Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 27 maart 2008 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
27 mrt. 2008, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Verslag openbare raadsvergadering 2008-03-27-Notulen informatieve raadsbijeenkomst 21 februari 2008 over het Marinehospitaalterrein-2008-03-27-2008-02-21
  • -opvolging huidige griffier Bloemendaal, tevens beoogd griffier nieuwe gemeente Bloemendaal-Aanstelling griffier Bloemendaal-Onderzoeksprogramma 2008-2013 ex artikel 213a Gemeentewet-benoeming leden van de commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften-verlenen privaatrechtelijke toestemming voor uitbreiding verlichting kunstgrasvelden invoeren gemeentegaranties voor sportverenigingen-vaststellen verordening lijkbezorgingsrechten 2008-geen financiele consequentie te verbinden aan het in 2007 niet naleven van: -artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Bloemendaal 2005; -artikel 12 van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs Bloemendaal 2007; -artikel 6.3 van de Verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2007. -Besluit Regionalisering brandweer Kennemerland per 31 maart 2008 en de bijbehorende bestuursafspraken-besluit: 1.in te stemmen met de Verordening VROM Starterslening Bloemendaal 2007; 2.een gemeenterekening te openen bij SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten); 3.in te stemmen om € 500.000,- uit de gemeentelijke Reserve Sociale Woningbouw bij SVN voor de startersregeling in te zetten.-besluit: vast te stellen de volgende verordening: Beheersverordening Algemene Begraafplaats Bloemendaal 2008-Het college besluit het concept-raadsvoorstel en -besluit "Vaststelling nieuwe Beheersverordening Algemene Begraafplaats Bloemendaal 2008" vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-brief van Rekenkamer Bloemendaal a/d raad inz subsidiebeleid-Verordening lijkbezorgingsrechten 2008 gemeente Bloemendaal-memo griffie wijzigingen tarieventabel behorende bij raadsvoorstel Vaststelling verordening lijkbezorgingsrechten 2008-reactie van Groenlinks op het ontslag van J. Krant-brief afvalproblematiek-suggesties voor steviger aanpak vandalisme-rekenkamer Bloemendaal, februari 2008-reactie op ontslag J. Krant van Groenlinks-schending van geheimhouding door J. Krant-naar buiten brengen vertrouwelijke informatie t.a.v. de benoeming van de burgemeester-Ledenbrief 08/23, (27/02/2008); handreiking 'toepassen regelgeving verbranden buiten inrichtingen'-08/21-ledenbrief 08/20, (19/02/2008); aanvulling in ledenbrief "Samenwerking Kamer van Koophandel" d.d. 14 februari jl.-internationale Tibet vlaggenactie-ledenbrief 8/12: verlaging administratieve lasten door samenwerking met KvK-Ledenbrief 08/018-ledenbrief 08/11, (06/02/2008)-ledenbrief 08/22 wijziging wet sociale werkvoorziening ledenbrief 08/15 leerlingenvervoer-rapport Uitvoering Wet sociale werkvoorziening 2006-rapport Goed geplaatst-Bennebroekerlaan - Meerweg - Binnenweg - Schoollaan-herhaald verzoek inzake toegezegde ambtelijk schrijven naar gemeente Heemstede-rapporten Goed geplaatst en Uitvoering Wet sociale werkvoorziening 2006-afschrift brief aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland handhaving natuurbeschermingswet-verzoek plaatsen voorrangsborden en/of haaientanden-rapport 'Gemeentelijke afdoening, de laatste schakel in de handhavingsketen'-bouwen 3 woningen met garage op de Vogelenzangseweg 67-Ruim baan voor boeren en buitenlui, uitgevoerd door World Leisure Centre of Excellence, Wageningen University, tevens verzoek om informatie-rapport Zaak van belang; stimuleren ondernemerschap vanuit een uitkering-Groothoff, J. en M.-verzoek schriftelijke terugkoppeling-misdragingen tijdens commissievergadering over het herinrichtingsplan Vogelpark-rapport Matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt-beslissing-relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen