Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 22 april 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
22 apr. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -notulen raadsvergadering 25 maaart 2010-Raadsagenda-lijst ingekomen stukken voor de raad van 22 april 2010-Verslag vergadering milieuraad 16 maart 2010
  • -verslag 3e en 4e kwartaal 2009-plan van aanpak 2010 en voorstel opzet JongerenInformatiePunt (JIP)-toelichting voor Raad-voortgang inrichtingsplan 30-km gebied Zuidlaan e.o.-brief raad collegbesluit com.plan Haringbuys-Advies en voorstel Kascommissie inzake afrekening fractievergoeding 2007, 2008 en 2009-College stelt raad voor om ISV III Notitie vast te stellen-Burgemeester en wethouders stellen naar aanleiding van de nieuwe Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen aan de raad voor een nieuwe Verordening straatnaamgeving en huisnummering vast te stellen.-Bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete-Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de Welstandsnota Bloemendaal 2010 vast te stellen, waarin de Welstandsnota Bloemendaal 2008 en Bennebroek 2004 zijn geïntegreerd.-brief van college aan de raad over stage- en werkervaringsplaatsen-Jaarverslag milieuraad Bloemendaal 2009-Overzicht stage- en werkervaringsplaatsen-een samenvatting van de Bloemendaalse resultaten-Welstandsnota Gemeente Bloemendaal 2010-reactienota eerste inspraakronde 30-km gebied Zuidlaan 01-2010-Nota Weerstandsvermogen 2010 Gemeente Bloemendaal-communicatieplan ontwerpfase haringbuys-samenvatting ledenbrief-ledenbrief-discussienotitie-uitnodiging informatiebijeenkomst-brief dd 19/03/2010-Naar een nieuwe agendavoering voor de VNHG, dd 15/01/2010-instructie-lbr.10/035-Definitief rapport zonder embargo waar staat je gemeente-ledenbrief samenvatting-Uitnodiging flitscongres het perspectief-Persbericht voortgang Nationaal Klimaatstraatfeest-verzoek motie legitimatieplicht en stemmen met het potlood aan te nemen-ledenbrief afsprakenkader Rijk en IPO financiering jeugdzorg 2010 en 2011 en de inzet van gemeenten-ledenbrief-petitie-verslag Nationale Ombudsman 2009 ´Voorbij het Conflict´-doelstellingen om in 2010 een versnelling te stimuleren naar een klantvriendelijke, bereikbare transparante overheid-doelstellingen om in 2010 een versnelling te stimuleren naar een klantvriendelijke, bereikbare transparante overheid-doelstellingen om in 2010 een versnelling te stimuleren naar een klantvriendelijke, bereikbare transparante overheid-rapport 'Kwaliteit gemeentelijk toezicht Kinderopvang 2008'-rapport 'Kwaliteit van gastouderbureaus, het handhaven waard'-gemeentelijk internationaal beleid anno 2009-herziening/ actualisatie bestemmingsplan Hoogh Duyne 1989 i.v.m. evt. toevoeging woning-beantwoording elektronisch binnengekomen petities-administratieve lastenvermindering (bijzondere) bijstand-verslag Nationale Ombudsman 2009 ´Voorbij het Conflict´-benoeming leden algemeen bestuur-werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland-demografische veranderingen in de toekomst-doelstellingen om in 2010 een versnelling te stimuleren naar een klantvriendelijke, bereikbare transparante overheid-actie ondernemen-rapporten 'Kwaliteit gemeentelijk toezicht Kinderopvang 2008' en 'Kwaliteit van gastouderbureaus, het handhaven waard'

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen