Ingetogen begrotingsavond Bloemendaal

De Algemene Beschouwingen konden dit jaar niet rekenen op felle discussies. Het is duidelijk dat de insteek voor 2013 zeer gematigd is, omdat niet voldoende bekend is welke ombuigingen nog op de gemeente afkomen naar aanleiding van het regeerakkoord.

Algemene beschouwingen

De VVD trapte, als grootste coalitiepartij, af bij de Algemene Beschouwingen. De fractie gaf complimenten aan het college en de organisatie, omdat Bloemendaal steeds beter controle krijgt en houdt over kosten en uitgaven. Maar we zijn er nog niet. Er komt de komende jaren nog veel op de gemeente af, waarvan de gevolgen nu nog niet te overzien zijn. Zeker is dat alle bezuinigingen die kunnen worden doorgevoerd zeer welkom zijn. De partij benadrukte nogmaals dat de efficiencyvoordelen van de plannen voor het nieuwe gemeentehuis hierbij een grote bijdrage kunnen leveren.

Het CDA blikte vooruit en legde de nadruk op behoud van zelfstandigheid voor de gemeente. Weliswaar kan er meer en beter worden samengewerkt in de regio, met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. Het gemeentehuis moet veel multifunctioneler worden gebruikt om besparingen te realiseren. De vraag is of dat binnen de huidige structuur van het gebouw te realiseren valt.

De extra taken die op de gemeente afkomen, kan de gemeente het beste het hoofd bieden door slim te werken, volgens D66. Naast gemeentelijke belastingen en Sociale Zaken kan de gemeente ook op andere beleidsterreinen samenwerking zoeken met gemeenten in Zuid-Kennemerland. De democratische controle moet daarbij gewaarborgd blijven. Goed werkgeverschap is voor een goede samenwerking essentieel.  

De Partij van de Arbeid mist van het college een visie op o.a. de veranderingen in de jeugdzorg die grote gevolgen gaan hebben voor de gemeente. De gehele regio moet deze problemen ter hand nemen, om de dienstverlening verder te verbeteren. Om de zeggenschap van de raad daarbij te behouden, ziet de PvdA meer in een daadwerkelijke fusie met buurgemeenten dan alleen organisatorische samenwerking. Verder vraagt de partij meer aandacht voor het dorpskernenbeleid. De positieve woorden van de wethouder over de begroting voor 2013 deelt de PvdA niet. Stilstaan en niets doen is in deze tijd geen optie.

Liberaal Bloemendaal spreekt teleurstelling uit over de tamme discussie die is gevoerd over de begroting. Democratie is juist sterk door kritisch te zijn en te blijven. De partij hoopt dat Bloemendaal niet gaat nivelleren, zoals het regeerakkoord laat zien, maar kiest voor stimulering. Kennis en onderwijs zijn de basis van een goede toekomst, daar mag je niet aan tornen. Dat geldt ook voor bibliotheek en gymzaal. LB vraagt de gemeente ervoor te waken de rekening niet bij volgende generaties neer te leggen.

Als laatste nam GroenLinks het woord. De partij plaatste enkele kritische kanttekeningen bij de begroting, maar wilde ook kijken naar de vorderingen die zijn gemaakt de afgelopen periode. Er wordt veel meer en beter naar inwoners geluisterd. De communicatie met burgers is door het college op een hoger plan gebracht. Desondanks wenst GrL meer onafhankelijke raadplegingen en inzet van burgerpanels bij grote projecten.

Samenwerking en bruggen slaan binnen de regio zijn goede stappen naar de toekomst om zelfstandigheid op langere termijn te behouden. GrL ziet voor 2013 veel uitdagingen op gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. Zuinigheid en efficiency zijn altijd belangrijk bij gemeentefinanciën, niet alleen in tijden van bezuinigingen.

Reactie college

Het college heeft toegezegd een visiedocument te maken op samenwerkingsmogelijkheden in de regio. Daarbij wordt ook gekeken naar de grote stip op de horizon op langere termijn. Daarnaast komen de genoemde onderwerpen als behoud van bestuurskracht, efficiencyvoordelen en een eventuele stresstest aan bod.

Dorpskernenbeleid heeft wel degelijk de aandacht van het college. Het is geen aparte nota, maar is geïntegreerd in alle beleidsterreinen. Alle dorpen hebben en houden hun eigen identiteit.

Het college erkende de gevolgen van de decentralisering en transities die vanuit de zorg op de gemeente afkomen. Er wordt op regionaal al een en ander voorbereid zodat de gemeente er klaar voor is als de overgang gaat plaatsvinden.

Wethouder Bruggeman besprak de situatie van Achter de Zuilen. Het comité treedt af en over drie jaar zal een nieuw bestuur aantreden en zullen de exposities hervat worden. In 2013 zal nog één expositie plaatsvinden in maart.

De speeltuinen in Bennebroek krijgen voorrang in de onderhoudsplanning en er wordt in die dorpskern tenminste één nieuwe speeltuin gerealiseerd. Het renovatiebudget voor speeltuinen is vervallen door de bezuinigingen die eerder in 2012 zijn doorgevoerd.

Inwoners, en gemeenteraad, zijn erg betrokken bij het openbare groen in de gemeente. Diverse partijen stelden vragen over renovatie van plantsoenen. Door het schrappen van chemische bestrijding, wat de wethouder vanuit duurzaamheid erg toejuicht, worden de plantsoenen nu geschoffeld en dat kost (meer) geld. De gemeente bespreekt plantsoenrenovaties altijd met inwoners en kiest zo het best passende plan, gelet op kosten, situatie en wensen van de omwonenden. Ook egels en padden worden daarbij in acht genomen. Gezien de voorkeur van de gemeenteraad om bij de soort beplanting rekening te houden met het ecologisch evenwicht, zal dit voortaan worden meegenomen bij de afweging.

Het voorstel van enkele fracties om perken te laten onderhouden door omwonenden, werd door de wethouder enthousiast ontvangen. Hiervoor zullen contracten worden opgesteld, om wederzijdse afspraken duidelijk te maken.

Wat betreft de Duinpolderweg licht de wethouder toe dat de Provincie Noord-Holland inmiddels de bevolking heeft betrokken bij de plannen. Ook zal de provincie binnenkort de raad bijpraten over dit onderwerp.

De Landgoederennota wordt op dit moment aangepast. In volgende commissie Grondgebied krijgen de raadsleden de voortgang hiervan exact gepresenteerd.

Ook rapportages over de stand van zaken bij de ontwikkeling op het Haringbuysterrein en het Marinehospitaalterrein, staan voor december op de planning.

Een belangrijk discussiepunt vormde de bibliotheek in Vogelenzang. Al voor de plannen van de gemeente om de subsidie terug te brengen, had Bibliotheek Duinrand plannen om te stoppen met de vestiging in Vogelenzang. Naar aanleiding van een eerdere motie van de raad is gezocht naar behoud van die voorziening. Die lijkt gevonden in de Bredeschool Bibliotheek in de Paradijsvogel. Deze is ook toegankelijk voor andere doelgroepen, zoals jongeren en ouderen. Mocht de raad voorkeur geven ook buiten schooltijden de bibliotheek open te stellen, dan zijn daar kosten aan verbonden en moet daarvoor budget gevonden worden.

  • 09 november 2012
Terug