11 febr. 2014 College Bloemendaal zegt overeenkomst Elswoutshoek op

Het college heeft er geen vertrouwen meer in dat het convenant om Elswoutshoek te herstellen zal worden nagekomen, nu vaststaat dat er zonder medeweten van de gemeente grond is verkocht, om een afspraak in het convenant te omzeilen. Daarom heeft het college deze overeenkomst laten vernietigen. Ook gaat zij de ondertekenaar, (--), aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten.

Dit convenant kwam na lang en moeizaam onderhandelen tot stand op 29 november 2013 met landgoedeigenaar(--). Uit weinig of niets blijkt dat (--) met de uitvoering ervan is begonnen. Afspraken uit het convenant zijn niet of nauwelijks nagekomen. De afspraken betreffen de communicatie via een eigen aanspreekpunt bij de gemeente, overleggen over een inrichtingsplan, een zogenaamde ruimtelijke onderbouwing en het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ten slotte is ook de afspraak om delen van het landgoed niet te ‘vervreemden’, dat wil zeggen om ze niet te verkopen aan derden, geschonden.

Tijdens de behandeling op 10 januari 2014 van een door (--) ingestelde hoger beroepszaak bij de Raad van State is gebleken dat (--) een deel van zijn landgoed aan zijn broer, (--) heeft overgedragen. Dit deel heeft betrekking op het deel van het landgoed aan de westzijde waar (--) een paardenbak wil aanleggen. Dit gebied geniet bescherming als Natura 2000-gebied. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft daarom negatief over het verzoek geadviseerd. Binnenkort doet de Raad van State uitspraak in hoger beroep of deze paardenbak aan de westzijde mag komen. Als de uitspraak positief is kan (--) deze bouwen, terwijl met (--) was afgesproken dat dat niet zou gebeuren.

Het college heeft er niet langer vertrouwen in dat de afspraken uit het convenant zullen worden nagekomen. Een overheid moet bovendien betrouwbaar en consistent zijn. Door het schenden van de overeenkomst te accepteren, zou het college stilzwijgend de gemaakte afspraken oprekken. Om die reden zegt het college het convenant op. Het college blijft uiteraard meewerken aan alle stappen die leiden tot het herstellen en verbeteren van landgoed Elswoutshoek.

 

  • 13 februari 2014
Terug