Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 13 maart 2007 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
13 mrt. 2007, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Het college besluit:in te stemmen met de gebruikelijke standaard achtervangovereenkomsten te sluiten met het WSW, in verband met de door Woningbouwvereniging Brederode aan te trekken geldleningenen, afgesloten in verband met de financiering van de realisatie van woningen op het Park Brederode te Bloemendaal, ten bedrage van € 3.000.000,-; ten bedrage van € 3.800.000,- en ten bedrage van € 4.700.000,-;het gevoelen van de raad (raadscommissie Middelen) schriftelijk in te winnen, alvorens tot ond-B&W-voorstel besteding nabetaling Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de commissie en Raad.-Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:1. in te stemmen met het voorstel om het bedrag van € 0,43 per inwoner, op basis van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding te restitueren aan de gemeente(n);2. een bedrag van € 70.000,- aan te wenden voor verbetering van alarmeringsinfrastructuur, opleidingen en beheer;3. een bedrag van € 264.384,- te reserveren voor projectkosten die in het kader van de regionalisering van de brandweer moeten worden gemaakt en4. een nader te bepalen deel v-Het college besluit:a. voornemens te zijn in te stemmen met de procedure begrotingswijzingen; b. omtrent zijn voornemen het gevoelen van de raad in te winnen, alvorens een definitief besluit te nemen.-Verslag overleg winkeliers dorpskern Overveen d.d. 29 januari 2007-Notitie Procedure Begrotingswijzigingen-verzoek om het uitvoeringsbesluit tot geldlening, betreft tweede lening tbv Park Brederode-verzoek om het uitvoeringsbesluit mbt de geldlening, betreft vierde lening tbv Park Brederode-verzoek om het uitvoeringsbesluit tot geldlening, betreft derde lening tbv Park Brederode-bestedingsvoorstel nabetaling Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (Bdur)-b & w zijn voornemens om ter verduidelijking een procedure begrotingswijzigingen vast te stellen.-Op 29 januari 2007 heeft er overleg plaatsgevonden met de winkeliers van de dorpskern Overveen over de toekomstmogelijkheden van het winkelgebied.-Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw stelt de gemeente in staat financiele zekerheid te geven d.m.v. zg “achtervangovereenkomsten” voor het nakomen van overeenkomsten van geldlening, gesloten en /of nog te sluiten tussen woningbouwverenigingen en geldverstrekkers. Thans is dit het geval tussen Woningbouwvereniging Brederode en de BNG voor de financiering en realisatie-Jaarlijks ontvangen brandweer en Ghorregio's een bijdrage ingevolge het besluit Brede doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen. In de regio Zuid-Kennemerland vielen de grenzen van beide regio's lange tijd niet samen, dit is pas sinds 2006 het geval met de indeling van gemeente Haarlemmermeer bij de HDK Kennemerland. Hieruit vloeit een nabetaling voort.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen