Besluiten gemeenteraad Bloemendaal van 29 maart 2012

Besluiten gemeenteraad Bloemendaal van 29 maart 2012 Raad kiest voor noordelijke fietsbrug over Houtvaart Op 29 maart 2012 is uitgebreid gesproken over het voorgestelde standpunt van het college ten aanzien van de fietsbrug Houtvaart. Door een amendement van CDA, VVD, D66 en LB wijzigde het besluit als volgt: Bloemendaal verleent medewerking aan de nieuwe noordelijke variant, mits de fietsbrug pas wordt aangelegd als de vervolgroutes op het provinciale en Haarlemse deel gereed zijn. Bloemendaal draagt voor eenderde bij in de meerkosten voor 50.000 euro en gaat er daarbij vanuit dat de provincie Noord-Holland 50% BDU-subsidie verstrekt. Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen na een lange discussie. Onderzoek naar feiten inzake integriteitvraag Elswouthoek De raad heeft kennisgenomen van het rapport “Onderzoek naar feiten inzake integriteitvraag Elswoutshoek” en keurt de conclusies van dit onderzoek goed. De aanbevelingen worden overgenomen. De Griffie zal de aanbevelingen met een externe deskundige uitvoeren. Alle raadsleden stemmen voor. Motie onderzoek handelwijze gemeente inzake Elswoutshoek In plaats van agendapunt Verzoek partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied van de eigenaren van Elswoutshoek is een motie behandeld om de handelwijze van de gemeente Bloemendaal naar de eigenaren van Elswoutshoek te onderzoeken. Met de motie besluit de raad een ad hoc onderzoekscommissie in te stellen die de besluitvorming en de omgang van de gemeente met de eigenaren van Elswoutshoek (vice versa) onderzoekt. De raad benoemt de mevrouw Jeltes (D66), mevrouw Wolf (PvdA) en de heer Schuring (VVD) daarin. De motie wordt unaniem aangenomen. Opheffing Graaf Florisschool De raad besluit, met een ruime meerderheid, de Graaf Florisschool in Vogelenzang per 1 augustus 2012 op te heffen onder de voorwaarde dat het Ministerie van OCW de fusie met de St. Jozef school goedkeurt. De raad wil gedurende 5 jaar de voortgang c.q. werking van de gemengde identiteit jaarlijks beoordelen. De voorwaarden in dit besluit zijn toegevoegd door een amendement van Liberaal Bloemendaal. Rekenkamerrapport Juridische Control De raad neemt kennis van het evaluatieonderzoek “De juridische controlfunctie in de gemeente Bloemendaal” van de Rekenkamercommissie Bloemendaal. Een amendement van de VVD en D66 dat unaniem wordt aangenomen. De raad zal op aanraden van de commissie actief aandacht besteden aan het thema integriteit en het college verzoeken de aanbevelingen uit het rapport op te volgen en deze uitvoer aan de raad terug te koppelen.
  • 30 maart 2012
Terug