Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 17 april 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
17 apr. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -maatregelentabel Waterplan Bloemendaal (Bijlage 4)-Het Waterplan geeft een overzicht van maatregelen en kosten die de gemeente in samenwerking met de provincie in de komende periode tot en met 2020 zullen gaan maken. Het bijgaande boekwerk geeft per onderwerp de maatregelen aan en de kosten. Ten behoeve van een samenvatting is een tweede overzicht gemaakt waarop de meerjarige lasten in beeld zijn gebracht. De onderwerpen in dat overzicht zijn gerangschikt naar die maatregelen die in principe kunnen vallen onder de verbrede rioolheffing en die-Financiële aspecten/risico's-Het college besluit het conceptraadsvoorstel en -besluit vast te stellen en deze voor te leggen aan commissie en raad.-De raad der gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart 2007; b e s l u i t: 1. het "Voorontwerp Waterplan Bloemendaal 2007" vrij te geven voor inspraak; 2. de planvorming van projecten rond natuurvriendelijke oevers en waterbergingsgebieden interactief tot stand te laten komen; 3. de benodigde investeringen volgens bijlage A op te nemen in het investeringsplan / meerjarenbegroting. Aldus besloten in de openbare vergaderi-Voorgesteld wordt de Bouwverordening Bloemendaal 2007 vast te stellen overeenkomstig de door de VNG voorgestelde wijzigingen en enkele aanpassingen hierop in overleg met de brandweer Haarlem.-1. in principe in te stemmen met het "Voorontwerp Waterplan Bloemendaal"; 2. het verstrekken van informatie over de financiële gegevens in bijlage A (reg.nr. 2007004061); de memo 2007004182 inclusief bijlage 2007004331 en de maatregeltabel 2007003445 bij dit voorstel op grond van artikel 10, lid 2, sub a, van de Wet openbaarheid van bestuur achterwege te laten; 3. het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad; 4. de gemeenteraad te verzoeken het plan vrij te geven-Het college besluit: 1. voornemens te zijn de beleidsnotitie 'Behandeling bouwaanvragen plaatsen UMTS-antenne-installaties' vast te stellen; 2. omtrent zijn voornemen het gevoelen van de raad in te winnen. -de raad besluit in te stemmen met de Lokale milieuagenda 2007-2008-het college besluit de conceptbestuursopdracht ter instemming voor te leggen aan de commissie Grondgebied en aan de raad.-Voorgesteld wordt te besluiten de tweede herziening van de Welstandsnota Bloemendaal 2003 vast te stellen, betreffende het Welstandsgebied 15, Park Brederode.-Het college besluit om in 2007 te blijven meedoen aan de Fiets naar je werk-campagne.-Vaststellen natuur- en milieu-educatiesubsidie Het college besluit: 1) op basis van de subsidieaanvragen, de subsidie voor: " De Bloemendaalse Schoolvereniging op € 907,55; " De Julianaschool op € 1000,-; " Bornwaterschool op € 1000,- " St.Jozefschool op € 1000,- vast te stellen en " de aanvraagde subsidie van € 1000,- van de Theresiaschool te weigeren en 2) om de kosten voor het project "Scholen sparen energie" uit het resterende nme-budget voor 2006 te betalen. -Plan van aanpak gemeentelijk uitvoeringsprogramma klimaatbeleid; definitieve versie-Toelichting op Modelbouwverordening-bijlage 4; uitspraak iz zendmast perceel Eikenlaan te Vorden; Bronckhorst-bijlage 3; algemeen overleg UMTS; VNG-bijlage 2; resultaten van het Zwitserse replicatieonderzoek naar UMTS en welbevinden; directoriaat-generaal milieu-bijlage 1; cofam-onderzoek-Beleidsnotitie Behandeling bouwaanvragen plaatsen UMTS-antenne-installaties Bloemendaal 2007-Definitieve Duurzame energie Scan (inventarisatie duurzaam energie potentieel) van de gemeente Bloemendaal-Concept-actieplan n.a.v. duurzame energiescan en n.a.v. concept- marktverkenning-toelichting milieuraadsadvies-kap van lantaarnpaal hangt los platanenlaan-rapportage-Rapport Voorontwerp waterplan Bloemendaal-zienswijze/inspraakreactie-rapportage gemeenteonderzoek derde kwartaal 2005-beschikking vergunning ex art 8.1, lid 1, a en c van de Wet Milieubeheer voor het hebben van een inrichting-elfde serie; Lbr. 06/140; herziening brandveiligheidsvoorschriften-toezending eindrapportage Marktverkenning Duurzame Energie Bloemendaal-agenda-inspraakreactie Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg; vergadering commissie grondgebied 17/04/2007-uitspraak mbt het verzoek voorlopige voorziening Kleverlaan 6a ; het geding tussen de gemeente Bloemendaal en Kennemer Autobedrijf v.o.f.-aanmeldingsformulier-Bijlage 4 Maatregelentabel-"Behandeling bouwaanvragen plaatsen UMTS-antenneinstallaties"-Raadsvoorstel en- conceptbesluit vaststellen Bouwverordening Bloemendaal 2007-waterplan Bloemendaal 2007-Vanaf 15 december 2006 t/m 26 januari 2007 hebben de concept-welstandscriteria ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Thans kunnen ze door de raad behandeld worden.-Het college besluit:In te stemmen met de procesbeschrijving zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het document ‘Congruentie advisering en integrale aanpak van veiligheidsrisico’s’;In te stemmen met de uitvoering van de aanbevelingen zoals beschreven in hoofdstuk 12 van genoemd document;Zowel procesbeschrijving als aanbevelingen vast te stellen als gemeentelijk beleid en bekend te maken;De raad hierover te informeren.-Tweede herziening Welstandsnota 2003 Bloemendaal Welstandsgebied 15, Park Brederode -inkoopbeleid Bloemendaal 2006