Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 25 november 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
25 nov. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Notulen raad 21 oktober 2010-Raadsagenda 25 november 2010-Ingekomen stukken Raad 25 november 2010-Verslag commissie Samenleving d.d. 6 oktober 2010-Toezeggingen college aan commissies en raad oktober en 4 november-20101019 Commissievoorzittersoverleg-20101005 Commissieverslag Bestuur en Middelen 5 oktober 2010-Verslag commissie Grondgebied d.d. 7 oktober 2010-Commissieagenda Samenleving 20101110-Commissieagenda Bestuur en middelen 20101109-20101111 Commissieagenda grondgebied
  • -Management Rapportage st. RIJK-Organogram gemeente Bloemendaal 2011-Normenkader 2010-Protocol accountantscontrole 2010-brief Uitgangspunten invulling bezuinigingstaakstelling Openbaar Vervoer (kenmerk 2010 52487)-afschrift brief gemeente Haarlem aan GS, dd 28/09/2010-functieboek nieuw functie familie management-informatie provinciale bezuinigingen openbaar vervoer-conclusies quickscan haringbuys sept 2010-Ontwerpprogrammabegroting VRK 2011, 2e bestuursrapporatge VRK 2010 en notitie uitkomsten financiele analyses-Vaststellen afvalstoffenverordening Bloemendaal 2011 en vaststellen wijze van inzamelen restafval-nota ombuigingsoperatie 2012 2014-Controleprotocol accountant en normenkader 2010-Destructieverordening Bloemendaal 2010-tand van Zaken Haringbuys / Stedenbouwkundige oplossingsrichtingen-Vervolgbrief over schrappen fte-herfinanciering lening Marinehospitaalterrein-brief raad inzake ontwikkelingen rond de begroting-DAg van de mantelzorg, attentie vrijwilligers-Technische vragen begroting 2011-reactie op duurzaamheidscriteria-vraag over voortgangsrapportages uit cie GG - TCG 38-Aanbiedingsbrief Programmadocument PAO-ZKH-Voorstel vaststellen afvalstoffenverordening-Stand van zaken project 'aanbrengen dubbel glas in basisscholen'-Project centrale huisvesting-Voortgangsrapportage programma dienstverlening-Visie op de commerciéle voorzieningen 2010-Visie en Koers-Productbegroting t/m de bijgestelde stand MJB 2011-2014, incl. mutaties. Nieuwe voorstellen, ombuigingen en amendementen zijn nog niet in deze productbegroting verwerkt.-vragen dhr. Heukels begroting 2011-Vragen GroenLinks begroting 2011-Technische vragen begroting 2011 commissie Bestuur en Middelen 5 oktober 2010-vragen com samenleving 6 okt 2010 begroting 2011-informatie PAO - voorzet contactgroep 7 september 2010-programmadocument PAO-ZKH 2010-memo stand van zaken tbv sessie met raadsleden-Voortgangsrapportage DVC november 2010-samenvoegbestand speerpunt duurzaamheid-Bijlagen nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014 gemeente Bloemendaal-nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014-Amendement VVD Haringbuys Openbaar park en kosten-Plan van Aanpak Inkoop 2010-Planning werkbezoeken commissies-begeleidende brief-motie-verzoek aanpak-tbv keuze kandidaten voor vacatures VNG bestuur BALV d.d. 12-11-2010-Bijlage-3 Amendement Den Haag-Bijlage-2 Amendement Heumen-Bijlage-1 Amendement Gemert Bakel-ledenbrief 10/101-brief aan de raadsleden-Lbrf_291010_tegenkandidaten_reactie_adviescie_bijlage_IV-Lbrf_291010_tegenkandidaatstelling_Hefting_bijlage_III-Lbrf_291010_tegenkandidaatstelling_Link_bijlage-II-Ledenbrief_BB-U201002254-brief oktober 2010-2011 - 2015; voor ondertekening 16-11-2010; Schoolbesturen po, vo, mbo, hbo en gemeentebesturen van Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Bloemendaal, Zandvoort, Velsen en Haarlem-bijlage bij 2010028468: bijzondere ledenbrief: VNG reactie op het regeerakkoord-12-11-2010, Lbr. 10/098-12-11-2010, Lbr. 10/098-12-11-2010, Lbr. 10/098-12-11-2010, Lbr. 10/098-12-11-2010, Lbr. 10/098-12-11-2010, Lbr. 10/098-12-11-2010, Lbr. 10/098-12-11-2010, Lbr. 10/098-12-11-2010, Lbr. 10/098-bijlage bij ledenbrief 10/099-ledenbrief 10/099-lijst kandidaten-Invulling vacatures bestuurlijke organisatie-ledenbrief 10/096-verzoek aanpak-tbv keuze kandidaten voor vacatures VNG bestuur BALV d.d. 12-11-2010-ledenbrief 10/101-en enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de invulling van een groot aantal vacatures in het bestuur en de vaste beleidscommissies van de VNG; ledenbrief BB/U201002254 Lbr. 10/100-verzoek aandacht voor notitie huisartsenzorg Bloemendaal, oktober 2010-12-11-2010, Lbr. 10/098-ledenbrief 10/099-invulling vacatures bestuurlijke organisatie-samenvatting ledenbrief 10/096-brochure-rapportage commerciele voorzieningen Bloemendaal, herziene versie 2010-(niet) opheffen Vrouwen Advies Commissie-november 2010-verslag d.d. 30-06-2010-nieuwsbrief Vogelhospitaal 2009/2010-brief voor de gemeenteraad inzake bezuinigingen muziekschool-n.a.v. incident in verkeer-vergaderstukken-verzoek het eigenaren van dieren mogelijk te maken schuilstallen te plaatsen / voorstellen van uitgangspunten voor een beleidsnotitie-verzoek bij de eerstvolgende raadsvergadering als agendapunt op te nemen-ook de peuk in de bak-magazine jaargang acht, nummer vijf, september/oktober 2010-Beraad Ouderenbonden Bloemendaal (BOB)-gemeente fonds-aanbevelingen voor nog beter zwerfafvalbeheer-informatiebrief regionale planning en aanpak bedrijventerreinen-inbrengwaarde gronden fase B project Haringbuys-Stichting Welzijn Bloemendaal-nieuwsbrief 7-uitgangspunten Haringsbuys gebied-overzicht externe adviseurs 2010 (n.a.v. de vraag van dhr Heukels)-Inbrengwaarde gronden Haringbuys

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen