Bloemendaal eerste in regio met moderne bestemmingsplannen

28 juni 2013

Wethouder Kokke: “Ik ben er trots op dat we de deadline die het Rijk ons heeft gesteld nu hebben gehaald. Maar waar het echt om gaat: deze actualisatie bevordert de gelijkheid tussen de inwoners van Bloemendaal. En daar gaat het om: gelijke regels voor alle Bloemendalers in alle omstandigheden.”

 

Het aantal bestemmingsplannen in de gemeente bedroeg bij het begin van de operatie in 2008 80 stuks. De gemeente heeft dit teruggebracht tot zeven bestemmingsplannen. Ieder dorp heeft nu een eigen bestemmingsplan, evenals het landelijk gebied en Bloemendaal aan Zee. Als eerste bestemmingsplan is Vogelenzang aangepakt, gevolgd door Aerdenhout, Bloemendaal, Overveen, Bloemendaal aan Zee, Landelijk Gebied en Bennebroek. Het oudste plan dat nog gold was een onderdeel van de Bouwvoorschriften, een voorloper van het bestemmingsplan uit 1933. Omdat elke periode andere accenten legt die vastgelegd zijn in structuur- of gebiedsvisies, waren de plannen niet op dezelfde uitgangspunten gebaseerd. De gemeente heeft nu de kans gegrepen om modern beleid toe te passen op het gehele grondgebied van de gemeente. Door het tijdig vaststellen van alle bestemmingsplannen voldoet de gemeente weer aan de wettelijke kaders die zijn verbonden aan het innen van leges.

 

Overzichtelijk en eerlijk

Vanaf nu geldt voor iedere burger dezelfde regeling - overzichtelijk en eerlijk. Overzichtelijk, door reductie van het aantal plannen maar ook omdat alle plannen eenvoudig digitaal zijn in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl . Dit is ook nodig, omdat de wet bepaalt dat alleen het digitale bestemmingsplan rechtsgeldig is.

Uitgangspunt voor het bestemmen is de gemeentelijke structuurvisie die richting geeft tot 2023. Daarin staat het handhaven van de bestaande situatie centraal. We noemen dat ‘conserverend bestemmen’. Een voorbeeld?

Kokke: “Voor iedereen gelden nu dezelfde regels voor goot- en nokhoogte. Dit geldt ook voor het aantal vierkante meters die je kunt bijbouwen op het erf en ook voor de hoogte van hekken. De bestemmingsplannen zorgen er ook voor dat we de kenmerkende Bloemendaalse look en feel behouden.”

Volgens de nieuwe kaders moet iedere woning aan de voorkant (richting openbare weg) een erfafscheiding hebben die niet hoger is dan 1 meter. Uit het zicht van de openbare weg mag de erfafscheiding 2 meter zijn. Bijgebouwen mogen alleen halverwege de zijgevel van een huis staan. Op die manier behouden we de Bloemendaalse look & feel.“

 

Overigens nemen we kleine en middelgrote ontwikkelingen waarover al een besluit is genomen natuurlijk wel mee in de bestemmingsplannen. Bloemendaal aan Zee is een voorbeeld van een bestemmingsplan waarbij een gewenste ruimtelijke ontwikkeling verwerkt is. Ontwikkelingen die nog moeten uitkristalliseren, zoals het Marinehospitaalterrein, krijgen te zijner tijd hun eigen bestemmingsplan. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van het gemeentehuis.

Duidelijkheid over Oude Kern Bennebroek
Met de vaststelling van het bestemmingsplan Bennebroek Oude Kern wordt na lange tijd duidelijk hoe dit deel van Bennebroek eruit gaat zien. Kwaliteit boven kwantiteit is het uitgangspunt voor dit bestemmingsplan. De consequentie daarvan is dat er niet dichter bebouwd mag worden en verrommeling wordt tegengegaan. Nieuwe plannen sluiten aan op de open ruimte en voegen kwaliteit toe. De Franciscusschool krijgt een nieuw pand, de bebouwing wordt beperkt, de parkeerplaats blijft behouden en het Raakterrein wordt heringericht en toegankelijk gemaakt. De gemeente wil hiermee de aanhoudende discussies van de afgelopen tientallen jaren afronden.

Bestemming ‘natuur’

In de nieuwe bestemmingsplannen zijn een aantal typisch Bloemendaalse namen voor bestemmingen verdwenen. Een voorbeeld hier van is de bestemming ‘natuurlandschappelijke tuin’. Deze naam gold voor het gedeelte tuin bij villa’s waar geen bijgebouwen mochten komen vanwege landschappelijke waarde. Vanaf nu heet deze bestemming simpelweg ‘natuur’ - in lijn met de standaarden uit Den Haag. Overigens blijven gemeenten vrij om de bestemmingen inhoudelijk in te vullen. Alleen de opbouw, visualisatie en benaming van de bestemmingen wordt landelijk geregeld.

 

Veegplan

In 2015 zal het bestemmingsplan ‘Bennebroek 2006’ worden vervangen. Daarnaast zullen de komende 10 jaar daarnaast delen van de bestemmingsplannen worden herzien als ruimtelijke ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. Dat zal dan in de vorm van kleine herzieningen (‘postzegelplannen’) plaatsvinden. Rond 2020 start een nieuwe ronde. Na de zomer begint de gemeente met het maken van een ‘veegplan’. Dit plan beslaat het gehele grondgebied van de gemeente en heeft als doel eventuele uitspraken van de Raad van State te verwerken en technische onvolkomenheden te herstellen. Het veegplan zal niet alle plannen vervangen, maar aanvullen en wijzigen op gedeelten.

 

Inspanning gemeente Bloemendaal

Vanaf 2008 heeft Bloemendaal met een klein team hard gewerkt om de plannen door inspraakvonden en langs de gemeentelijke bestuurslagen te loodsen. Vooral de afgelopen twee jaar is het proces in een stroomversnelling gekomen met de deadline in zicht. Bloemendaal heeft met in totaal drie verschillende bureaus samengewerkt. Vogelenzang werd opgesteld door Compositie 5, Aerdenhout en Bloemendaal door Kuiper Compagnons en Overveen, Bloemendaal aan Zee en Landelijk Gebied door Arcadis.

Terug