Impressie politieke cafés Bloemendaal

Bennebroek

Vrijdagavond 7 maart verzorgde Het Trefpunt de eerste verkiezingsavond. Logische onderwerpen passeerden de revue: de Duinpolderweg, het behoud van de bibliotheekvoorziening en de ontwikkelingen op het terrein van GGZ in Geest. Ook de veranderingen in de zorg kwamen aan bod. Aan het einde van de avond, waar zo’n 85 mensen aanwezig waren, werd de vraag gesteld welke wethouder de partijen voor ogen hadden. Alleen PvdA, D66 en VVD spraken zich hierover uit. In respectievelijke volgorde: Thera Wolf, Jerker Westphal en Tames Kokke. De andere partijen gaven aan hier meerdere kandidaten voor te hebben.

 

Aerdenhout

In het Montessoricollege Aerdenhout werd vooral ingezet op het financiële beleid van de gemeente. Vragen over de financiering voor het vernieuwde gemeentehuis, de nieuwe WOZ-aanslag en de bezuinigingen die eraan komen. Ook Haringbuys was onderwerp van gesprek. De avond werd bezocht door ongeveer 55 mensen.


Vogelenzang

Ook in Vogelenzang, bezocht door 75 inwoners, vond een debat plaats over de Duinpolderweg. Alle partijen gaven aan tegen de Duinpolderweg te zijn. De manier waarop de partijen hierop invloed willen uitoefenen, loopt uiteen. Naast zorg en sociale woningbouw werd een lange discussie gevoerd over de bebouwing van Vogelenzang Noord-Oost. Zowel de partijen als de zaal kwamen niet tot overeenstemming: de een gelooft in ingrijpen om vergrijzing tegen te gaan en leefbaarheid in het dorp te garanderen, de ander ziet meer in ‘natuurlijk verloop’ en vertrouwt erop dat het goed komt. Ook deze avond werd afgesloten met de vraag over wethouders. Ook nu spraken alleen PvdA, D66 en VVD zich uit en brachten kandidaten: Thera Wolf, Annemieke Schep en Tames Kokke naar voren.


Overveen

Het debat in Overveen kon rekenen op zo’n 90 toehoorders. In zes korte debatten daagden politici elkaar uit over de onterechte vervlechting van zorg en sociale huur op de plek van Oldenhove, (gebrek aan) parkeerruimte bij Wimbledon, concrete voorstellen voor bezuinigingen op de zorg, de vraag of de financiële huishouding van de gemeente slecht is voor de burger en de noodzaak tot fusie of regionale samenwerking.

Het laatste debatje werd uitdagend toen de PvdA D66 verweet geen helder standpunt in te nemen: ”wat u bepleit is geen liberalisme maar anarchisme!”

 

De vragen vanuit de zaal gaven nog veel meer stof tot debat: worden bewoners wel tijdig betrokken bij projecten zoals de ontwikkeling van PWN-terrein, de herbestemming van het Brouwerkolkgebouw, MHT. De meeste politieke partijen betoogden dat bewonersparticipatie wel beter kan.

Opmerkelijk was het debat dat ontstond over het standpunt van de Ombudsman ten aanzien van Elswoutshoek, waarvan het definitieve rapport nog niet bij de raad bekend is. Een bloemlezing: ingewikkelde kwesties kunnen beter worden aangepakt door de gemeente; dit conflict komt voort uit haantjesgedrag, de Bloemendaalse bestuurscultuur moet veranderen; er is sprake van ongelijke behandeling.

 

Slotdebat Bloemendaal 17 maart

Aanstaande maandag vindt het slotdebat plaats in de Hartenlustmavo in Bloemendaal. De laatste kans voor inwoners die hun keuze nog niet hebben gemaakt om te horen welke standpunten de politieke partijen innemen bij onderwerpen die spelen in het dorp. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. De debatten starten om 20.00 uur.

  • 14 maart 2014
Terug