Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 09 april 2009 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
09 apr. 2009, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -commissie flap-Bloemendaal aan Zee-Sportterreinen Brederodelaan e.o-Bezwaarschrift Stichting Meiery-communicatie gemeente met Bosgroep-inbreng bewoners Brouwerskolkweg / Tetterodeweg-herziening van het bestemmingsplan van horeca naar woondoeleinden-informatie bezwaarschrift tegen uitbreiding Julianaschool-zienswijze bouw seniorenwoningen Teylingerweg / Dekenzondaglaan-reactie Vereniging Marinehospitaalterrein / dhr. J. Cornelissen-reactie Vereniging Marinehospitaalterrein / dhr. M. Wassen-inspraakreactie-inspraakreactie-inspraakreactie-inspraakreactie-inspraakreactie raadscommissie Grondgebied dd 09/04/2009-teleurstelling gebrek aan openheid gemeente-toelichting punt Stichting Meiery uitbreiding Julianaschool-eindrapportage-toelichting punt Stichting Meiery, uitbreiding Julianaschool-twee kolommenstuk Uitwerkingsplan Vogelenzang Oost-Inventarisatielijst Innotiv - Illegaal gebruik gemeentegrond Bloemendaal oud-Projectplan structuurvisie Bloemendaal Unieker-9 april 2009-Jaarlijkse vaststelling van het gemeentelijk milieuprogramma door de raad is een wettelijke verplichting. Het milieuprogramma geeft een overzicht van de geplande milieutaken in 2009.-tekeningen; bijlage bij notitie-commissies en raad maart 2009-welstandsnota-beantwoording-1. In principe positief over een verkeersontsluiting voor Park Brederode via de 19e eeuwse entree en de daarvoor op te starten Wro procedure; 2. De gewijzigde verkeersontsluiting, de poort, de toegangsweg en het hoofdgebouw in een herziening van bestemmingsplan "Meer en Berg" op te nemen (partiële herziening); 3. Bij de eventuele aanleg van een rotonde in de Brederodelaan (kruising Wietze Noormanlaan - Duinlustparkweg) - deze zonder aansluiting op Park Brederode uit te voeren; 4. Over dit bes-Keuze voor ontwikkelingsrichting gemeentelijke structuurvisie-1. een hogere grenswaarde voor railverkeerslawaai voor de kadastrale percelen G 101, G 110 en G 111 van de gemeente Bloemendaal vast te stellen. 2. de zienswijze van het Hoogheemraadschap Rijnland gegrond te verklaren en het Hoogheemraadschap hierover per brief te informeren. 3. de zienswijze van de bewoners aan de Bekslaan 40, 42 en 52 ongegrond te verklaren en de bewoners hierover per brief te informeren. 4. de zienswijze van dhr. Nieuwenhuizen van de Archeologen Werkgroep Haarlem v-Bloemendaal aan Zee-Sportterreinen Brederodelaan e.o-Artikel 4.20 van de Wet milieubeheer schrijft voor dat de gemeenteraad jaarlijks een gemeentelijk milieuprogramma vaststelt. Het college legt thans a/d raad het onwerp v/h milieuprogramma 2009 ter vaststelling voor.-Voorstel het advies over te nemen, vermeld op pagina 23 uit Gemeente Bennebroek /Update Verkeerscirculatieplan d.d. 27 maart 2008 (opgesteld door DHV), met betrekking tot aanpassen verkeerscirculatie in de wijk Het Duin en Meerwijk en herinrichten Schoollaan, en de uitvoering hiervan op te dragen aan het college van burgemeester & wethouders.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen