Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 08 mei 2007 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
08 mei 2007, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Wij stellen u voor een grenscorrectie met Velsen toe te passen, teneinde te bereiken dat het gehele plangebied van Park Brederode onder de jurisdictie van Bloemendaal valt.-De kadernota is bedoeld voor de gemeenteraad om nieuw beleid voor de komende jaren in te kaderen. Het gaat daarbij zowel om financieel als algemeen beleid. Behoudens beleidswijzigingen zoals die in het collegeprogramma zijn opgenomen, verwijzen wij u voor wat betreft het bestaande beleid naar de laatst vastgestelde begroting. Verder biedt deze nota u inzicht in de beschikbare financiële ruimte in de komende jaren.-Het college besluit de kadernota 2008 vast te stellen en voor de leggen aan commissie en raad.-De raad besluit: 1.De gemeenterekening 2006 vast te stellen; 2.Het rekeningoverschot van €.2.074.000 de volgende bestemming te geven: - dekking van kosten van activiteiten uit 2006 welke in 2007 worden uitgevoerd: € 281.000 - storting in flexibele algemene reserve €.1.793.000-Het college besluit:1. het concept-raadsvoorstel en besluit vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad;2. de bevestiging bij de gemeenterekening (letter of representation) aan de accountant toe te sturen;-Het college besluit: 1. akkoord te gaan met de herstructuring van het Halt bureau Kennemerland-Zuid als onderdeel van de herstructuring van de Halt organisaties in de regio Kennemerland; 2. met de tien andere gemeenten in de politieregio Kennemerland een stichting op te richten en hierin de activiteiten van de Halt-bureaus onder te brengen; 3. de inkomsten van Justitie voor de afdoeningen over te dragen aan de op te richten stichting; 4. de stichting te vestigen op drie locaties, waarbij de-aanbiedingsbrief-kaart grenscorrectie; 2e fase GT 472-Kadernota 2008-offerte-offerte Stevig Ouderschap-notitie herstructurering Halt-organisaties Kennemerland; oktober 2006-De Veiligheidsmonitor en het jaarverslag 2006 worden ter bespreking aangeboden-Kaders vaststellen voor de meerjarenbegroting 2008-2011-Voorgesteld wordt de rekening vast te stellen en het overschot te betemmen

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen