Algemene beschouwingen van de CDA fractie uitgesproken in de begrotingsraad van 8-11-2012

09 november 2012

Algemene beschouwingen 2012, de begroting 2013 en de plannen voor 2013

Inleiding
Maar voor dat we vooruit kijken, is het goed om te kijken naar het nu.

Wat houdt ons op dit moment politiek gesproken bezig?

Maandag vond de installatie van het nieuwe kabinet plaats.

Er zijn veel nieuwe ideeën over ons uitgestort.

Nieuwe ideeën die ook onzekerheid voor deze gemeente, de gemeente Bloemendaal,  met zich mee brengen.

Hoe lang blijft Bloemendaal  bijvoorbeeld nog zelfstandig?

In het regeerakkoord wordt gesproken over een krachtige en dienstverlenende overheid. Decentralisatie van taken en schaalvergroting zijn veelgebruikte termen.

De zelfstandigheid van Bloemendaal

Het CDA is van mening dat Bloemendaal in de komende jaren maar beter zelfstandig kan blijven.

We hebben net een fusie achter de rug.

Het voorzieningen niveau binnen de gemeente Bloemendaal is nu nog redelijk op peil. Nu fuseren met een grotere  gemeente waar het financieel niet bijzonder goed gaat, betekent vrijwel zeker dat het voorzieningenniveau in onze gemeente Bloemendaal naar beneden gaat.
Fusie alleen als het bottom up is, en niet van uit een top down situatie.
Intensiever samenwerken met andere gemeenten, dat vind het CDA belangrijk. En daar ziet het CDA de winst.
Haarlem kan bijvoorbeeld op veel terreinen prima de functie van centrumgemeente vervullen.
Gemeenschappelijke gemeentelijke diensten kunnen bijdragen aan schaalvergroting en een verdere professionalisering.
Nog wat verder weg voor Bloemendaal in de toekomst ziet het CDA wel een  KZH op doemen aan de horizon,  een Klein Zuid Kennemerland oftewel de parel van Zuid Kenenmerland, oftewel een bundeling van ambtelijke krachten van de gemeenten Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal. Je hebt dan heel veel goeds van deze regio verenigt in één groot samenwerkingsverband.
Een bundeling van ambtelijke krachten waarbij  de gemeenten wel zelfstandig blijven. Kijk bijvoorbeeld naar de BEL combinatie in het Gooi, een intensief samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.
Maar zoals gezegd wat het CDA betreft kan Bloemendaal voorlopig het beste een zelfstandige gemeente blijven.
De financiële situatie van Bloemendaal, nu en straks
Hoe staat het er financieel voor in Bloemendaal?
De begroting voor 2013 .
Structurele lasten worden door structurele baten gedekt.
De begroting is sluitend. Dat is prettig en geruststellend. Complimenten voor het college en de ambtelijke organisatie.
Maar naast de geruststelling zijn er ook onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond het precario recht en de achterblijvende parkeeropbrengsten.
College en raad  hebben gelukkig geanticipeerd op deze onzekerheden en het financiële beleid behoorlijk bijgesteld, versoberd dus. Dat is positief.
Door de fusie werden de gemeenteraadsverkiezingen in Bloemendaal vervroegd naar 2008. Raad en college konden toen al beginnen met het orde op zaken stellen op financieel gebied. Terwijl de andere gemeenten hier pas mee begonnen na de raadsverkiezingen van 2010. Bloemendaal heeft hier voordeel bij gehad.
We mogen echter niet vergeten dat de liquiditeitspositie van Bloemendaal niet over houdt.
Er zijn reeds leningen door de gemeente Bloemendaal afgesloten van in totaal  24 miljoen euro.
Gelet op het totaal van 31 miljoen lopende investeringen, is het onvermijdelijk dat Bloemendaal in de komende periode nog meer vreemd geld moet aantrekken.
Ook in het jaar 2013 zal er sober geleefd moeten worden.
Centrale huisvesting gemeente Bloemendaal?
Hoe verhoudt zich die financiële soberheid dan met het dossier Centrale Huisvesting gemeente Bloemendaal?
Niets doen in dit dossier is geen optie en zou getuigen van slecht rentmeesterschap. De gebouwen zijn verouderd en er is een behoorlijke achterstand in het onderhoud.
De nieuwe gemeentehuisvesting houdt de gemoederen van de burgers in Bloemendaal bezig. Rond deze jaarwisseling moeten knopen worden doorgehakt. De varianten - evenals de meningen - liggen ver uiteen: van nieuwbouw achter de oude gevel tot een hoogst noodzakelijk renovatie. Niet vreemd dat de gedachten zo uiteenlopend zijn als je door het kabinet vrij plotseling tot fusie wordt aangespoord terwijl het kabinet tegelijkertijd ook weer gas terugneemt op dit dossier! “’Een soort van zorgpremie discussie in het klein”’.
Voor alle varianten geldt echter dat we zorgvuldig dienen om te gaan met schaarse middelen. Multifunctionaliteit in een nieuwe setting is een belangrijk kernwoord.
Er zijn voldoende voorbeelden van uit de hand gelopen overheidsprojecten zoals de Noord-Zuidlijn, de overslagterminal in de Amsterdamse haven, de Betuwelijn, de Stopera.
In de bouwwereld geldt: wat je weet, prijs je af, wat je niet weet moet je betalen ! Het CDA vindt dat je risico's tevoren goed moet bepalen: niet alleen de bouwkundig risico’s , maar ook de risico’s die verbonden kunnen zijn aan een tekortschietend projectmanagement !
Hoe ziet je projectorganisatie er uit die de planvorming en realisatie begeleidt, hoe houden we focus op de doelstellingen, hoe bewaak je de budgetten, welke informatie krijgen raad en burgers ?
Op al deze vragen moeten spoedig – hoe eerder, hoe liever – nog betere antwoorden van het college komen dan we tot nu toe als raad hebben gekregen. Beter in de zin van realistisch. De raad moet er van overtuigd zijn dat de risico’s voldoende in kaart zijn gebracht en zijn afgekaart. Het moet ook duidelijk zijn dat de projectorganisatie in staat is deze risico’s te managen. De CDA-fractie hecht veel waarde aan het afkaarten van de risico’s en beschouwt dit als een essentieel element in de besluitvorming.
Verder mag het niet zo zijn dat initiatieven in het dossier Centrale huisvesting tot een lastenverzwaring van de Bloemendaalse burger leidt. Ook het voorzieningen niveau in de gemeente Bloemendaal mag niet te lijden hebben van initiatieven in het dossier Centrale huisvesting.
Het voorzieningen niveau in Bloemendaal, de bibliotheek in Vogelenzang
Over het voorzieningen niveau in de gemeente Bloemendaal gesproken vraagt de CDA-fractie opnieuw aandacht voor de bibliotheekvoorziening in Vogelenzang. Door Stichting Bibliotheek Duinrand is aangekondigd dat, als gevolg van een besluit van VVD en D66 om de subsidie voor de bibliotheek de komende twee jaar met in totaal bijna 34.000 euro extra te korten, de Vogelenzangse vestiging van deze openbare bibliotheek – gevestigd in de Voghelsanck – met ingang van 1 januari 2013, zal sluiten. Wat betekent dat: een gesloten schoolbibliotheek voor de Paradijsvogel en geen bibliotheekvoorziening in Vogelenzang voor alle andere kinderen en alle mensen in Vogelenzang die niet mobiel genoeg zijn om naar Bennebroek of Haarlem te gaan.
De CDA-fractie realiseert zich dat de dorpskernen Aerdenhout en Overveen ook niet (meer) over een bibliotheekvoorziening beschikken. De CDA-fractie merkt evenwel op dat het voorzieningenniveau in deze dorpskernen nadrukkelijk anders is dan in Vogelenzang en dat ons inziens bij een adequaat dorpskernenbeleid ruimte voor maatwerk dient te zijn dan wel dient te worden gemaakt.
Verder betekent het vertrek van de bibliotheek waarschijnlijk tijdelijke of mogelijk zelfs permanente leegstand van een belangrijk deel van De Voghelsanck. De CDA-fractie vindt dat niet wenselijk.
Met de realisatie van een brede schoolbibliotheek bij de Paradijsvogel zijn (ook) opstartkosten gemoeid, van ten minste € 17.000 volgens informatie van de bibliotheek. Deze € 17.000 had wat de CDA-fractie betreft beter geïnvesteerd kunnen worden in een bibliotheekvoorziening voor kinderen, jongeren en ouderen, drie belangrijke doelgroepen van de bibliotheek.
Voorzitter, de door VVD en D66 besloten subsidiekorting voor de bibliotheek was een voorstel bovenop het raadsvoorstel dat is voortgekomen uit het initiatiefvoorstel subsidiemeetlat van GL. In het voorstel over de subsidiemeetlat kon de gehele raad zich vinden. Maar het was naar de mening van de CDA-fractie niet nodig de subsidie voor de bibliotheek te korten, om de ombuigingsdoelstelling te kunnen halen. Het ging en gaat immers om een extra bezuiniging.
De CDA-fractie zou graag zien dat de subsidiekorting wordt teruggedraaid. Daarom dient de CDA-fractie een amendement en een motie in, in de hoop deze korting ongedaan te kunnen maken (bijlagen).
Duinpolderweg
In februari 2011 kwam de voorkeursvariant naar buiten: de bestuurders in het Breed Bestuurlijk Overleg hadden gekozen voor de meest noordelijke variant die door het bos van GGZ In Geest en door de bollenvelden bij Vogelenzang zou moeten lopen.
De informatiebijeenkomsten in Bennebroek en Vogelenzang werden druk bezocht en er viel veel kritiek te beluisteren. In oktober zijn er werksessies gehouden waarop de emoties blijkens informatie soms hoog zijn opgelopen.
Zelf heeft de raad onlangs een gebiedsvisie Vogelenzang Zuid vastgesteld waarin beschreven staat hoe waardevol dit gebied is.

De CDA-fractie heeft genoemd onderwerp meerdere malen laten agenderen bij de commissie Grondgebied. Tijdens deze discussies heeft een meerderheid van de commissie zich herhaaldelijk uitgesproken tegen de meest noordelijke variant. De raad heeft zich echter nooit formeel uitgesproken en daar lijkt nu de tijd wel rijp voor. Binnenkort zullen er weer informatiebijeenkomsten gaan plaatsvinden. Daarna zullen er vier of vijf varianten nader bestudeerd gaan worden. De CDA-fractie zal nadat de informatieavonden hebben plaatsgevonden de raad van Bloemendaal verzoeken zich uitspreekt over de wenselijkheid c.q. (on)wenselijk  van de meest  noordelijke variant. Het CDA vindt die variant onwenselijk…

Cultuur in Bloemendaal: Achter de zuilen
De subsidie voor de stichting Achter de Zuilen is al opgezegd.

Al weer even geleden heeft uw college de huur aan de Stichting Achter de Zuilen opgezegd. En daarmee heeft u bijna de nekslag aan dit oude en zo gewaardeerde culturele initiatief in Bloemendaal gegeven. Want feitelijk kan Achter de Zuilen nu geen activiteiten meer voor het jaar 2013 organiseren. De  verzekering voor de kunstwerken moet worden opgezegd als er geen zekerheid meer is over het kunnen gebruiken van de ruimte zoals Achter de Zuilen die sinds jaar en dag heeft kunnen gebruiken. Uw college heeft aangegeven het  advies van de nog te vormen cultuurraad te willen afwachten voor dat u verder met dit dossier gaat. Het CDA verzoekt u haast te betrachten bij uw contacten met Achter de Zuilen en te voorkomen dat dit initiatief door uw toedoen te niet gaat terwijl daar vooralsnog ook niet voor in de plaats is gekomen. Dit soort initiatieven die voor een sociale cohesie in Bloemendaal zorgen zijn zo enorm waardevol die mogen niet “’zo maar”’ verdwijnen.

Bloemendaal en de Bloemen

Een motie Groencontracten (bijlage).

Onze wethouder Groen, mevrouw Schep, heeft hier zeker hele goede ideeën over.

Afsluiting

Het jaar 2013 wordt weer een bewogen jaar, het laatste volledige jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Terug