Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 24 mei 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
24 mei 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Geachte heer Jonker,Op 19 juni 2006 ontvingen wij het advies van de SAOZ inzake het door u ingediende verzoek om vergoeding van planschade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit verzoek heeft betrekking op uw woning aan de Vogelenzangseweg 41 b te Vogelenzang. Een kopie van het advies van de SAOZ treft u bij deze brief aan.Op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Procedureverordening Planschadevergoeding 1994 stellen wij u nu gedurende vier weken na verzend-Het Jaarverslag 2005/2006 van de Rekenkamer Bloemendaal voor kennisgeving aannemen-1. het concept jaarverslag en de concept jaarrekening 2006 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland voor kennisgeving aan te nemen; 2. hiervan mededeling te doen aan het Werkvoorzieningsschap.-Wij stellen u voor een grenscorrectie met Velsen toe te passen, teneinde te bereiken dat het gehele plangebied van Park Brederode onder de jurisdictie van Bloemendaal valt.-Vogelenzangseweg 41b-De kadernota is bedoeld voor de gemeenteraad om nieuw beleid voor de komende jaren in te kaderen. Het gaat daarbij zowel om financieel als algemeen beleid. Behoudens beleidswijzigingen zoals die in het collegeprogramma zijn opgenomen, verwijzen wij u voor wat betreft het bestaande beleid naar de laatst vastgestelde begroting. Verder biedt deze nota u inzicht in de beschikbare financiële ruimte in de komende jaren.-vaststelling begroting 2006 en 2007 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland-Het college stelt het raadsvoorstel vast en legt het voor aan commissie en raad.-De raad besluit akkoord te gaan met de calamiteitenverlichting op/aan de Kop Zeeweg en het benodigde budget hiervoor beschikbaar te stellen.-Het college besluit aan het bureau Langhout & Wiarda een second opinion te vragen over het verzoek van de heer U. J. om vergoeding van de door hem geleden schade als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied'.-aanbiedingsbrief-verzoek om second opinion planschadeverzoek-melding plan second opinion door bureau Langhout en Wiarda te Heerenveen-kaart grenscorrectie; 2e fase GT 472-concept exploitatie begroting 2006-Kadernota 2008-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-overzicht v/d door de adviescommissie gestelde kandidaten voor de tussentijdse vacatures, Lbr. 07/46-periodieke terugkoppeling VNHG- informatie-periodieke terugkoppeling VNHG- informatie-overzicht v/d door de adviescommissie gestelde kandidaten voor de tussentijdse vacatures, Lbr. 07/46-begroting 2007; stichting openbaar onderwijs zuid-kennemerland-jaarrekening 2006-ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord-jaarverslag VACpunt Wonen 2006-verzoek gebied Adriaan Stoopplein te betrekken bij het gebied waarvoor een parkeervergunning is vereist-jongerenwerk 12+ in Zuid-Kennemerland-publicatie Aanpak van discriminatie door Nederlandse gemeenten; verzoek bespreken met lokale partners-afvalverwerking Zuid-Kennemerland; + accountantsverklaring-brandweerontwikkelingen, Lbr. 07/40-verzoek deelname aan WIO (World Initiative for Orphans)-informatievoorziening ontwikkelingen/ projecten HDK-conceptjaarverslag en conceptjaarrekening Paswerk 2006 (Gemeenschappelijke Regeling)-stukken betreffende de zaak Bestemmingsplan Meer en Berg; kopieen/afschriften; 'standpunt mbt onderzoeksvraag'-handreiking "Raad vraagt raad" t.b.v. invloed en betrokkenheid van de gemeenteraad-reactie op brief 2007000800; melding dat na verwachting omstreeks 1 maart inhoudelijk zal worden gereageerd-reactie op rapport iz. schadebedrag verbouwwerkzaamheden-Vogelenzangseweg 41 b-planschade bestemmingsplan Landelijk Gebied-verzoek schadevergoeding wegens bestemmingsplan Landelijk Gebied-memo: Reactie Langhout op Jonker 23-3-07 Vogelenzangseweg 41b

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen