Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 02 oktober 2008 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
02 okt. 2008, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2008-09-04-2008-10-02-2008-10-02-2008-09-04-2008-10-02-2008-10-02; Duinzicht-Nieuw Valckenburgh-2008-10-02
  • -College verzoekt Comm. GB in niet-openbare vergadering te besluiten over vijf aan haar voorgelegde punten.-tekening eindbeeld 1-tekening eindbeeld 2-tekening model 1-tekening model 2-Besluitpunten Brouwerskolkgebied-Het milieujaarverslag 2007 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad.-Evaluatie Bereikbaarheid kust en herbestemmen restant krediet Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid kust-Plaatsnamenbesluit, vaststelling woonplaatsen Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal-1. kennis te nemen van het eindrapport Evaluatie Bereikbaarheid kust; 2. voornemens te zijn de raad voor te stellen het restant krediet Bereikbaarheid kust ad € 141.246 over te hevelen naar het regionale DVM 1e fase, mits: a. ook Heemstede en Zandvoort hun gelden uit Bereikbaarheid kust onverkort inzetten voor DVM 1e fase; b. de benodigde bijdragen van provincie en Rijk beschikbaar komen zoals verwacht; c. het nog af te dekken tekort ad € 204.000 wordt ingevuld door inbreng-vogelenzang, aerdenhout, overveen en bloemendaal-Benoemen lid voor de Commissie voor Welstand en Monumenten-De Stichting Welstandszorg Noord-Holland (WZNH) aan te wijzen als de instantie voor de welstandsadvisering en de eigen Commissie voor Welstand en Monumenten opheffen per 1 januari 2009.-Data en feiten bouwplan 63 woningen Duinzicht-toelichting van portefuillehouder behorend bij raadsvergadering van 18/09/2008 agendapunt 14; Duin & Beek, Duinzicht/Nieuw Valkenburg-Milieujaarverslag 2007 Gemeente Bloemendaal-tekening dorpskerngrenzen-ontwikkeling Klooster Euphrasia en Schapenduinen-RvO adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit-Stichting Welstandszorg Noord Holland (WZNH)-Fietsersbond Bloemendaal; aanbevelingen-eindrapportage Bereikbaarheid Kust Zandvoort-Bloemendaal 2005-2007 en rapport Gebiedsgericht Benutten Zuid-Kennemerland.-informatie over werkwijze WZNH-Raadsvoorstel uitwerkingsplan en beeldkwaliteitsplan Duinzicht-Nieuw Valckenburgh-Evaluatie Bereikbaarheid Kust na fusie Bloemendaal en Bennebroek en herbestemmen restant krediet Uitv.prog. Bereikbaarheid Kust-Milieujaarverslag 2007-Welstands- en monumentenadvisering na fusie Bloemendaal en Bennebroek

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen