Algemene beschouwingen GroenLinks fractie uitgesproken in de begrotingsraad op 8 november 2012

09 november 2012

GroenLinks bijdrage aan Algemene Beschouwingen Bloemendaal 2012  

Bijna vier jaar bestaat de nieuwe gemeente Bloemendaal.

Eén van de verbeteringen die wij zien is de communicatie, D66 in het College heeft positief effect.

Maar de meeste mensen willen meer, bv in Bennebroek.

De overheid heeft actieve burgers nodig. En de inwoners vragen om betrokken en geïnformeerd te worden. Dat betekent wat ons betreft: 

- burgerpanels in de ideevormingsfase; naast inspraakavonden en

- burgerraadplegingen m.b.v. internet (en zonder suggererende vragen);

- goede en snelle reactie op vragen/mails van inwoners. Wat dat betreft zou onze fractie graag zien dat jaarlijks inzicht wordt gegeven in de aantallen meldingen, brieven en e-mails van inwoners aan de gemeente, gespecificeerd naar onderwerp en afdoeningstijden.

Samenwerking
Zonder samenwerking geen bestuur. Dat geldt binnen de raad en dat geldt als gemeente: samenwerking met andere Kennemerland-gemeenten is en blijft een uitdaging. Voorbeeld van een gebied van samenwerking is overigens ook communicatie.

Er is een cie. die de onderzoek doet naar hoe de gemeenten in Kennemerland en IJmond en Haarlemmermeer zich zouden moeten gaan verhouden tot de Metropool Regio Amsterdam (welke belangen spelen er, wat hebben we aan een MRA?). We hebben vertrouwen in Rinnooy Kan – de voorzitter van die commissie – maar de opdracht is wel erg breed. Wat en hoe is onze inbreng in deze commissie? Wanneer horen we meer hierover? Welke kosten zijn aan dit onderzoek verbonden?

Wij hebben behoefte aan onderzoek naar welke mogelijkheden voor verdere nauwe samenwerking er zijn tussen de Z-Kennemerlandgemeenten. Een apart onderzoek kan wellicht worden uitgevoerd door oud burgemeesters van  Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal.

Alleen met nauwe samenwerking kan Z-Kennemerland voorkomen om over een jaar of 10-15 op te gaan in een groot-Haarlem.

Op het gebied van Ruimtelijke ordening wordt gelukkig ook steeds meer over de gemeentegrenzen heen gekeken en maken we bestemmingsplannen goed op orde.

Maar er zijn ook enkele ontspoorde dossiers. Hoe krijgen we die weer op de rails?

Elswoutshoek: is er nu een gedragen totaalplan? Waarom lopen we uit de planning in de vlottrekactiviteiten van Mw Schuttenbeld?

Gymlokaal en Landje vV Riessen, we verwachten begin 2013 een oplossingskeuze waaraan we vasthouden.

Nog een flinke uitdaging is MHT-ontwikkeling. Wat zijn de uitgangspunten van het College? Een mooie toevoeging aan Overveen-centrum, afschrijven op de bouwgrond minimaliseren, beperking uiteindelijke gemeenschapslasten en ontwikkeling zo veel mogelijk in afstemming met omwonenden. Dan steunen we het College.

V.w.b. Vogelenzang NO is het College gelukkig zo verstandig om dit project niet door te zetten.

Last but not least: de Oude Kern Bennebroek. Bij uitstek een dossier waarin College en Raad kunnen laten zien dat ze er zijn voor de inwoners van Bennebroek. Waarin binnen de grenzen van het mogelijke de Kern zo groen mogelijk wordt gehouden. En zijn overigens de Bennebroekse speelplaatsen weer op niveau gebracht?

Over het Gemeentehuis gaan we binnenkort beslissen. De kwestie mag niet slepend worden. Uitstel zou kostbaar zijn vanwege doorloop van projectkosten en omdat de beoogde baten dan ook later en wellicht lager worden gerealiseerd en er flinke risico’s zijn op weer stijgende rente en aanbestedingsbedragen.

Wel hebben we een dringend verzoek aan het College: nl. om t.b.v. de verkoop van ons Brouwerskolkgebouw eerst de duidelijkheid te bieden over de bestemming van de directe omgeving, incl. de exacte plaats en omvang van de gemeentewerf. Dat geeft duidelijkheid aan potentiele kopers en overigens ook aan Cobraspan die iets wil met zijn eigendom daar (reactie op principeverzoek was eerder dit jaar al gepland, komt dit nog…?)

De financiën

Zuinigheid en efficiency is altijd nodig. Ook nu. Er zijn weloverwogen bezuinigingen o.a. m.b.v. de zgn. Subsidiemeetlat (wij hebben in juli jl. nog wel enkele correcties voorgesteld die door de raad zijn afgewezen, w.o. niet-afbouwen subsidie Thijsse’s Hof. Graag zijn we bereid om deze correcties opnieuw aan te brengen. Wie neemt nu initiatief?

De begroting  bevat o.i. enkele onvolkomenheden. Waarom wordt de opbrengst van de  bouwleges en de Parkeergelden niet begroot overeenkomstig de trend? Zeker v.w.b. de bouwleges weten we wat de oorzaken zijn van teruglopende opbrengsten. Opbrengsten bewust te optimistisch ramen, vinden wij not done. En waarom zijn de bedragen in de risicoparagraaf v.w.b. de niet in exploitatie genomen gemeente-gronden niet naar verhouding met de dalende grondwaarden bijgesteld?

De soliditeit van de begroting op wat langere termijn is niet sterk; zeker niet als de net genoemde corrigerende acties worden uitgevoerd. De door de raad al een paar jaar geleden naar beneden bijgestelde norm voor het structureel weerstandsvermogen wordt zelfs niet gehaald! Hoe scoren we in een stresstest? Stel dat het tegenzit?

Zandvoort scoort niet best. Graag zien wij dat de gemeente Bloemendaal zich aanmeld bij de VNG voor de aparte financiële stresstest voor kleinere gemeenten.

Eén ding is duidelijk: op vooruitschuiven zitten wij niet te wachten. Wij vinden de VVD-financiën-wethouder wat laconiek/afwachtend. GroenLinks vindt dat er met het oog op de toekomst moet worden doorgepakt;  v.w.b. de uitwerking van bezuinigings-opgaven betekent dat dus – anders dan het College gemakzuchtig voorstelt – dat reëel begroten en doorgaan met het zoeken van meer bezuinigingen.

Tegelijk is het nodig dat de maatschappelijk nuttige investeringen doorgang vinden.

En we moeten er voor zorgen dat de Wet Werken naar Vermogen en begeleidings-taken in het kader van de WMO goed worden uitgevoerd. Onze speerpunten zijn daarbij:

  • Preventie (zorg dat tijdig wordt gesignaleerd en dat er met signalen ook echt iets wordt gedaan);
  • Participatie: meedoen, zorg voor zelfredzaamheid evt. door mensen bij de hand te nemen.

En we moeten natuur en milieu beschermen: niet bezuinigen op natuur en milieu- en duurzaamheidsmaatregelen; een om een voorbeeld te noemen: niet bezuinigen op bij- en vlindervriendelijke bloemen en planten: als bewoners vragen om deze vegetatie wat minder snel te maaien dit niet om financiële redenen afwijzen. Is het College daartoe bereid? En kan zij het areaal van deze bloemen en planten minimaal gelijk houden? En ons uitleggen hoe bezuinigingen op groen precies gerealiseerd worden?

Meneer de Vz, nationale en internationale problemen zijn complex en vergen kennis en leiderschap. En integere politici – geen type Hooijmayers om het zo te zeggen.

Wel slagvaardigheid zonder de consistentie in het bestuur te verliezen.

En het slaan van bruggen.

Dat geldt ook lokaal, maar gelukkig zijn de problemen veel beter te overzien en is contact met de inwoners eenvoudiger.

De economische neergang zal ook in Bloemendaal verder gaan en zijn effecten laten zien. Laten we ons daar op voorbereiden. Natuurlijk is er meer belangrijk in het leven dan materiele zaken. Maar we zullen met minder middelen essentiële overheidsdiensten en gemeenschapsvoorzieningen op peil moeten houden.

Terug