvrede met Alterra rapport De betekenis van openbaar groen voor bijen-nieuw rapport ivm onvrede met Alterra rapport De betekenis van openbaar groen voor bijen-verzoek behandelen kwestie schuldhulpverlening-Goed voorbereid op sturende taak-motie PvdA-pamflet-informatie acties voor biodiversiteit-petitie-hoofdlijnen inhoud van de wet-ingezonden stuk voor raadsvergadering-Bispinckpark-bestuurlijke organisatie VNG-extra editie 14-04-2010-vng reactie-aanmelden voor 16 april 2010-verzoek behandelen kwestie schuldhulpverlening-Goed voorbereid op sturende taak-jaarrekening 2009, Internationaal Rechtshulp Centrum, Noordwest en midden Nederland-jaarrekening Bovenregionale Recherche Noordwest Nederland-geconsolideerde jaarrekening 2009 Kennemerland, BR Noordwest Nederland, IRC Noordwest en midden Nederland-brochure-folder-publicatie Maak van uw gemeente een sportgemeente!-handreiking inegriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen-Paswerk-Kisjes, A. en Kisjes - de Vries, D.-wijziging bestuurlijke termijnagenda-gemeentelijke bijdrage onderwijsbegeleiding per 1/08/2010-Nationaal Park Zuid-Kennemerland-jaarverslag 2009, Regiopolitie Kennemerland-Jonker, U, Vogelenzangseweg 41b-lbr.10/041 en CvA/LOGA 10/06-aanbevelingen opgedane kennis bij onregelmatigheden recente gemeenteraadsverkiezingen in rapport KIES Raad-lokale luchtkwaliteit en fijn stof-brochure-Handboek voor Raadseden-beoordeling financiele positie 2010-wijziging onteigeningswet-VNG Servicebureau Europa-07-06-2010 en 08-06-2010.-publicatie-publicatie Maak van uw gemeente een sportgemeente!-jeugdbeleid en welzijn kinderen en jongeren-interim-controle in het kader van de jaarrekening 2009-verzoek deelname-advies-gedeeltelijke herziening; Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg-Waardijk-Keverling Buisman, Kleef-Kuipers, Nelissen-van de Vrande, Schoenmaker-Rutte-voorontwerp bestemmingsplan Meer en Berg, gedeeltelijke herziening

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen