Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 23 september 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
23 sep. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -overzicht belastingaanslagen sportverenigingen 2009-2010-evaluatie januari t/m december 2009-bestuurlijke voorpost regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland: dhr. R.van Doorn en mw. A. Schep-informatie aan de raad m.b.t. voortgang fietspad Bergweg-voortgang m.b.t. jaarverslag 2009 VRK-inzake de behandeling van de structuurvisie, de provinciale verordening op de structuurvisie alsmede de nota Cultuurhistorie en Landschap (motie d.d. 11 maart 2010)-onderzoeksresultaat BNG-Bevindingen landjepikmeldingen Bloemendaal (oud) per 15-6-2010-Bevindingen landjepik meldingen Bennebroek per 17-5-2010-Kienjet-Begeleidende brief bij rapportage evaluatie bestuursafspraken jan t/m dec 2009-Raad wordt geinformeerd over het vaststellen van de gewijzigde achtervang overeenkomst met het Waarborgfonds Eigen Woningen-informatie voortgang fietspad Bergweg (raadsbrief bij voorstel 2010013016)-antwoordbrief aan Heukels inzake vertrouwelijkheid besluit verkoop Veen en Duin-gemeenteraad wordt geinformeerd over ter visie legging ontwerp bestemmingsplan dorpshuis Vogelenzang-vragen raad kadernota 2011-brief stand van zaken afwikkeling fraude-vraag uit vergadering cie GG van 10-6-2010: kan het terrein weer opengesteld worden als speelterrein-Marinehospitaalterrein-reactie op de brief van Groothoff d.d. 20 mei 2010-reactie aan de heer Fabel op diens brief d.d. 20 mei 2010-reactie op de brief van de heren Groothoff en Fabel-- het verzoek van de heer P.G.A. K.t hem ontslag te verlenen niet in te willigen; - de heer P.G.A. K. met ingang van 20 april 2009 strafontslag te verlenen zoals bedoeld in artikel 8:13 Car/Uwo.-hoger beroep uitbreiding Julianaschool Willem de Zwjigelaan 120, uitbreiding met zes lokalen-vaststellen verordeningen WWB-Voor de gemeente is een duurzaamheidvisie voor het jaar 2030 opgesteld en een actieprogramme voor de korte, de middellange en de lange termijn.-vaststellen beleidskader Participatiebudget 2010-2012-Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-Gelet op het vorenstaande stellen wij uw raad voor om: 1. het eindverslag, de inspraaknotitie, van de inspraakprocedure over de geharmoniseerde inzameling van restafval vast te stellen; 2. te besluiten om diftar volume/frequentie voor restafval in te voeren in de hele gemeente (scenario 3); 3. tot de invoering van diftar de huidige inzamelsystematiek voor rest- en gft-afval en heffingssystematiek voort te zetten; 4. tot de invoering van diftar de Afvalstoffenverordening Bloemendaal 2011 vast-Begroting 2011 stichting Rijk-Concept Beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland 2010-2013-bestemmingsplan Bloemendaalse Park/Duin en Daal-Raadsvoorstel als oplegger voor de door Haute Equipe uitgevoerde evaluatie naar het functioneren van GBKZ-afwijzen partiele herziening-Bestemming tot openbare weg door rechthebbende-intrekken Verordening speelautomatenhallen Bennebroek 1998-algemene verordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparingsmaatregelen-Voorstel m.b.t. vaststellen Brandbeveiligingsverordening Bloemendaal 2010-Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen-voorstel om in te stemmen met ontwerp-bestemmingsplan Sportterreinen Brederodelaan e.o, 4e herziening en beantwoording inspraakreacties-instemmen raad met ontwerp-bestemmingsplan Landelijk Gebied 4e herziening-wijziging APV 2010-concept jaarverslag VRK 2009 en brief Kenmerken VRK-Het college besluit: 1. in te stemmen met de overzichten en de wijze van behandeling c.q. afdoening; 2. de bewoners te informeren over uitkomsten van de wijkschouw en 3. de raad hierover te informeren.-Het college besluit: 1. een afvalbeleid op te laten opstellen en de werkzaamheden uit te besteden; 2. de planning van het projectplan harmonisatie afvalbeleid aan te passen; 3. de verslagen van de rondetafelgesprekken afvalbeheer van 15 en 16 september vast te stellen en de verslagen en aangepaste planning aan de deelnemers te sturen; 4. de raad te informeren.-bestemmingsplan Meer en Berg, gedeeltelijke herziening-jaarverslag 2009 Veiligheidsregio Kennemerland i.o.-toelichting proces en gemaakte afspraken met Landschap Noord-Holland-Brief Raad n.a.v. uitspraak Julianaschool-overzicht belastingaanslagen sportverenigingen 2009-2010-Raadsvragen VVD fractie ivm brief van de VRK in zake het Onderzoekrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid-Tussenrapportage uitvoering beleid illegaal gebruik gemeentegrond-informatie over schuin parkeren Ter Hoffsteedeweg n.a.v. vragen in de cie GG van juni 2010-Nota evaluatie strandnota 2006-2010-Infobrief raad PvA wijzigen art. 2.10 APV-Wijkschouw Bennebroek d.d. 25 mei 2010-aangepaste planning vervangen riolering Kweekduin (update)-antwoord op vragen van de cie B&M actiepunt TCM 38 regiosubsidies-antwoord op vraag raad betreffende bekostiging WMO loket-Uitvoering onderhoudswerk groenbestek door Paswerk vervolg op brief van 3 juni-antwoorden raadsvragen wijkschouwen ex art 40 RvO-Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders Bloemendaal 2010-Brief ter info raad uitvoeringsvoorschriften Verordening straatnaamgeving.-Beantwoording vragen aangaande investeringen in verbetering duurzaamheid gemeentewoningen op grond van energie prestatie adviezen-Beantwoording vragen en toezeggingen commissie Grondgebied van 10 juni 2010 over de Lokale Milieuagenda 2010-Beantwoording vragen commissie bestuur en middelen d.d. 8 juni 2010-Liberaal Bloemendaal-reconstructie kruising Zonnebloemlaan-Boekenroodweg; raadsinformatiebrief-managementrapportage onderwijshuisvesting voorjaar 2010-Visie op de commerciéle voorzieningen 2010-Schriftelijke vragen VVD 14-07-2010 VRK-reactie op rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid-deel 2: Onderzoeksrapportages-deel 1: hoofdrapport-persbericht-Wijkschouw Bennebroek d.d. 25 mei 2010 Aandachtspunten-evaluatie strandnota-samenvatting projectfinancien centrale huisvesting-Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethoudsers Bloemendaal 2010-Plan van aanpak publiekrechtelijk optreden op grond van de APV tegen illegaal ingebruikname gemeentegrond-marap onderwijshuisvesting voorjaar 2010-uitvoeringsvoorschriften verordening straatnaamgeving en huisnummering Bloemendaal 2010-inventarisatie overzicht wijkschouw te Bennebroek 2009, verkeer-inventarisatie wijkschouw bennebroek 2009, groen-Inventarisatie overzicht wijkschouw te bennebroek, d.d. 2 november 2009, trottoirs en fietspaden-inventarisatie overzicht wijkschouw Bennebroek, d.d. 2 november 2009, openbare verlichting-Inventarisatie overzicht wijkschouw Bennebroek, d.d. 2 november 2009, zwerfafval-Inventarisatie overzicht wijkschouw Bennebroek, d.d. 2 november 2009, Openbare orde-website verslag wijkschouw te Bennebroek, d.d. 2 november 2009-Verslag van de ingebrachte reacties tijdens de inloopavond harmonisatie afvalinzameling te Bennebroek, tafel J. van Hooft-Privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke handhaving eigendomsrecht bij illegaal gebruik van gemeentegrond 2009-Evaluatie groenonderhoud Paswerk voorjaar 2010-uitnodiging en toelichting studiereis naar Istanboel in oktober 2010-motie fractie SP Wormerland inzake brandstoftoeslag minima-ledenbrief VNG; Lbr. 10/085; toelichting op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de vacatures en de verdere procedure-ledenbrief VNG; Lbr. 10/085; toelichting op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de vacatures en de verdere procedure-ledenbrief VNG; Lbr. 10/085; toelichting op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de vacatures en de verdere procedure-ledenbrief VNG; Lbr. 10/085; toelichting op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de vacatures en de verdere procedure-KNFM subsidieaanbeveling 2011 dd 16/08/2010-brief aanbieding diensten inzake effectieve en maatwerk-schuldoplossingen-Ledenbrief: 10/084-ledenbrief inwerkintreding wet ontwikkelingskansen door educatie (Oke)-ledenbrief modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen-lbr.10/049-VNG ledenbrief Lbr. 10/081-promotour ter viering van het Europees jaar van vrijwilligers 2011 en het jaar waarin de maatschappelijke stage wettelijk verplicht wordt-stand van zaken regionale uitvoeringsdiensten-zienswijze-zienswijze werkgroep D66-ledenbrief contributievoorstel 2011 en inrichting bestuurlijke organisatie Nederland-brief aan raad-brief aan college-steunbetuiging motie Beemster inzake behandeling structuurvisie-ledenbrief 10/068-notitie gezamenlijke aanpak kostenbesparingen afvalwater-ledenbrief-uitnodiging en toelichting studiereis naar Istanboel in oktober 2010-motie fractie SP Wormerland inzake brandstoftoeslag minima-publicatie naar onderzoek uitvoering raadsbesluiten n.a.v. rekenkameradvies, door het college-ledenbrief VNG; Lbr. 10/085; toelichting op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de vacatures en de verdere procedure-Europese Subsidies, Netwerken en Stedenbanden-VNG ledenbrief Lbr. 10/081-promotour viering Europees Jaar van Vrijwilligers 2011 en wettelijke verplichting maatschappelijke stage 2011-stand van zaken regionale uitvoeringsdiensten-Raadsledennieuwsbrief 15 juli, nummer 6-zienswijze-samenvatting ledenbrief Contributievoorstel 2011 en inrichting bestuurlijke organisatie Nederland-Vervolgstrategie-begeleidende e-mail maatregelen stimulering woningmarkt-Raadsledennieuwsbrief juni 2010, nummer 5, terugblik-definitief rapport evaluatie GBKZ-Handreiking en APV-bepaling-ledenbrief 10/068-rectificatie samenvattig ledenbrief-Liberaal Bloemendaal-rapportage commerciele voorzieningen Bloemendaal, herziene versie 2010-brochure-toelichting maatwerk Woningen Gemeente Bloemendaal-rapport Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld-jaarverslag 2009-condoleance H. Pieterson-condoleance H. Pieterson-condoleance H. Pieterson-condoleance H. Pieterson-condoleance H. Pieterson-binnenkort te raadplegen op www.vrom.nl-condoleance H. Pieterson-condoleance H. Pieterson-rouwkaart raadslid H. Pieterson-reactie namens J.F. Weismuller-uitnodiging-gemeenschappelijke regeling Veiligheids Regio Kennemerland; gecorrigeerde versie-uitnodiging bijeenkomst Kleine Gemeenten in Beweging op 08-09-2010-uitspraak op hoger beroep; uitbreiding school met zes lokalen op perceel Willem de Zwijgerlaan 120 te Overveen, Julianaschool-brochure-beantwoording raadsvragen over reactie van VRK op eindrapport over de Poldercrash zal in overleg met het bestuur gebeuren-aanbiedingsbrief millennium gemeente brochure 2010: nieuw ronde, nieuwe kansen millennium gemeente campagne brochure 2010-hoe lokaal mee om te gaan als werkgever-namens IPO, VNG, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Unie van Waterschappen en ministerie van BZK-ledenbrief-toelichting proces regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland-naar verloop hulpverlening bij vliegtuigongeval van Turkish Airlines d.d. 25-02-2009-uitwerking Cao 2009-2011-vereenvoudiging huidige rechtspositie / uitwerking Cao 2009-2011-uitwerking Cao 2009-2011 / flexibilisering en levensfase-wijzigingen gemeentelijke salarisbedragen, verhoging eindejaarsuitkering en eenmalige uitkeringen die voortvloeien uit Cao sector Gemeenten 2009-2011-jaarverslag 2009 Kontext-Manifest Terschelling en brochure kunstbijdrage aan maatschappij-Gemeentelijke Benchmarkgids-informatie over de belangrijkste ontwikkelingen-jaarverslag Kontext 2009-De Genestetweg nabij snackbar/patatzaak-verzoek jaarlijks te laten plaatsvinden-reactie op 2010006422-rapport Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld-handreiking (rechts)positie griffie(r) in het decentrale bestuur-voorstel aan passen parkeertarieven aan het einde van de dag-condoleance H. Pieterson-aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten per 01-07-2010-gemeentelijke woningen-condoleance H. Pieterson-BIjlage marap onderwijshuisvesting april 2010