Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 26 april 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
26 apr. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering 2007-04-26.
  • -maatregelentabel Waterplan Bloemendaal (Bijlage 4)-Het Waterplan geeft een overzicht van maatregelen en kosten die de gemeente in samenwerking met de provincie in de komende periode tot en met 2020 zullen gaan maken. Het bijgaande boekwerk geeft per onderwerp de maatregelen aan en de kosten. Ten behoeve van een samenvatting is een tweede overzicht gemaakt waarop de meerjarige lasten in beeld zijn gebracht. De onderwerpen in dat overzicht zijn gerangschikt naar die maatregelen die in principe kunnen vallen onder de verbrede rioolheffing en die-Financiële aspecten/risico's-In de vergadering van het Presidium van 19 april is afgesproken dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 26 april 2007.-Het college besluit het conceptraadsvoorstel en -besluit vast te stellen en deze voor te leggen aan commissie en raad.-De raad der gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart 2007; b e s l u i t: 1. het "Voorontwerp Waterplan Bloemendaal 2007" vrij te geven voor inspraak; 2. de planvorming van projecten rond natuurvriendelijke oevers en waterbergingsgebieden interactief tot stand te laten komen; 3. de benodigde investeringen volgens bijlage A op te nemen in het investeringsplan / meerjarenbegroting. Aldus besloten in de openbare vergaderi-Voorgesteld wordt de Bouwverordening Bloemendaal 2007 vast te stellen overeenkomstig de door de VNG voorgestelde wijzigingen en enkele aanpassingen hierop in overleg met de brandweer Haarlem.-1. in principe in te stemmen met het "Voorontwerp Waterplan Bloemendaal"; 2. het verstrekken van informatie over de financiële gegevens in bijlage A (reg.nr. 2007004061); de memo 2007004182 inclusief bijlage 2007004331 en de maatregeltabel 2007003445 bij dit voorstel op grond van artikel 10, lid 2, sub a, van de Wet openbaarheid van bestuur achterwege te laten; 3. het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad; 4. de gemeenteraad te verzoeken het plan vrij te geven-Burgemeester en wethouders stellen de raad voor aan het Commissariaat voor de Media een positief advies uit te brengen over de verlenging van de zendtijd van de Stichting Algemene Lokale Omroep Organisatie (Antenne Bloemendaal)-1. akkoord te gaan met de verschuivingen tussen de programma’s als in het voorstel beschreven; 2. de gewijzigde programmabegroting 2007 vast te stellen.-Het college besluit het concept-raadsvoorstel en -besluit vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-de raad besluit in te stemmen met de Lokale milieuagenda 2007-2008-het college besluit de conceptbestuursopdracht ter instemming voor te leggen aan de commissie Grondgebied en aan de raad.-Voorgesteld wordt te besluiten de tweede herziening van de Welstandsnota Bloemendaal 2003 vast te stellen, betreffende het Welstandsgebied 15, Park Brederode.-Het college besluit om in 2007 te blijven meedoen aan de Fiets naar je werk-campagne.-Vaststellen natuur- en milieu-educatiesubsidie Het college besluit: 1) op basis van de subsidieaanvragen, de subsidie voor: " De Bloemendaalse Schoolvereniging op € 907,55; " De Julianaschool op € 1000,-; " Bornwaterschool op € 1000,- " St.Jozefschool op € 1000,- vast te stellen en " de aanvraagde subsidie van € 1000,- van de Theresiaschool te weigeren en 2) om de kosten voor het project "Scholen sparen energie" uit het resterende nme-budget voor 2006 te betalen. -Indien de commissie betreffende het onderzoek naar de geloofsbrief van de heer M.J.T.M. Schnackers adviseert betrokkene toe te laten tot de raad, kan een zodanig besluit worden genomen.-aanbiedingsbrief-Plan van aanpak gemeentelijk uitvoeringsprogramma klimaatbeleid; definitieve versie-Toelichting op Modelbouwverordening-2007 februari-Definitieve Duurzame energie Scan (inventarisatie duurzaam energie potentieel) van de gemeente Bloemendaal-Concept-actieplan n.a.v. duurzame energiescan en n.a.v. concept- marktverkenning-toelichting milieuraadsadvies-motie gemeenteraad Drimmelen; brieven aan de Tweede Kamer en Provincie Noord-Brabant-motie gemeenteraad Drimmelen; brieven aan de Tweede Kamer en Provincie Noord-Brabant-wijziging verordening-motie gemeenteraad Drimmelen; brieven aan de Tweede Kamer en Provincie Noord-Brabant-Ledenbrief: Conferentie "Wethouder, waarom doen we dit?"- publieke betrokkenheid bij de Millenniumdoelen en gemeentelijke internationale samenwerking-kap van lantaarnpaal hangt los platanenlaan-rapportage-Rapport Voorontwerp waterplan Bloemendaal-gymzaalaccomodatie; uitbreiding-verruiming ontheffing-handreiking aanpak-uitnodiging op 10 april 2007 om standpunt toe te lichten, verzoek om voorlopige voorziening toe te lichten-project lokale gezondheidsimpuls; login-zienswijze Ons Bloemendaal-reactie bewoners Tetterodeweg / Brouwerskolkweg-informatie over diverse zaken op het terrein van werk en inkomen-verzoek om voorlopige voorziening door Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg; kopieen stukken-toezending verslag "'Regel is regel' is niet genoeg!" en boekje "De burger is een mens; 25 jaar Nationale ombudsman"-beroep ingesteld door N.V. Monumentenvennootschap de Vier Elementen thand Landhuiis Endymion N.V.-Meyer C. en Meyer A.O., beroepschrift tegen besluit 16-01-2007, nr 2007-457-Wijsmuller, J.F., Belangenvereniging comite het Halve Maantje, Gaanderse F.L.M., en Visser P.E., beroepschriften tegen besluit van 16-01-2007, nr. 2007-457-Verveld, F, beroep tegen besluit van 16 januari 2007, nr. 2007-457-verzoek om voorlopige voorziening door Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg-zienswijze/inspraakreactie-rapportage gemeenteonderzoek derde kwartaal 2005-beschikking vergunning ex art 8.1, lid 1, a en c van de Wet Milieubeheer voor het hebben van een inrichting-toezending eindrapportage Marktverkenning Duurzame Energie Bloemendaal-agenda-uitspraak mbt het verzoek voorlopige voorziening Kleverlaan 6a ; het geding tussen de gemeente Bloemendaal en Kennemer Autobedrijf v.o.f.-Bijlage 4 Maatregelentabel-Het college besluit:In te stemmen met de procesbeschrijving zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het document ‘Congruentie advisering en integrale aanpak van veiligheidsrisico’s’;In te stemmen met de uitvoering van de aanbevelingen zoals beschreven in hoofdstuk 12 van genoemd document;Zowel procesbeschrijving als aanbevelingen vast te stellen als gemeentelijk beleid en bekend te maken;De raad hierover te informeren.-Tweede herziening Welstandsnota 2003 Bloemendaal Welstandsgebied 15, Park Brederode -inkoopbeleid Bloemendaal 2006

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen