Commissie Samenleving 30 september 2009 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • -2009-09-02
    laden...
  • -Vaststelling Notitie en actieprogramma gezondheidsbeleid Bloemendaal-Nieuwe programmaraad Ziggo-verspreidingsgebied Noord-Holland/ delegatie benoeming leden-Vaststelling Tijdelijke regeling Wet investeren in jongeren Bloemendaal 2009-Het college besluit: 1.het verslag van het jongerenwerk eerste kwartaal 2009 voor kennisgeving aan te nemen. 2.de evaluatie van de jongerenbus voor kennisgeving aan te nemen. 3. de effecten van de uit de evaluatie voorvloeiende acties te meten in de volgende evaluatie. 4.de raad te informeren. -lijst van toezeggingen september 2009-advies AGOG Verordening Wmo-raad Bloemendaal 2009-derde kwartaal 2009-tweede kwartaal 2009-verslag 1e kwartaal 2009 jongerenwerk Bloemendaal-aanvullende informatie mbt samengaan van programmaraden binnen het Ziggo-verspreidingsgebied in Noord Holland-in werking treding vierde tranche m.i.v. 1-7-2009-berekeningen bijdragen per gemeenten, concept begroting 2010, brief en overzicht Ziggo-Tussentijdse bestuursrapportage Paswerk-Het college 1. neemt kennis van de ingediende aanvragen in het kader van de Subsidieregeling "huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties" en besluit deze toe te zenden aan Senternovem 2. stemt in met de door de KWS opgestelde intentieverklaring 3. is bereid een, nader te bepalen, financiĆ«le inspanning te leveren mocht het Rijk ten behoeve van een of meer aangemelde projecten een subsidie toekennen. 4. stemt ermee in, dat tot 15 juli a.s. eventueel nog binnenkomende aa-Het college:Is voornemens conform de inhoud van de startnotitie invulling te geven aan het verder uitbouwen van de brede schoolgedachte, waarbij de nadruk dient te liggen op de in de notitie genoemde verrijkings-, zorg- en opvangprofielen;Besluit omtrent zijn voornemen het gevoelen van de commissie Samenleving in te winnen alvorens een definitief besluit te nemen.
    laden...