Persbericht

De heer Van Gruting herdacht, de heer Goote geïnstalleerd

Gemeenteraad Bloemendaal vergadering d.d. 31-05-2012

De raadsvergadering van de gemeente Bloemendaal is begonnen met de herdenking van de heer Kees Van Gruting. Als zeer betrokken VVD raadslid zal de gemeenteraad zijn expertise en toewijding zeer missen. Het gemeentebestuur wenst familie en vrienden van de heer Van Gruting veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Als nieuw VVD raadslid wordt de heer Arie Goote geïnstalleerd.

Motie Interactieve Beleidsvorming Visie Bloemendaal aan Zee

De fractie Liberaal Bloemendaal heeft een motie ingediend waarin het college opgedragen wordt een raadsvoorstel op te stellen waarin aangegeven wordt welke vorm van Interactieve Besluitvorming bij het opstellen van de Visie gehanteerd is. Doel van de motie is belanghebbenden de mogelijkheid tot rechtsgang te geven.

De motie is aangehouden tot de raadsvergadering in juni.

Hamerpunten

De gemeenteraad neemt de volgende besluiten als hamerpunt:

  • Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Bloemendaal
  • Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Kennemerland
  • Evaluatieonderzoek Subsidiebeleid Rekenkamercommissie Bloemendaal
  • Duurzaamheid- en milieujaarverslag 2011

Jaarverslag en jaarrekening 2011

GroenLinks, CDA en PvdA hebben een amendement ingediend om het beslispunt om de aan de Flexibele algemene reserve toegevoegde opbrengst verkoop woningen ad € 689.798 toevoegen aan de reserve Centrale huisvesting, te schrappen. Dit amendement is verworpen, met de VVD en D66 fracties daartegen.

Vervolgens heeft de gemeenteraad het jaarverslag en de jaarrekening 2011 vastgesteld, met de fracties Liberaal Bloemendaal en de PvdA daartegen, met name om redenen van aanpak financiën centrale huisvesting.

Voorjaarsnota 2012

De VVD heeft een amendement ingediend, zodat de kosten voor de inhuur van de externe projectmanager Elswoutshoek in de voorjaarsnota op te nemen. Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.

Ook de voorjaarsnota is vervolgens met algemene stemmen vastgesteld.

Beeldkwaliteitplan Haringbuys

Het merendeel van de raad is positief over het beeldkwaliteitplan. Het plan is vastgesteld met de PvdA fractie daartegen, omdat zij een andere vorm van bebouwing wenst.

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Paswerk

Het CDA heeft een amendement ingediend om enkele omissies in het besluit weg te nemen. Dit amendement is met algemene stemmen aanvaard, evenals het jaarverslag en de jaarrekening Paswerk 2011.

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)

Liberaal Bloemendaal heeft een amendement ingediend om een omissie in het besluit weg te nemen. De inspraakprocedure was niet juist opgenomen. Dit amendement is met algemene stemmen aangenomen. Het plan is vastgesteld met de stemmen van Liberaal Bloemendaal en PvdA daartegen. Liberaal Bloemendaal stemt tegen, omdat de BTW niet goed berekend zou zijn. De PvdA stemt tegen, omdat de partij een andere wijze van financiering voorstaat.

Niet behandeld

De volgende agendapunten worden naar de raadsvergadering van 21 juni doorgezonden:

  • Bezwaarschriften weigering referendum gemeentelijke huisvesting
  • Motie Interactieve Beleidsvorming Visie Bloemendaal aan Zee

Het agendapunt “Antwoorden RO-procedure Centrale Huisvesting, op verzoek van de fractie van het CDA” wordt geagendeerd voor de commissie grondgebied op 7 juni 2012.

  • 01 juni 2012
Terug