Commissie Samenleving 09 februari 2011 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • -2011-02-17, vervolg van 09-02-2011-Toezeggingen college aan raad en commissies-2011-02-09 Commissieagenda Samenleving 9 februari 2011-2011-01-12-2011-02-09
    laden...
  • -Vaststelling Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Bloemendaal 2011-vaststellen ontwerp woonvisie Bloemendaal 2010 - 2015-nota ombuigingsoperatie 2012 2014-Raadsvoorstel Rekenkamerevaluatie ‘Huisvesting voor Ouderen’-plancapaciteit Bloemendaal 2010 (opgesteld tbv woonvisie)-Analyse WoON2009 responsanalyse Bloemendaal-Plan van aanpak Regionale Actieprogramma's Wonen-Onderzoeksnotitie ter onderbouwing van de nieuwe Woonvisie voor 2010 - 2020 van Ecorys naar het functioneren van de Bloemendaalse woningmarkt ter voorbereiding van de woonvisie-in de memo worden een aantal thema's besproken die in het kader van de woonvisie verder uitgewerkt zouden kunnen worden-ontwerp woonvisie Bloemendaal 2010 - 2015-Bijlagen nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014 gemeente Bloemendaal-nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014-rapportage rekenkamer-presentatie aanpak ombuigingen, commissie samenleving dd 9/02/2011-inspraakreactie op concept Woonvisie, commissie samenleving dd 9-02-2011-voorstel voor de consultatie over de Woonvisie-correcte versie ter vervanging van die van 13-08-2010 (2010021257); VNG ledenbrief 10/083-bezuinigingen-ledenbrief modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen-rapportage WOON 2009, juni 2010
    laden...