Persbericht Begrotingsraad 31 oktober 2013

01 november 2013

Er komt veel op de gemeente af: bezuinigingen vanuit Den Haag en de decentralisaties van het sociaal domein zijn daar twee belangrijke voorbeelden van. Het college onderschreef de uitdagingen die voorliggen, maar sprak vertrouwen uit in de financiële situatie van de gemeente. Mede doordat hiervoor al sinds 2012 maatregelen voor getroffen zijn.

De raad heeft de Begroting 2014 met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen.

Algemene beschouwingen

Alle partijen kregen traditiegetrouw de gelegenheid hun algemene beschouwingen te presenteren. 2014 wordt gezien als ‘wisseljaar’. Een wisseling van gemeentehuis in verband met de verbouwing, een wisseling van bestuur vanwege de verkiezingen in maart 2014. Omdat het de laatste begrotingsraad was van deze bestuursperiode, blikten de partijen tevens terug op de resultaten die bereikt zijn.

Er werd gerefereerd aan historische besluiten van de laatste vijf jaar, de fusie met Bennebroek, de actualiseren van alle bestemmingsplannen, de realisatie van een nieuw gemeentehuis,  en de investeringen in schoolgebouwen, sportterreinen en openbare ruimte om leefbaarheid te verhogen en in te spelen op wensen van inwoners. Gezien de successen die er inmiddels mee zijn behaald, vroeg de raad aan het college zich te blijven inzetten voor het betrekken van burgers bij besluitvorming, ook bij de discussie over de kerntaken van de gemeente. Het college nam deze aanbeveling over, maar plaatste een kritische kanttekening dat luisteren naar de burgers niet betekent dat alles zomaar wordt overgenomen.

Samenwerking

De roep om intensievere samenwerking betreft niet alleen die met burgers. Ook riep de raad op de regionale samenwerking te intensiveren, om de veranderingen die op ons af komen goed op te kunnen vangen. Het college beaamde deze ambitie en gaf aan inmiddels al een intensieve samenwerking te zijn aangegaan met de gemeente Heemstede op het gebied van bedrijfsvoering. Het is niet ondenkbaar dat dit in de toekomst wordt uitgebreid naar andere gebieden.De veranderingen binnen het sociale domein bieden hiertoe kansen. Ook deze gemeentelijke diensten kunnen straks een plek krijgen in het nieuwe gemeentehuis, zodat er makkelijker en beter kan worden samengewerkt aan een sterker resultaat.

Blik naar de toekomst

In de discussie vroegen de raadsleden aan het college in de toekomst burgers te blijven betrekken en juridische conflicten te vermijden. Kritische burgers moet je als gemeente omarmen en samen zoeken naar een passende oplossing. De gemeente moet de komende jaren bekijken waar zij een stap terug kan doen, zodat inwoners en ondernemers zelf initiatieven uit kunnen voeren. Verder gaven ze als advies mee om complexe dossiers centraal te coördineren, zowel ambtelijk als bestuurlijk en de organisatie goed uit te rusten om zich klaar te maken voor de toekomst.

Moties en amendementen

Er werd een amendement ingebracht op advies van de Auditcommissie om de september circulaire te verwerken in de begroting. Deze werd met unanieme stem aangenomen.Verder werden er 5 moties ingediend. De motie over de motivering van niet-openbare besluiten werd met algemene stem aangenomen, evenals een motie voor het aanpassen van de subsidiemeetlat naar aanleiding van de nieuwe taken in het sociale domein. De motie over het duurzaam bestrijden van onkruid werd een korte discussie gevoerd. Partijen en college hadden beide de voorkeur zo min mogelijk schade aan het milieu toe te brengen met bestrijdingsmiddelen, maar over het tempo waarin dat ingevoerd kon worden, gevoed door financiële consequenties, konden ze het niet eens worden. De motie werd verworpen.

De motie over de inzet van sociale wijkteams werd ingetrokken, nadat de wethouder had toegezegd deze optie op te nemen in de keuzenota die in januari wordt gepresenteerd. Ook een andere motie over verborgen subsidies werd ingetrokken, toen de wethouder aangaf het overzicht hiervan al in gang gezet te hebben.

Op http://gemeenteraad.bloemendaal.nl kunt u de Algemene Beschouwingen en de raadsvergadering terugzien en de bijbehorende stukken nalezen.

Terug