Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 27 januari 2011 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
27 jan. 2011, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2010-12-16-Ingekomen stukken Raad 27 januari 2011-Raadsagenda 27 januari 2011-Toezeggingen college aan raad en commissies-2011-01-27
  • -huidig ouderenbeleid en vrijwilligersbeleid van kracht verklaren tot de in werking treding van WMO beleidsplan 2012-1015.-vaststellen nota ruimtelijke beoordeling en aanwijzen categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Opvolger van nota projectbesluiten en ontheffingen.-het college besluit: 1. de bijgevoegde "Beleidsregels DE-subsidie Bloemendaal 2010", met de Duurzame Energielijst 2010-woningbouw (DE-lijst), vast te stellen; 2. het toekennen en vaststellen van subsidie ingevolge de Subsidieverordening duurzame energie Bloemendaal 2010, binnen het kader van de beleidsregels, te mandateren aan het afdelingshoofd Bouwen en Wonen; 3. de raad per brief te informeren.-vaststellen structuurvisie en uitvoeringsparagraaf-Voorstel om voor de kern Bennebroek dezelfde gewenste beeldkwaliteit van de openbare ruimte (basis, voor wegen laag) vast te stellen als voor de rest van de gemeente-Collegebrief Projectplan Oude Kern Bennebroek-naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad over nut en noodzaak van het aanwijzen van categorieën waarvoor geen Verklaring van geen Bedenkingen is vereist.-Sport op eigen benen-collegebesluit aangepast convenant woonruimte verdeling-Beantwoording vraag inzake post Taal en rekenen in begroting STOPOZ 2011-info over invoering medio april 2011 van Burgernet binnen de gemeenten van Veiligheidsregio Kennemerland-Besluitvorming begroting 2011 (inlegger begroting 2011)-vaststelling beleidsregels subsidiering DE-maatregelen-n.a.v. vragen uit commissie en raad over het vaststellen van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist-De sportnota schetst het nieuwe beleid inzake sport en geeft dwarsverbanden aan met andere beleidsvelden.-Besluitvorming begroting 2011-uitvoeringsregels voor subsidiebudgetten provincie en gemeente-Evaluatie van de beleidsnota's ouderen, vrijwilligers en mantelzorg-Nota ter beoordeling van ruimtelijke verzoeken. Zowel ontheffingen, projectbesluiten, herzieningen, wijzigingen als principeverzoeken.-Delegatievoorstel Gemeenteraad aan college van b&w-Eindversie Structuurvisie Bloemendaal Kroon op de Regio-inspraak structuurvisie, beantwoording inspraak en wijzigingen-Projectplan voor de Oude Kern van Bennebroek ter voorbereidinging op het bestemmingsplan-Projectplan structuurvisie Bloemendaal Unieker-rapport Expertoordeel over de toekomst van de bewegwijzering-brief wegbeheerders-ledenbrief VNG Lbr. 11/003-Definitief ontwerp Kweekduin 2 van 2-tekening Definitief ontwerp Kweekduin 1 van 2-uitnodiging voor commissie Samenleving-arbeidsvoorwaardennota-ledenbrief-reactieformulier-Verzamelbrief December 2010-ledenbrief 10/121-ledenbrief 10/120-ledenbrief 10/120-ledenbrief 10/120-ledenbrief 10/120-verhoging vakantieuitkering 01-01-2011, Lbr: 10/114 CvA/LOGA 10/23-indexering BWW-uitkering, Lbr: 10/113 CvA/LOGA 10/22-aanstellingskeuring en PPMO brandweerpersoneel, Lbr: 10/112 CvA/LOGA 10/21-ledenbrief 10/119: handvatten vormgeving beleid kunst, cultuur en de samenleving-resultaten onderzoek Integriteit van het lokaal bestuur onder gemeentesecretarissen en griffiers-Motie inzake rijksbezuinigingen-ledenbrief 10/106-ledenbrief 10/117 CvA/LOGA 10/26-ledenbrief 10/117 CvA/LOGA 10/26-ledenbrief Lbr. 10/111-Motie korting WSW-budget-ledenbrief 10/117 CvA/LOGA 10/26-verzoek op korte termijn verbetering-contactenlijst voor vng-brochure informatief-ledenbrief 10/118, dd 21/12/2010-Ledenbrief CvA/LOGA 11/01 Lbr. 11/001-gasaanbesteding 2011 ev-nazending bijlage bij ledenbrief 10/118-advies, brochure-rapportage Participatie in crisistijd-brochure sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers-rapport Implementatie eenmalige gegevensuitvraag-voorkomen en bestrijden van discriminatie-17-01-2011-advies-verhoging precarioheffing op drinkwaterleidingen-2007, 2008 en 2009-aanbieding Integrale rapportage Handhaving 2009-sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers per 01-12-2010-thema: internationale dimensie, cyber security, aanpak Q-koorts geevalueerd-rapport Implementatie eenmalige gegevensuitvraag-voorkomen en bestrijden van discriminatie-nazending vergaderstukken voor vergadering van 13-12-2010-revisie 02, definitief-meerjarenbegroting, uitleg ombuigingsoperatie in Commissie Middelen

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen