Persbericht gemeenteraad Bloemendaal 27 september 2012

28 september 2012

Persbericht gemeenteraad Bloemendaal 27 september 2012

De gemeenteraad van Bloemendaal werkt digitaal!

De voorzitter complimenteert de raad met de vlekkeloze overgang van werken met stapels papier naar digitaal vergaderen. Een enorme stap, waarbij we vast nog enkele kinderziektes zullen tegenkomen, maar een onomkeerbare stap.

" Complimenten raad van Bloemendaal, we werken digitaal! "

 

Gemeenteraad bespreekt uitslag Burgerpeiling, maar neemt nog geen besluit over gemeentelijke huisvesting!

Met 16 stemmen voor werd een motie aangenomen waarin duidelijk wordt dat:

· De uitslag van de burgerpeiling serieus meegewogen moet worden in de verdere besluitvorming en

· Dat er zo snel mogelijk een Themabijeenkomst gehouden moet worden over de gemeentelijke huisvesting.

De motie impliceert dat op korte termijn de raad en themadag organiseert. Een agendacommissie vanuit de raad zal op zeer korte termijn in gesprek gaan en bepalen hoe de themabijeenkomst eruit moet zien en wie daarbij een rol spelen.

Vanuit de raad werden vragen gesteld over: de respons, is 23,4 % veel of weinig en waarom, over de mogelijke invloed van de enquête van PvdA en LB, geeft dat verwarring of vermindert het animo omdat er 2 enquêtes op de deurmat vallen, de betekenis van de cijfers, de interpretatie, invloed van publiciteit. De raad is van mening dat de resultaten van de burgerpeiling meegenomen moeten worden in de besluiten over huisvesting. Over de mate waarin en de wijze waarop zijn verschillende gedachten, bijvoorbeeld over de respons, maar ook over de korte termijn keuze voor financiën boven duurzaamheid en dienstverlening. De raad heeft de uitslag van de burgerpeiling vastgesteld maar neemt pas besluiten over de huisvesting na de geplande themabijeenkomst.

Besluit over gymnastieklokaal Hartenlustmavo uitgesteld naar oktober!

Naar aanleiding van bespreking in de commissie samenleving wordt het punt gymnastiekvoorziening Hartenlustmavo uitgesteld naar de commissie en raad van oktober.

Vragenhalfuur

De PvdA vraagt aandacht voor hun zorgen over het oprekken van de regels door de nieuwe eigenaar van de Linnaeushof. Wethouder Schep heeft met de directie gesproken en zal de raad spoedig informeren.

Het CDA wil weten hoe het staat met de gesprekken over een bredeschool bibliotheek in Vogelenzang. Wethouder Bruggeman is nog niet bekend met de resultaten van de gesprekken maar weet wel dat er behalve over de brede school bieb ook gesproken wordt over een onderzoek naar de mogelijkheden voor een voorziening voor ouderen.

Het CDA vraagt aandacht voor de toekomst van Achter de Zuilen en vraagt de wethouder komende maand - dus in oktober - te praten met het organisatiecomité en de raad over de uitkomsten van dat overleg te informeren.

CDA en PvdA spreken hun zorg uit over de ontwikkelingen van buslijn 90, maar de wethouder is nog in overleg met Pro Rail en komt later op de resultaten daarvan terug.

De raad stelt de volgende voorstellen vast:

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, 5e herziening

 Regionaal programma Wonen Zuid Kennemerland/IJmond

Begroting Stichting Rijk

Beslissing op bezwaar inzamelen huishoudelijkafval perceel Krullenlaan 19 te Bloemendaal

Evaluatieonderzoek Rekenkamer commissie Bloemendaal: De kwaliteit van begroting en jaarverslag

Benoeming van de heer drs. M. Westra in het bestuur van STOPOZ.

Gebiedsvisie Vogelenzang Zuid

Er wordt een amendement (A) ingediend door PvdA, LB en GroenLinks waarin gevraagd wordt de gebiedsvisie Vogelenzang deel uit te laten maken van de planstudie Duinpolderweg.

Het amendement wordt aangenomen met 13 stemmen voor, 3 tegen en 3 raadsleden zijn afwezig.

Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2012

Er worden twee amendementen ingediend door de VVD, één gericht op de verantwoordelijkheid van de raad voor benoeming en ontslag van de leden en een tweede over pre mediation.

Na enige discussie wordt geconstateerd dat de artikelen over mediation voldoende helder zijn geformuleerd en de VVD trekt amendement C in.

Amendement B wordt aangenomen met 13 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 3 raadsleden zijn afwezig.

De burgemeester zegt naar aanleiding van een vraag vanuit de raad toe, dat hij een notitie zal schrijven over een bezwarentraject met en zonder bezwaaradviescommissie.

De volledige besluitenlijst van de raadsvergadering vindt u op het RIS www.gemeenteraad.bloemendaal.nl . U kunt luisteren en kijken naar een live verslag van de vergadering en de beknopte besluitenlijst vindt u bij de raadsvergadering van oktober 2012.

Terug