Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 04 september 2008 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
04 sep. 2008, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2008-09-04-2008-09-04-2008-06-12-2008-06-12; Parkzicht Zocherlaan op Park Brederode-2008-09-04-2008-09-04
  • -Toezeggingen college van B&W in Commissie en Raad augustus-Initiatiefvoorstel GrLi Bloemendaal: "Monumenttaal Bloemendaal Nieuw!"-Raadsvoorstel vaststelling beeldkwaliteitplannen / u-vaststelling uitwerkingsplannen en beeldkwaliteitplannen Park Bredeode, UWP/BKP 'Duin en Beek' en 'Duinzicht - Nieuw Valckenburgh' (na hernieuwde ter visie legging).-vaststellen verordening tegemoetkoming planschade Bloemendaal 2008-Verordening tegemoetkoming planschade n.a.v. nieuwe Wro-Het college besluit: In principe positief te staan tegenover mogelijke ontwikkelingen op de gronden van het klooster Euphrasia en de openstelling van het landgoed Schapenduinen zoals geschetst door Biesterbos Planontwikkkeling. Daarbij zal aandacht gevraagd worden voor de geplaatste kanttekeningen zoals verwoord in de beoordeling van de visie.-Verzoek GS van N-H d.d. 06-05-2008 tot het nemen van een raadsbesluit ovre de Hoofdnotitie detailanalyse KRW-grondwater Noord-Holland, maart 2008-Het college besluit: 1. kennis te nemen van de uitkomsten, maatregelen en kostenverdeling van de detailanalyse zoals opgenomen in de Hoofdnotitie detailanalyse KRW-grondwater Noord-Holland van maart 2008; 2. het raadsvoorstel met registratienummer 2008011748 vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad; 3. de gemeenteraad voor te stellen: a) het verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 6 mei 2008 te honoreren door: " medewerking te verlenen aan en begrip te tonen bij-1. kennis te nemen van de aanbevelingen A t/m E van de Taskforce en deze te onderschrijven als de meest adequate oplossingsrichtingen voor de korte termijn; 2. de aanbevelingen van de Taskforce bekend te maken aan de bewoners van Vogelenzang (via de website en per brief aan de bewoners en organisaties die persoonlijk een idee bij de Taskforce hebben ingediend); 3. het gevoelen van de raad (cie. Grondgebied) in te winnen over de aanbevelingen A t/m E; 4. gehoord de raad een besluit te nemen ov-Vaststellen beleidsregels projectbesluiten en ontheffing naar aanleiding van de nieuwe Wro-ontwikkeling Klooster Euphrasia en Schapenduinen-Lijst moderne bestemmingsplannen-Lijst moderne vigerende bestemmingsplannen, stand: augustus 2008-beleidsnota projectbesluiten en ontheffingen in de nieuwe Wro-Beoordeling BPO en Compositie 5-bijlage 1 bij nota 'Projectbesluiten en ontheffingen in de nieuwe Wro'-informatie provinciale top 10 fietsknelpunten (actieve info)-Unaniem gedragen voortstel ter verbetering Verkeersveiligheid-eindrapport 16 april 2008-eindrapport 16 april 2008-Fietsersbond Bloemendaal; aanbevelingen-PZ-terrein; zuidelijke ontsluiting via historische poort-verzoek nemen raadsbesluit-Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Bloemendaal 2008-Raadsvoorstel Vaststellen beleidsnota “Projectbesluiten en ontheffingen in de nieuwe WRO Bloemendaal 2008” no 2008014432-Raadsvoorstel Vaststelling uitwerkingsplannen / beeldkwaliteitsplannen-bebouwdekom kaart

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen