Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 29 maart 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
29 mrt. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2007-02-22
  • -bijlage bij B&W-voorstel 2007002224, financiele aspecten/risico's-kostenberekeningen per bospark en totaal-fusie gemeenten Bloemendaal en Bennebroek-De heer J. Krant neemt ontslag als voorzitter van de raadscommissie Samenleving. Voorgesteld wordt om in zijn plaats het lid van uw raad de heer mr. L.J.L. Heukels te benoemen.-herindelingsontwerp-Kaderstelling ten behoeve van Ontwikkelingsvisie Brouwerskolkweg e.o.-Het college besluit het raadsvoorstel met betrekking tot de Ontwikkelingsvisie Brouwerskolkweg e.o. vast te stellen.-Het college besluit :a. in te stemmen met de geformuleerde voorstellen in de notitie Ïnburgering per 2007;b. het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad;c. voor wat betreft de aanbesteding voorziening aan te sluiten bij de inkoop via het bureau Inkoop van de gemeente Haarlem.-raadsvoorstel a. de als bijlage bij dit voorstel gevoegde notitie "Inburgering per 2007" voor kennisgeving aan te nemen. b. de Verordening Wet Inburgering Bloemendaal 2007vast te stellen. c. de Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers Bloemendaal 2005 in te trekken.-Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen voor het Duurzaam Veilig inrichten van de gebiedsontsluitingsroute in Bloemendaal. Dit betreft de Bloemendaalseweg (vanaf de Korte Kleverlaan), de Mollaan en een deel van de Brederodelaan tot de Donkerelaan. Het vervolg van de Brederodelaan tot de grens Velsen staat gepland rond 2010, in samenhang met rioolvernieuwing en ontwikkeling van Park Brederode. De belangrijkste kenmerken van een Duurzaam Veilige inrichting zijn het maken van een rijba-Het college besluit : 1. In principe in te stemmen met het ontwerp voor de inrichting van de route Bloemendaalseweg - Mollaan - Brederodelaan tussen de Korte Kleverlaan en de Donkerelaan volgens tekeningen 8986-5 tot en met 8990-5; 2. Het verstrekken van informatie over de financiële gegevens in bijlage 2 (reg.nr. 2007002500) bij dit voorstel op grond van artikel 10, lid 2, sub a, van de Wet openbaarheid van bestuur achterwege te laten. 3. De gemeenteraad te verzoeken het benodigde krediet-Het college besluit het concept-raadsvoorstel en -besluit "vaststelling jaarrekening 2005 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland" vast te stellen en voor te leggen aan commissie (Samenleving) en raad.-Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:1. in te stemmen met het voorstel om het bedrag van € 0,43 per inwoner, op basis van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding te restitueren aan de gemeente(n);2. een bedrag van € 70.000,- aan te wenden voor verbetering van alarmeringsinfrastructuur, opleidingen en beheer;3. een bedrag van € 264.384,- te reserveren voor projectkosten die in het kader van de regionalisering van de brandweer moeten worden gemaakt en4. een nader te bepalen deel v-Aanleiding In juli 2005 is de eerste versie (het ontwerp) van de Herstelplannen Bosparken door het college goedgekeurd. Deze Ontwerp-herstelplannen Bosparken zijn besproken in de commissie Grondgebied van 19 oktober 2005. Naar aanleiding van het collegebesluit (6 december 2005) over het communicatietraject voor de Herstelplannen Bosparken zijn deze plannen na overleg met belangengroepen aangepast (collegebesluit 12/6/2006, 2006007601). Deze aangepaste Herstelplannen Bosparken (Concept-herst-Het college van B&W besluit: 1. het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de commissie en raad, 2. een externe projectleider bosparken in te huren voor de uitvoering v/h herstel van de bosparken in 2007/2008.-goedkeuring jaarrekening 2005, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)-amendement herindelingsontwerp-herindelingsontwerp Bloemendaal-Bennebroek-Notitie Inburgering per 2007-jaarrekening 2005, jaarverslag 2005, machtiging av 2005-bijlage Veiligheid in Ontwikkeling-bijlage Stramien veiligheidsanalyse-bijlage Richtingwijzer Werkgroep-bijlage Modelconvenant Ontwikkeling en uitvoering IVB-bijlage Kernbeleid Veiligheid versie 0.9-bijlage Informatieflyer externe partners-bijlage Format kadernota IVB-Camperen; mogelijke realisatie van een camperplaats-raadplegend referendum; kennisgeving van initiatief referendum over het voorgenomen raadsbelsuit van 29/03/2007 [ZIE MEMO]-verzoek plaatsing snelheidsinformatiedisplays i.v.m. te hoge snelheid verkeer-verzoek verbod geprepareerde voorwerpen op te nemen in de APV-schoon gemeentelijk wagenpark-deskundigenverslag; mogelijkheid tot indienen zienswijze tot en met 10/04/2007-goedgekeurd door de provincie Noord-Holland-brancheregels welzijn circusdieren afgekeurd door de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), verzoek ondersteuning besluit gemeente Amsterdam-verzoek verhoging financiele bijdrage-dringend verzoek onvoorwaardelijke bied procedure aankoop terrein / grond-beroep binnengekomen 16-01-2007 van Ustica Investments B.V., nr. 2007-457 bij de Provincie-tussentijdse vacatures in vaste beleidscommissies en College voor Arbeidszaken, Lbr.07/23-verzoek om voorlopige voorziening n.a.v. besluit van GS, zie 2007001316; melding toegewezen zaaknummer-Jong Luneau A.J.B. de, beroep-verzoek zending stukken; melding toegewezen zaaknummer-toezending kopie uitspraak-modelgedragscode 4e druk-vernieuwde methode Kernbeleid Veiligheid en Diagnose-instrument Integrale Veiligheid-afschrift van uitspraak-bestuurlijke aansturing van de brandweerzorg-rapport en persbericht 'Nabestaanden in beeld bij gemeenten'-negatieve geluiden over het functioneren OV taxi-relevante onderdelen voor gemeenten, Lbr. 07/19-brochure Tour de la Campagne 2006, TRC 2007/232-Heemstede, antwoord op een drietal vragen-gevolgen van de opheffing; mogelijke realisatie van een Camperplaats-toewijzing zendtijd; afschrift brief aan Stichting Algemene Lokale Omroep Organisatie-toewijzing zendtijd aan Stichting Algemene Lokale Omroep Organisatie; verzoek advisering door gemeenteraad-bestedingsvoorstel nabetaling Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (Bdur)-GOW- Route Bloemendaal, traject Bloemendaalseweg tot Donkerelaan (5)-GOW- Route Bloemendaal, traject Bloemendaalseweg tot Donkerelaan (4)-GOW- Route Bloemendaal, traject Bloemendaalseweg tot Donkerelaan (3)-GOW- Route Bloemendaal, traject Bloemendaalseweg tot Donkerelaan (2)-GOW- Route Bloemendaal, traject Bloemendaalseweg tot Donkerelaan (1)-reactienota inspraak bosparken-uit serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-uit de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.-van de serie Bos- en duinparken. Deze serie rapporten is op 29-03-2007 door de gemeenteraad vastgesteld na een inspraakprocedure te hebben doorlopen.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen