Vogelenzang aan tafel met raadsleden

11 maart 2013

Nestor van de raad en Vogelenzanger in hart en nieren André Burger opende de avond. Zo’n 45 mensen waren op de avond afgekomen. Zij werden verdeeld over diverse thematafels en konden daar met raadsleden in gesprek gaan en hun vragen stellen over de betreffende thema’s.

Duinpolderweg
Belangrijk onderwerp was de Duinpolderweg. Evenals vorige maand in Bennebroek kon dit thema op de grootste belangstelling rekenen. Er ontstond een geanimeerde discussie waar ook het platform Niet Door Het Bos aan deelnam. De gemeenteraad begrijpt de zorg van de dorpsbewoners en heeft drie eisen gesteld aan het plan: nut en noodzaak moeten worden vastgesteld, noordelijke variant is onbespreekbaar en leefbaarheid in het dorp moet verbeteren door minder verkeersdrukte. Bewoners vragen zich af hoe het kan dat de noordelijke variant voor de Provincie Noord-Holland dan toch een optie blijft, aangezien het wordt meegenomen in het onderzoek. Daarnaast toont eerder onderzoek van de provincie aan dat het verkeer door Bennebroek zal toenemen door de weg en in Vogelenzang in het beste scenario gelijk blijft, maar zeker niet zal afnemen. De raadsleden geven aan het dossier nauw te volgen en met de provincie in gesprek te blijven. De bewoners zijn blij dat de raad de aanleg van de Duinpolderweg gekoppeld heeft aan de realisatie van de Mariatunnel in Haarlem.
Ook wordt gesteld dat in het zoekgebied tussen Haarlem en Leiden te beperkt een keuze is gemaakt voor de varianten. Ten zuiden van Hillegom vindt meer oost-west verkeer plaats dan ten noorden van het dorp.
Voorzieningen
Bewoners vragen zich af waarom het beeld van de haan, wat al vaak van de sokkel is gezaagd, niet van composiet gemaakt kan worden. Zo krijgt het een duurzamer karakter. Een voorstel hierover dat in 2012 naar de gemeente is gestuurd is nog niet beantwoord. De indiener vraagt zich af of de gemeente met dergelijke suggesties aan de slag gaat, of wacht tot er druk uitgeoefend wordt. De raadsleden zullen in de commissie vragen hierover stellen aan het college.
Het vervangen van alle gemeentelijke verlichting door LED-verlichting is niet haalbaar, lichtten de raadsleden toe. Alle armaturen worden gefaseerd vervangen, aan het einde van hun levensduur. 
Er wordt gesproken over meer AED’s in het dorp. De AED bij de Spar en de voetbal zijn alleen tijdens openingstijden beschikbaar. Een antwoord volgt vanuit het publiek: bij de huisartsenpost staan dag en nacht zes mensen klaar die met een AED kunnen werken en zijn op tijd inzetbaar.
Verkeer en veiligheid
De gemeente vindt de veiligheid op de Vogelenzangseweg zeer belangrijk. Bewoners hebben opties aangegeven voor voorrangsweg en het opheffen van 30km zone. Raadsleden bekijken de verkeerssituatie met oog op veiligheid voor alle deelnemers. Een voorstel is om op de Vogelenzangseweg de auto te gast te laten zijn. Misschien kiest het doorgaand verkeer dan eerder voor de Herenweg, die beter op grote verkeersstromen is toegerust. 
Ook de situatie op de Traliebrug kom aan bod. Fietsers stoppen niet altijd voor rood licht en gaan daarmee tegen het tegemoetkomend verkeer, dat groen licht heeft, in. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties.
Een grote irritatie is de grote toestroom van wielrenners, vooral in het weekend. Zij fietsen over de weg in plaats van het fietspad. Kan hierop gehandhaafd worden, in dezelfde regelmaat als dat op de Zeeweg gebeurt.
De buslijn vanuit Hillegom sluit heel slecht aan op de trein. Mensen moeten hierdoor bijna een uur wachten op de bus naar huis. De gemeenteraadsleden geven aan dit nogmaals aan de kaak te stellen bij Connexxion en de provincie.
Er wordt veel gesproken over uitwerpselen. Zowel van honden als van paarden. De paardenpoep geeft overlast op de fietspaden van de Vogelenzangseweg. Het is er smal en door de paardenpoep wordt het wegdek glibberig. Raadslid Wiedeman stipte aan dat ‘een heterdaadje’ lastig is voor handhaving. Een oplossing kan liggen in een gesprek met de maneges om hun klanten te doordringen van het gevaar dat zij veroorzaken.
Groen
De bewoners konden het niet eens worden over de westzijde van de Vogelenzangseweg. Tegenstanders vonden de flank te kaal en vragen de gemeente hier meer groen te plaatsen. Voorstanders willen juist het open karakter en het uitzicht richting Huis Te Vogelenzang behouden.
Het is een gebrek aan regie op het groenonderhoud dat door Paswerk wordt uitgevoerd, waardoor er soms kaalslag plaatsvindt. Ook zien de bewoners dat bij wandelpaden de beschoeiing kapot gereden wordt door de auto’s van Paswerk. De gemeenteraad neemt dit mee voor het college.
Er kwamen nog andere thema’s aan de orde als de wens voor meer toezicht van de boa’s in het dorp en de wildgroei van het aantal steigers in de Leidsevaart. En de zorg voor de vergrijzing van het dorp. Nu de plannen voor Vogelenzang Noord Oost op een laag pitje staan, zijn er te weinig mogelijkheden voor starters om zelf een huis te kopen in het dorp.
Raadslid Boeijink sluit de avond af. Niet alle problemen die op tafel zijn gekomen, zijn direct op te lossen. Maar de raad zal de vraagstukken wel adresseren bij het college.

Terug