Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 03 september 2009 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
03 sep. 2009, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2009-09-03-2009-06-23-2009-06-18
  • -Standpuntbepaling raad over plan van aanpak ontwikkeling Haringbuys en beschikbaarstellen voorbereidingskrediet-Zomernota 2009-bestemmingsplan Bloemendaal/Dorp 3e herziening geen zienswijzen ingediend, ongewijzigd vaststellen-art. 123 van de Wet geluidhinder bepaalt dat de raad in de gelegenehid wordt gesteld wenzen en zienswijzen kenbaar te maken over het ontwerp actieplan Geluid, voordat dit wordt vastgesteld door B&W-het college besluit: 1. voornemens te zijn het actieplan Geluid vast te stellen, met als knelpunten: a. de woningen (63 in Bennebroek) die nog op de raillijst staan, als onderdeel van de Rijkssanering verkeerslawaai; b. woningen aan de Krakeling te Bennebroek, door een spoorbrug bij de Leidsevaart in het tracé Haarlem-Leiden; c. woningen aan de Iepenlaan te Bloemendaal, langs het spoor Haarlem-Beverwijk; 2. en waarin als principe wordt uitgesproken: - 65 dB als plandrempel vast te stellen-Het college besluit: 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Bloemendaal, 3e herziening'; 2. Het ontwerpbestemmingsplan aan te bieden voor de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie Grondgebied 3. Na een positief advies van de raadscommissie het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen;-plankaart-Toelichting en regels-lijst van toezeggingen juni 2009-plan om geluidssanering in de gemeenten Zuid-Kennemerland aan te pakken, over de volgende vijf jaar. Vervolg op de vastgestelde geluidsbelastingkaarten. EU- richtlijn Omgevingslawaai-Bie, P. de, en D. Blok inzake bouwplannen gemeente Haringbuysterrein-werkgroep Haringbuys inzake kredietaanvraag uitwerking plan-verzoek bestemmingsplanherziening Bloemendaal dorp 3e herziening, uitbreiding fietsenstalling-plan van aanpak Ontwikkeling Haringbuys